Polityka informacyjna


Każda spółka publiczna zobowiązana jest do przestrzegania określonych zasad komunikacyjnych z instytucjami rynku kapitałowego – organizacjami regulacyjnymi, nadzorczymi, organizatorami rynku (KNF, GPW), Inwestorami (banki inwestycyjne, fundusze powiernicze, biura maklerskie, inni inwestorzy instytucjonalni oraz inwestorzy prywatni). Grupa i 3D przestrzega „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”, nasza komunikacja oparta jest o następujące zasady:

PRZEJRZYSTOŚĆ

wszystkie wymagane prawem informacje, spółka przekazuje w formie raportów bieżących i okresowych o ogólnodostępnym charakterze.

RZETELNOŚĆ

na każde zadane pytanie Inwestor otrzymuje odpowiedź opartą o publiczne dane.

RÓWNY DOSTĘP

wszystkim Inwestorom spółka stwarza taki sam dostęp do informacji i udostępnia te same dane. Żaden z podmiotów nie jest uprzywilejowany czy traktowany w tej materii odrębnie.

WIARYGODNOŚĆ

rzetelna komunikacja zdarzeń mających wpływ na cenę akcji, to podstawa działania spółki i warunek jej pozytywnego postrzegania przez akcjonariuszy. Właśnie dlatego członkowie Zarządu biorą udział w najważniejszych konferencjach i spotkaniach z Inwestorami (i/lub analitykami) – wszędzie tam, gdzie jest to pożądane i konieczne.

WYSOKA JAKOŚĆ

zawsze dokładamy wszelkich starań, by przekazywane przez nas informacje cechowały się najwyższą jakością merytoryczną, przejrzystą formą i zrozumiałym sposobem prezentacji.

KOORDYNACJA
I PLANOWANIE

komunikację z Inwestorami prowadzimy w oparciu o roczny plan będący częścią uzgodnionego wewnętrznie, całościowego planu komunikacyjnego Spółki.

Polityka informacyjna Spółki opiera się na bieżącym przekazywaniu – o ile jest to możliwe z punktu widzenia ochrony jej interesów i zachowania tajemnicy handlowej – istotnych dla rynku kapitałowego informacji na temat prowadzonych przez Spółkę działań i celów emisyjnych. Przyjmują one formę Raportów Bieżących i Okresowych, informacji prasowych oraz aktualności zamieszczanych na stronie internetowej i3D. Mając na uwadze istotną rolę jaką w budowaniu kultury inwestycyjnej na rynku giełdowym pełni właściwa komunikacja Spółki z Inwestorami, zapraszamy do zadawania pytań poprzez serwis Akcja Inwestor, uruchomiony przez Puls Biznesu.

Poniżej podajemy bezpośredni linkdo profilu Spółki: http://notowania.pb.pl/instrument/PLI3D0000011.