Raporty 2011


21/2011 | Data: 05-12-2011 Otrzymanie dofinansowania z poddziałania 1.2.3 RPO WŚ

Zarząd Spółki i3D S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 5 grudnia 2011 roku Spółka otrzymała ostatnią transzę dofinansowania, łącznie w wysokości 257.977,80 zł, na realizację projektu w ramach działania 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MSP, Poddziałanie 1.2.3. Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MSP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość dofinansowania wynosiła 575.516,85 zł. Wypłata środków zgodnie z zapisami umowy dokonana została w dwóch transzach: 15% kwoty dofinansowania wypłacono w formie dotacji celowej ze środków krajowych, natomiast pozostałe 85% w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt Emitenta realizowany w ramach poddziałania 1.2.3. dotyczył wdrożenia innowacyjnej technologii sprzętowej i programistycznej służącej do tworzenia nowych produktów wirtualnej rzeczywistości. Realizacja projektu została zakończona w połowie maja 2011 roku.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

20/2011 | Data: 29-11-2011 Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki i3D S.A. informuje, że w dniu 30 listopada 2011 roku podpisane zostały umowy na dostawę i montaż sprzętu komputerowego, audiowizualnego oraz dostawę i usługę wdrożenia oprogramowania komputerowego dla Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Podpisane umowy są wynikiem wygranego przez i3D S.A. przetargu, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 19/2011.

Wartość umów wyniosła: 1.216.353,00 zł netto (jeden milion dwieście szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złotych)
Termin realizacji umów: I kwartał 2012 rok.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

19/2011 | Data: 25-11-2011 Informacja o wygranym przetargu

Zarząd i3D SA (Emitent) informuje, iż w dniu 25 listopada 2011 roku otrzymał informację o wyborze oferty Emitenta jako najkorzystniejszej w toku postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę i montaż sprzętu komputerowego, audiowizualnego oraz dostawę i usługę wdrożenia oprogramowania komputerowego dla Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (ŚlUM). Oferta złożona do niniejszego przetargu przez Emitenta dotyczy wykonania dwóch zadań w ramach projektu dla ŚlUM, a łączna wartość oferty wynosi 1.216.353,00 zł (jeden milion dwieście szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy zł) netto. Informację o podpisaniu umowy Emitent przekaże odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -„Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

18/2011 | Data: 23-11-2011 Zawarcie umowy kredytowej

Zarząd i3D SA (Emitent) informuje, iż w dniu 23 listopada 2011 roku powziął informację, iż w dniu 21 listopada 2011 roku jedna ze spółek zależnych Emitenta, wchodząca w skład Grupy i3D, zawarła z Bankiem umowę kredytową na kwotę 2.229.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie rozwoju działalności spółki. Warunki zawartej umowy kredytowej nie odbiegają od warunków rynkowych, powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -„Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

16/2011 | Data: 05-10-2011 Zawarcie umowy zakupu akcji własnych i3D S.A.

Zarząd i3D SA (Emitent) informuje, iż w dniu 5 października 2011 roku, w ramach realizacji Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 września 2011 roku, w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki i utworzenia w związku z tym kapitału rezerwowego, zawarta została pomiędzy i3D SA (Kupujący) a Secus Private Equity SA (Sprzedający) umowa sprzedaży 750 tys. sztuk akcji Emitenta po cenie 0,86 zł (osiemdziesiąt sześć groszy) za akcję.

Powyższa umowa została zawarta zgodnie z postanowieniami Umowy inwestycyjnej z dnia 4 listopada 2008 roku, a także zgodnie z postanowieniami Aneksu nr 1 z dnia 3 grudnia 2010 roku do niniejszej umowy.

Nabyte przez Spółkę akcje własne zostaną przeznaczone do dalszej odsprzedaży, w tym w ramach realizacji programów motywacyjnych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -„Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

15/2011 | Data: 26-09-2011 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i3D SA w dniu 26 września 2011 roku - korekta

Zarząd Spółki i3D S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 26 września 2011 roku.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -„Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” .

Załączniki: Treść uchwał podjętych na NWZ

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

14/2011 | Data: 26-09-2011 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i3D SA w dniu 26 września 2011 roku

Zarząd Spółki i3D S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 26 września 2011 roku.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -„Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” .

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

13/2011 | Data: 06-09-2011 Otrzymanie dofinansowania z działania 3.3.2 POIG

Zarząd Spółki i3D SA informuje, iż w dniu 6 września 2011 roku Spółka uzyskała informację o otrzymaniu ostatniej transzy dofinansowania na realizację projektu w ramach działania 3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP, Poddziałanie 3.3.2 „Wsparcie dla MSP” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.

Całkowita wartość dofinansowania wyniosła 128,25 tys. złotych. Wypłata środków zgodnie z zapisami Umowy dokonana została w dwóch transzach: 15% kwoty dofinansowania wypłacono w formie dotacji celowej ze środków krajowych, natomiast pozostałe 85% w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt Spółki realizowany w ramach poddziałania 3.3.2. dotyczył zakupu usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym. Realizacja projektu została zakończona pod koniec czerwca 2011 roku.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

12/2011 | Data: 29-08-2011 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D SA wraz z projektami uchwał

Zarząd i3D SA informuje o zwołaniu na dzień 26 września 2011 roku w siedzibie Spółki w Gliwicach (kod 44-100) przy ulicy Konarskiego 18 C o godzinie 10:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i3D SA.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w załączniku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -„Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki: Zwołanie NWZ 

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

11/2011 | Data: 08-08-2011 Informacja dotycząca spółki zależnej i3D w USA

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2011 dot. rejestracji spółki zależnej w USA, Zarząd i3D S.A. informuje, że nowo powołana spółka i3D Inc. otrzymała od władz stanowych Teksasu zezwolenie na prowadzenie działalności w tym stanie. Umożliwi to m.in. ustanowienie siedziby amerykańskiej spółki w Houston.

Dodatkowo Emitent informuje, że posiada w kapitale zakładowym nowo powołanej Spółki i3D Inc. 67% udziałów.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

10/2011 | Data: 03-08-2011 Rejestracja spółki zależnej i3D w USA

Zarząd i3D SA informuje, iż w dniu 3 sierpnia 2011 roku powziął informację o zarejestrowaniu, z dniem 22 lipca 2011 roku, spółki zależnej i3D Inc. z siedzibą w Houston, USA. Spółka zależna i3D Inc. powołana została i działa w oparciu o prawo stanu Nevada, USA.

Powołanie i rejestracja nowego podmiotu w Stanach Zjednoczonych stanowi niezwykle istotny krok w kierunku realizacji jednego z głównych celów strategicznych oraz emisyjnych Spółki i3D, jakim jest zintensyfikowanie działań operacyjnych na rynku amerykańskim.

W skład struktury właścicielskiej nowej spółki wchodzi i3D SA, posiadająca większościowy pakiet udziałów oraz kluczowi inwestorzy indywidualni, którzy będą mieli ważny wpływ na zaistnienie oraz rozwój i3D Inc. na amerykańskim rynku.

Na wybór miejsca siedziby spółki miał wpływ fakt, iż zdecydowana większość przedsiębiorstw z branży petrochemicznej oraz działających w segmencie AEC (architecture enginering construction), stanowiących podstawowy krąg potencjalnych klientów, do których spółka zamierza dotrzeć w okresie pierwszych dwóch lat swojej działalności, posiada swoją siedzibę na terenie Houston.

Spółka i3D Inc, po zakończeniu działań formalno-organizacyjnych, planuje rozpoczęcie działalności operacyjnej w IV kwartale 2011 roku.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

8/2011 | Data: 26-07-2011 Informacja o niestosowaniu wybranych zasad ze zbioru "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" - aktualizacja

Zarząd Spółki i3D S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2011 opublikowanego w dniu 8 lipca 2011 roku, informuje, iż w związku z otrzymaniem przez Emitenta od wszystkich członków Rady Nadzorczej i3D S.A. oświadczeń w zakresie powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, od dnia 26 lipca 2011 roku i3D S.A. spełnia zasadę nr 3.5 ze zbioru „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”. Zgodnie z tą zasadą Spółka zamieszcza informacje o powiązaniach członków Rady Nadzorczej na swojej stronie internetowej.

W załączeniu Zarząd przekazuje zaktualizowany wykaz wybranych dobrych praktyk wynikających z Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu GPW z dnia 31 marca 2010 roku, stanowiący tekst jednolity dokumentu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”, które nie są stosowane przez Spółkę w sposób trwały.

Podstawa prawna: §4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki: i3D Oświadczenie dotyczące Dobrych Praktyk na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

7/2011 | Data: 21-07-2011 Złożenie pisemnych zobowiązań typu lock-up przez Akcjonariuszy serii A

Zarząd Spółki i3D S.A. informuje, iż do Spółki wpłynęły pisemne zobowiązania czasowego wyłączenia zbywalności akcji serii A spółki i3D SA od wszystkich akcjonariuszy serii A. Zobowiązania te zostały złożone zgodnie z warunkami i terminami zamieszczonymi w Dokumencie Informacyjnym Emitenta (pkt.5.28.3).

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

6/2011 | Data: 07-07-2011 Informacja o niestosowaniu wybranych zasad ze zbioru "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Zarząd Spółki i3D S.A. przekazuje w załączeniu wykaz wybranych dobrych praktyk wynikających z Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu GPW z dnia 31 marca 2010 roku, stanowiący tekst jednolity dokumentu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”, które nie są stosowane przez Spółkę w sposób trwały.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:i3D Oświadczenie dotyczące Dobrych Praktyk na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

5/2011 | Data: 06-07-2011 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2011 roku

Zarząd Spółki i3D SA podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2011 roku. Przekazywanie raportów okresowych będzie odbywało się w następujących terminach:

– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2011 roku – 29 lipca 2011 roku;
– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2011 roku – 28 października 2011 roku.

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

4/2011 | Data: 07-06-2011 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B

Zarząd i3D S.A. informuje o podjęciu w dniu 7 czerwca 2011 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Uchwały Nr 728/2011 w sprawie wyznaczenia na dzień 9 czerwca 2011 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B. Akcje notowane będą na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „I3D” i oznaczeniem „I3D”.

Podstawa prawna:
§3 ust 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

3/2011 | Data: 15-06-2011 Wprowadzenie akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect

Zarząd Spółki i3D SA informuje, iż na mocy Uchwały Nr 717/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 3 czerwca 2011 roku, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki i3D SA o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda:
1) 7 890 000 (siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A,
2) 1 400 000 (milion czterysta tysięcy) akcji serii B.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki: Uchwała nr 7172011 Zarządu GPW w Warszawie SA

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

2/2011 | Data: 03-06-2011 Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect

Zarząd Spółki i3D S.A. informuje, iż w dniu 26 maja 2011 r. został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 7 890 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 zł każda oraz 1 400 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 zł każda.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

1/2011 | Data: 03-06-2011 Uzyskanie dostępu do systemu EBI

Zarząd Spółki i3D S.A. uprzejmie informuje, iż w dniu 3 czerwca 2011 r. wpłynęło pismo z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., informujące iż w dniu 31 maja 2011 r. Giełda Papierów Wartościowych przydzieliła Spółce i3D S.A. dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI).

W związku z powyższym od dnia 3 czerwca 2011 r. Spółka i3D S.A. rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

Podstawa prawna:
§10 Załącznika do Uchwały 450/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 września 2009 r. „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst oraz informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację Catalyst”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

2011 Skonsolidowany raport roczny | Data: 13-03-2012 Skonsolidowany raport roczny Grupy kapitałowej i3D S.A. za 2011 rok

Zarząd i3D S.A., z siedzibą w Gliwicach, przekazuje skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej i3D S.A. za rok obrotowy 2011 wraz załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:
Skonsolidowany raport roczny Grupy 2011 i3D SA
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2011 i3D SA
Opinia i Raport bieglego rewidenta 2011 Grupa i3D SA

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

2011 Raport roczny | Data: 13-03-2012 Jednostkowy raport roczny i3D S.A. za rok 2011

Zarząd i3D S.A., z siedzibą w Gliwicach przekazuje jednostkowy raport i3D S.A. za rok obrotowy 2011 wraz załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:
Jednostkowy_raport_roczny_2011_i3D_SA
Roczne_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_2011_i3D_SA.
Opinia_i_Raport_bieglego_rewidenta_rj_ 2011_i3D_SA

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

IV/2011 | Data: 30-01-2012 Raport kwartalny IV kwartał 2011

Zgodnie z opublikowanym Harmonogramem przekazywania raportów okresowych, Zarząd i3D SA przekazuje w załączeniu raport za IV kwartał 2011 roku.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:
Raport kwartalny IV 2011

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

III/2011 | Data: 28-10-2011 Raport Kwartalny za III kwartał 2011

Zarząd i3D SA przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2011 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:
Raport kwartalny III 2011

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

II/2011 | Data: 07-09-2011 Raport Kwartalny za II kwartał 2011 roku

Zarząd i3D S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2011 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:
Raport kwartalny II 2011

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

17/2011 | Data: 30-12-2011 Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd Spółki i3D S.A. informuje, iż w dniu 29 grudnia 2011 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ( Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 z późn. zm) od Pana Mirosława Siwczyka, Członka Rady Nadzorczej Spółki i3D S.A. dotyczące sprzedaży akcji spółki i3D S.A. przez osobę blisko z nim związaną -BPH Investment Ltd.

Załączniki:
i3D_zawiadomienie od insidera.pdf

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Jędrzejowski Prezes Zarządu

16/2011 | Data: 30-12-2011 Zmiana statusu posiadania akcji i3D S.A. przez Akcjonariusza

Zmiana statusu posiadania akcji i3D S.A. przez Akcjonariusza

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Spółki i3D S.A. informuje, iż w dniu 29 grudnia 2011 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od BHP Investment Ltd o zmianie dotychczasowego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce i3D S.A.

Załączniki:
i3D_shares_declaration_BHP

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Jędrzejowski Prezes Zarządu

15/2011 | Data: 28-12-2011 Zmiana stanu posiadania akcji i3D S.A. przez Akcjonariusza

Zmiana stanu posiadania akcji i3D S.A. przez Akcjonariusza

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Spółki i3D S.A. informuje, iż w dniu 28 grudnia 2011 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Banku Zachodniego WBK S.A. dotyczące pośredniego nabycia akcji spółki i3D S.A.

Treść zawiadomienia w załączniku.

Załączniki:
Zawiadomienie_od_Akcjonariusza_dot._posredniego_nabycia_akcji_art._69

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Jędrzejowski Prezes Zarządu

14/2011 | Data: 28-12-2011 Zmiana stanu posiadania akcji i3D S.A. przez Akcjonariusza

Zmiana stanu posiadania akcji i3D S.A. przez Akcjonariusza

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki i3D S.A. informuje, iż w dniu 28 grudnia 2011 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. o zmianie dotychczasowego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce i3D S.A.
Załączniki:
Zawiadomienie od Akcjonariusza dot. nabycia akcji_art. 69

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
Jacek Jędrzejowski Prezes Zarządu

13/2011 | Data: 10-10-2011 Zmiana stanu posiadania akcji i3D SA przez Akcjonariusza.

Zarząd Spółki i3D S.A. informuje, iż w dniu 10 października 2011 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Spółki Secus Private Equity SA, w którym poinformowała ona, iż na skutek transakcji sprzedaży 750 000 szt. akcji S.A. zmniejszyła liczbę posiadanych przez siebie akcji Emitenta oraz procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Przez dokonaniem transakcji Spółka Secus Private Equity S.A.  posiadała 1 619 946 szt. akcji Emitenta, które stanowią 17,43% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do wykonywania 1 619 946 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki co stanowi 17,43% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu transakcji Spółka Secus Private Equity S.A. posiada 869 946 szt. akcji Emitenta, które stanowią 9,36% kapitału zakładowego Emitenta i urawniają do wykonywania 869 946 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,36% głosów a Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Secus Private Eqiuty S.A. informuje, iż nie posiada podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji i3D S.A.

Nie występuja osoby, o których mowa w art.87 ust. 1 pkt. 3 lit. c z dnia 2005 raku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Niniejsze zawiadomienie dotyczy zmniejszenia udziału poniżej 10% ogólnej liczby głosów.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezez Zarządu

12/2011 | Data: 10-10-2011 Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarzą spółki i3D SA informuje, iż w dniu 10 października 2011 roku otrzymał zawiadomienie w tybie art.160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) od Pana Marcina Juzoń, Członka Rady Nadzorczej  Spółki i3D SA dotyczące sprzedaży akcji spółki i3D SA przez osobę blisko z nim związaną, Secus Private Equity SA, o następującej treści:

„Na podstawie art.160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ( Dz.U. 2005 Nr 183 poz.1538 z późn. zm.) informuję o zawarciu transakcji sprzedaży akcji spółki i3D SA przez osobę blisko za mną związaną – Secus Private Equity SA:

1. W wyniku umów cywilno-prawnych zawartych poza rynkiem NewConnect w dniu 5 października i rozliczonych w dniu 6 października 2011 roku Secus Private Equity SA zbyła łącznie 750 000 sztuk spółki i3D SA po cenie 0,86 (słownie: osiemdziesiąt sześć groszy) złotych. Transakcja została zawarta w Katowicach.

Obowiązek przekazania niniejszej informacji wynika z faktu, iż spółka dokonująca transakcji ( Secus Private Equity SA) jest blisko ze mną związana. W Secus Private Equity SA  pełnię funkcję Prezesa Zarządu, a jednoczeście jestem członkiem Rady Nadzorczej spółki i3D SA. Ponadto wartość transakcji przekroczyła 5 000 euro.

W załączeniu szczegółowe zestawienie transakcji.
Załącznik:

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

11/2011 | Data: 06-10-2011 Zmiana stanu posiadania akcji Spółki i3D S.A. przez Akcjonariusza

Podstawa prawna:Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Zarząd Spółki i3D S.A. informuje, iż w dniu 6 października 2011 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganozowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Spółki i3D S.A., w którym poinformowała ona, iż na skutek transakcji zakupu 750 000 szt. akcji i3D S.A. ( Emitent) zawartej w dniu 5 października 2011 roku poza rynkiem NewConnect, Spółka i3D S.A. zwiększyła liczbę posiadanych przez siebie akcji Emitenta oraz procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Przed dokonaniem transakcji Spółka i3D S.A. nie posiadała akcji i3D S.A.

Po dokonaniu transakcji Spółka i3D S.A. posiada 750 000 szt. akcji Emitenta, które stanowią 8,07% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do wykonywania 750 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 8,07% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześni einformuję, iż i3D S.A. nie posiada podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji i3D S.A.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach publicznych.

Niniejsze zawiadomienie dotyczy zwiększenia udziału powyżej 5% ogólnej liczby głosów.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
Jacek Jędrzejowski Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas Wiceprezes Zarządu

10/2011 | Data: 26-09-2011 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i3D SA w dniu 26 września 2011 roku.

Zarząd i3D SA przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i3D SA, które odbyło się w dniu 26 września 2011 roku.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

1.Akcjonariusz: Jacek Jędrzejowski

Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 1 276 000

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1 276 000

Udział % w liczbie głosów na NWZ: 27,98%

Udział % w ogólnej liczbie głosów: 13,74%

  1. Akcjonariusz: BHP Investments Limited

Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 550 000

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 550 000

Udział % w liczbie głosów na NWZ: 12,06%

Udział % w ogólnej liczbie głosów: 5,92%

  1. Akcjonariusz: Halina Dodd

Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 1 275 000

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1 275 000

Udział % w liczbie głosów na NWZ: 27,96%

Udział % w ogólnej liczbie głosów: 13,72%

 

  1. Akcjonariusz: Arkadiusz Patryas

Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 1 275 000

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1 275 000

Udział % w liczbie głosów na NWZ: 27,96%

Udział % w ogólnej liczbie głosów: 13,72%

9/2011 | Data: 19-09-2011 Wykaz akcjonariuszy uprawionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i3D S.A.

Raport bieżący ESPI nr 9/2011 opublikowany w dniu 19.09.2011 został przekazany do kancelarii prywatnej.

Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy uprawionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i3D S.A.

Treść saportu:

Zarząd i3D SA przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy uprawionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i3D SA zwołanym na dzień 26 września 2011 roku, wraz z okresleniem liczby akcji i głosów z akcji przysługujących każdemu z uprawionych akcjonariuszy.

8/2011 | Data: 29-08-2011 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D SA wraz z projektami uchwał

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D SA wraz z projektami uchwał

Zarząd i3D SA informuje o zwołaniu na dzień 26 września 2011 roku w siedzibie Spółki w Gliwicach (kod 44-100) przy ulicy Konarskiego 18 C o godzinie 10:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i3D S.A.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w załączniku.

Załączniki:

i3D Zwołanie NWZ – 26 września 2011, projekty uchwał

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
Jacek Jędrzejowski Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas Wiceprezes Zarządu

7/2011 | Data: 10-08-2011 Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Podstawa prawna:
art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd spółki i3D SA informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2011 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art.160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 z późn. zm) od Pana Jacka Jędrzejowskiego, Prezesa Zarządu Spółki i3D SA, dotyczące zakupu akcji spółki i3D SA, o następującej treści:

„Ja niżej podpisany, Jacek Jędrzejowski, działając na podstawie art.160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183 poz. 1538) informuję, iż w dniu 9 sierpnia 2011 roku dokonałem  zakupu 200 (dwustu) sztuk akcji spółki i3D SA po cenie 3,88 zł (trzy złote osiemdziesiąt osiem groszy) za każdą akcję oraz 800 (ośmiuset) sztuk akcji spółki i3D SA po cenie 3,90 zł(trzy złote dziewięćdziesiąt groszy) za każdą akcję.
Transakcje zostały dokonane na rynku New Connect, na którym akcje są notowane.

Obowiązek przekazania niniejszej informacji wynika z faktu, iż w Spółce i3D SA wchodzę w skład organu zarządzającego, tj. pełnię funkcję Prezesa Zarządu Spółki.”

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

6/2011 | Data: 02-08-2011 Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd spółki i3D SA informuje, iż w dniu 2 sierpnia 2011 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art.160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183 p[oz. 1538 z późn. zm) od Pana Marcina Juzoń, Członka Rady Nadzorczej Spółki i3D SA dotyczącej sprzedaży akcji spółki i3D SA przez osobę blisko z nim związaną, Secus Private Equity SA, o następującej treści:

„Na podstawie art.160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 z późn. zm) informuję o zawarciu transakcji sprzedaży akcji spółki i3D SA przez osobę blisko ze mną związaną – Secus Private Equity SA:

1. W wyniku 1 umowy cywilno-prawnej zawartej poza rynkiem NewConnect w dniu 18 lipca i rozliczonej w dniu 27 lipca 2011 roku Secus Private Equity SA zbyła 6794 sztuk akcji spółki I3D SA po cenie 3,40 zł (słownie: trzy złote 40/100) złotych. Transakcja została zawarta w Katowicach.

Obowiązek przekazania niniejszej informacji wynika z faktu, iż spółka dokonująca transakcji (Secus Private Equity SA) jest blisko ze mną związana. W Secus Private Equity SA pełnię funkcję Prezesa Zarządu, a jednocześnie jestem członkiem Rady Nadzorczej spółki I3D SA. Ponadto wartość transakcji przekroczyła 5 000 euro.

W załączeniu szczegółowe zestawienie transakcji.”

Załączniki:
Szczegółowe zestawienie transakcji Secus Private Equity 02/08/2011

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
Jacek Jędrzejowski Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas Wiceprezes Zarządu

5/2011 | Data: 18-07-2011 Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd spółki i3D SA informuje, iż w dniu 18 lipca 2011 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art.160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 z późn. zm) od Pana Marcina Juzoń, Członka Rady Nadzorczej Spółki i3D SA, dotyczące sprzedaży akcji spółki i3D SA przez osobę blisko z nim związaną, Secus Private Equity SA, o następującej treści:

„Na podstawie art.160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 z późn. zm) informuję o sprzedaży akcji spółki i3D SA przez osobę blisko ze mną związaną – Secus Private Equity SA:

1. W wyniku 3 umów cywilno-prawnych zawartych poza rynkiem NewConnect w dniach 13 czerwca, 1 lipca oraz 11 lipca i rozliczonych w dniach od 11 do 12 lipca 2011 roku Secus Private Equity SA zbyła łącznie 20396 sztuk akcji spółki I3D SA po cenie 3,40 zł (słownie: trzy złote 40/100) złotych. Transakcje zostały zawarte w Warszawie oraz Katowicach.

Obowiązek przekazania niniejszej informacji wynika z faktu, iż spółka dokonująca transakcji (Secus Private Equity SA) jest blisko ze mną związana. W Secus Private Equity SA pełnię funkcję Prezesa Zarządu, a jednocześnie jestem członkiem Rady Nadzorczej spółki I3D SA. Ponadto wartość transakcji przekroczyła 5 000 euro.

W załączeniu szczegółowe zestawienie transakcji.”

Załączniki:
Szczegolowe_zestawienie_transakcji_2011-07-18

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

4/2011 | Data: 27-06-2011 Transakcje osoby blisko związanej z Członkiem Rady Nadzorczej

Transakcje osoby blisko związanej z Członkiem Rady Nadzorczej

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd spółki i3D SA informuje, iż w dniu 27 czerwca 2011 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art.160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183 p[oz. 1538 z późn. zm) od Pana Marcina Juzoń, Członka Rady Nadzorczej Spółki i3D SA dotyczącej sprzedaży akcji spółki i3D SA przez osobę blisko z nim związaną, Secus Private Equity SA, o następującej treści:

„Na podstawie art.160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 z późn. zm) informuję o sprzedaży akcji spółki i3D SA przez osobę blisko ze mną związaną – Secus Private Equity SA:

1. W wyniku 2 umów cywilno-prawnych zawartych poza rynkiem NewConnect w dniu 17 czerwca oraz 20 czerwca i rozliczonych w dniach od 20 do 21 czerwca 2011 roku Secus Private Equity SA zbyła łącznie 28307 sztuk akcji spółki I3D SA po cenie 3,40 zł (słownie: trzy złote 40/100) złotych. Transakcje zostały zawarte w Warszawie oraz w Tarnowie.

Obowiązek przekazania niniejszej informacji wynika z faktu, iż spółka dokonująca transakcji (Secus Private Equity SA) jest blisko ze mną związana. W Secus Private Equity SA pełnię funkcję Prezesa Zarządu, a jednocześnie jestem członkiem Rady Nadzorczej spółki I3D SA. Ponadto wartość transakcji przekroczyła 5 000 euro.

W załączeniu szczegółowe zestawienie transakcji.”

Załączniki:
Szczegolowe_zestawienie_transakcji_2011-06-27

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

3/2011 | Data: 15-06-2011 Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd spółki i3D SA informuje, iż w dniu 16 czerwca 2011 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art.160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Mirosława Siwczyk, Członka Rady Nadzorczej Spółki i3D SA informujące, że osoba blisko z nim związaną spółka tj. spółka BHP Investment Ltd w dniach 09-10.06.2011 dokonała kupna 1800 akcji I3D po średniej cenie 6,15 PLN (sześć złotych piętnaście groszy) za jedną akcję oraz dokonała sprzedaży 6209 akcji I3D po średniej cenie 6,10 PLN (sześć złotych dziesięć groszy) za jedną akcję. Transakcje odbyły się na rynku NewConnect.

Obowiązek przekazania niniejszej informacji wynika z faktu, iż spółka dokonująca transakcji BHP Investment Ltd jest blisko związana z p. Mirosławem Siwczyk, który pełni funkcję Dyrektora w BHP Investment Ltd, a jednocześnie jest Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta spółki i3D SA.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

2/2011 | Data: 16-06-2011 Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd spółki i3D SA informuje, iż w dniu 16 czerwca 2011 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art.160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183 p[oz. 1538 z późn. zm) od Pana Marcina Juzoń, Członka Rady Nadzorczej Spółki i3D SA dotyczącej sprzedaży akcji spółki i3D SA przez osobę blisko z nim związaną, Secus Private Equity SA:
1. W wyniku umów cywilno-prawnych zawartych poza rynkiem NewConnect w dniu 8 czerwca i rozliczonych w dniach od 9 do 13 czerwca 2011 roku Secus Private Equity SA zbyła łącznie 74503 sztuk akcji spółki I3D SA po cenie 3,40 zł (słownie: trzy złote 40/100) złotych. Transakcje zostały zawarte w Katowicach oraz w Warszawie.
2. W wyniku dwóch transakcji zawartych na rynku NewConnect Secus w dniu 9 czerwca 2011 roku i rozliczonych w dniu 14 czerwca 2011 roku Secus Private Equity SA zbyła łącznie 10000 akcji spółki I3D SA po cenie 6,50 (słownie sześć złotych 50/100) złotych.

Obowiązek przekazania niniejszej informacji wynika z faktu, iż spółka dokonująca transakcji (Secus Private Equity SA) jest blisko związana z Panem Marcinem Juzoń, który w Secus Private Equity SA pełni funkcję Prezesa Zarządu, a jednocześnie jest członkiem Rady Nadzorczej spółki I3D SA. Ponadto wartość transakcji przekroczyła 5 000 euro.

W załączeniu szczegółowe zestawienie transakcji.

Załączniki:
Szczegółowe_zestawienie_transakcji

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

1/2011 | Data: 08-06-2011 Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Podstawa prawna: inne uregulowania

Treść raportu:
Zarząd Spółki i3D S.A. informuje, iż w dniu 8 czerwca 2011 roku Komisja Nadzoru Finansowego na podstawie §11 ust.1 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) przydzieliła Spółce dostęp do systemu ESPI. W związku z powyższym od dnia 8 czerwca 2011 roku Spółka i3D SA rozpoczyna przekazywanie wymaganych informacji za pośrednictwem systemu ESPI.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu