Raporty 2012


27/2012 | Data: 24-12-2012 Podpisanie umowy o dofinansowanie

Zarząd i3D SA (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje o podpisaniu w dniu 24 grudnia 2012 roku umowy o dofinansowanie projektu „Mobilne stanowisko do pracy z VR kluczem do dalszego dynamicznego rozwoju spółki”.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W jego wyniku powstaną dwa zespołowe mobilne stanowiska do pracy z VR, umożliwiające efektywną pracę zespołu w dowolnym miejscu na świecie.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.526.184,00 PLN, kwota dofinansowania 744.480,00 PLN. Przewidywany termin realizacji projektu – od 1 kwietnia 2013 do 30 września 2013 roku.
Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

26/2012 | Data: 31-10-2012 Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 31 października 2012 roku powziął informację o fakcie podpisania przez Hong Kong Maritime Museum z siedzibą w Hong Kongu (Chiny) umowy ze Spółką, a tym samym informuje o zawarciu kontraktu z tym podmiotem.
Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Spółkę digitalizacji cennego malowidła, którego oryginał ze względu na ochronę dzieła Hong Kong Maritime Museum nie może udostępniać zwiedzającym. W ramach projektu powstania wielkoformatowa instalacja oparta o fotorealistyczną wizualizację, która będzie dodatkowo animowana (poszczególne sceny będą ożywały). Instalacja będzie działała w oparciu o autorski software Grupy i3D, tj. Quazar3D.

Wartość kontraktu wynosi 366 tys. zł netto.
Termin realizacji umowy – do stycznia 2013 roku.

Powyższy projekt jest pierwszym efektem współpracy, nawiązanej przez Spółkę z Jeffrey’em Shaw – światowej sławy pionierem wirtualnej rzeczywistości. Obecnie prowadzone są rozmowy na temat realizacji kolejnych, wspólnych projektów. W listopadzie br. w odpowiedzi na jego zaproszenie Spółka zaprezentuje również potencjalnym klientom w Hong Kongu swoje autorskie projekty, m.in. e-Fizjologię.

Podstawa prawna:§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

24/2012 | Data: 13-09-2012 Rozpoczęcie sprzedaży wersji licencyjnej oprogramowania QUAZAR3D

Zarząd i3D SA (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 12 września 2012 roku odbyła się oficjalna premiera wersji licencyjnej Quazar3D – autorskiego oprogramowania Grupy i3D, nad którym Spółka pracowała od 2011 roku. Premiera miała miejsce w ramach 8. Generalnego Zgromadzenia Światowego Stowarzyszenia Technopolii (WTA), organizowanego co 2 lata w różnych miejscach na świecie, w tym po raz pierwszy w Polsce. Gospodarzem tegorocznego Zgromadzenia WTA było miasto Gliwice, a część z zaplanowanych w jego ramach wydarzeń odbyła się w Parku Naukowo-Technologicznym „Technopark Gliwice”, w którym mieści się siedziba Spółki. Premiera oprogramowania Quazar3D oznacza jego oficjalne wprowadzenie do sprzedaży.

Quazar3D to autorskie oprogramowanie do tworzenia interaktywnych symulacji komputerowych znajdujące zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak przemysł (szkolenia, symulatory, trenażery, prezentacja produktu), edukacja (wykłady, ćwiczenia, laboratoria), muzealnictwo, biura projektowe (weryfikacja projektu, szkolenia), administracja (centra decyzyjne, centra kompetencji, zarządzanie danymi, wizualizacja danych). Więcej informacji o produkcie znaleźć można na portalu www.quazar3D.com.

Opracowanie oraz komercjalizacja oprogramowania Quazar3D w wersji licencyjnej była jednym z głównych celów emisyjnych Spółki, na który w 2011 roku pozyskała kapitał od inwestorów w drodze oferty private placement. Produkt ten jest jednak znacznie bardziej zaawansowany, niż zakładały to pierwotne plany z 2011 roku. Jest to wynikiem zarówno zdobytego przez i3D doświadczenia w pracy z wersją inżynierską oprogramowania, jak również reakcji na zapotrzebowanie zgłaszane przez rynek.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

23/2012 | Data: 13-09-2012 Odwołanie prognoz finansowych na rok 2012

Zarząd i3D SA (Emitent, Spółka) informuje, iż podjął decyzję o odwołaniu prognoz finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta na rok 2012, opublikowanych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 2 czerwca 2011 roku oraz potwierdzonych w raporcie bieżącym nr 14/2012 z dnia 30 marca 2012 roku.

Zarówno ze względu na aktualne warunki rynkowe, jak i nowe, liczne projekty rozwojowe prowadzone obecnie przez Grupę i3D, Zarząd Spółki nie jest w stanie precyzyjnie oszacować przychodów oraz wyników finansowych Emitenta na rok 2012. Czynniki te wpływają na zakres oraz rozkład czasowy uzyskiwania przychodów przez Spółkę, a ich częściowo zewnętrzny, niezależny od Emitenta charakter dodatkowo utrudnia określenie możliwych do osiągnięcia w 2012 roku wyników finansowych.

Jednym z takich czynników są opóźnienia czasowe w otwarciu konkursów ofert oraz przetargów, w których planuje wziąć udział Spółka. Część z tych ogłoszeń została opublikowana z istotnym opóźnieniem w stosunku do pierwotnie planowanych terminów, natomiast pozostałe konkursy i przetargi, do dnia publikacji niniejszego raportu, nadal nie zostały otwarte. W związku z powyższym może dojść do opóźnień czasowych w pozyskaniu przez Spółkę przychodów ze znacznej części tych projektów, co jest jednak spowodowane czynnikami całkowicie niezależnymi od Emitenta.
Zarząd Spółki pragnie jednocześnie podkreślić, iż zdobyte do tej pory doświadczenie w realizacji wielu projektów (również tych pozyskanych w drodze procedur przetargowych) oraz liczne referencje od klientów reprezentujących te branże, w których Spółka ubiega się o nowe kontrakty, dają podstawy do bardzo wysokiej oceny szans Emitenta na pozyskanie znacznej części wspomnianych wyżej zleceń. Jednak z uwagi na niepewność co do terminu ich pozyskania, uwarunkowaną czynnikami o charakterze całkowicie zewnętrznym, Zarząd Spółki podjął decyzję o niepublikowaniu nowej prognozy wyników na 2012 rok. Decyzja ta uwarunkowana jest także aktualnie prowadzonymi przez Spółkę intensywnymi pracami nad rozwojem ważnych projektów, m.in. autorskiego oprogramowania Quazar3D, wprowadzanego obecnie do sprzedaży. Udana realizacja tych przedsięwzięć oraz pozyskanie ważnych, negocjowanych aktualnie kontraktów, mogą mieć istotny, pozytywny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę, jednak w chwili obecnej precyzyjne określenie tego wpływu – zarówno pod względem wartościowym, jak i czasowym – jest niemożliwe.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 15 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

21/2012 | Data: 19-07-2012 Zawarcie umów sprzedaży akcji własnych i3D SA

Zarząd i3D SA (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 18 lipca 2012 roku, w ramach realizacji postanowień Umowy inwestycyjnej z dnia 4 listopada 2008 roku, a także postanowień Aneksu nr 1 z dnia 3 grudnia 2010 roku do niniejszej umowy (Umowa Inwestycyjna), zawarte zostały pomiędzy i3D SA (Sprzedający) a Panem Jackiem Jędrzejowskim oraz Panem Arkadiuszem Patryasem (obaj Kupujący) umowy zobowiązujące Spółkę do sprzedaży, a Kupujących do kupna 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji Emitenta (po 375.000 akcji dla każdego z Kupujących) za łączną cenę 495.000,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), nabytych wcześniej przez Emitenta od Secus Private Equity SA (inwestor finansowy) w ramach realizacji uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 września 2011 roku (raport bieżący i3D SA nr 16/2011).

Zgodnie z przekazanym Emitentowi pisemnym oświadczeniem, dotyczącym realizacji Umowy Inwestycyjnej, Pani Halina Dodd złożyła rezygnację z wykonania uprawnienia do nabycia części ww. akcji Emitenta przyznanego jej na podstawie zapisów Umowy Inwestycyjnej i jednocześnie wyraziła zgodę na nabycie tych akcji przez Pana Arkadiusza Patryasa oraz Pana Jacka Jędrzejowskiego w częściach równych.

Zawarcie umów sprzedaży akcji własnych pomiędzy Emitentem a Kupującymi jest ostatnim etapem realizacji programu motywacyjnego, pozwalającego zwiększyć zaangażowanie kapitałowe w Spółkę osobom kluczowym dla zarządzania Emitentem – członkom Zarządu oraz wieloletnim udziałowcom (akcjonariuszom) Emitenta, zaangażowanym w jego dynamiczny rozwój. Przebieg tego procesu oraz warunki jego realizacji zostały szczegółowo przedstawione w Dokumencie Informacyjnym Emitenta z dnia 2 czerwca 2011 roku (pkt. 4.4.3.1 niniejszego Dokumentu).

Ww. umowy wchodzą w życie pod warunkiem wypłaty przez Spółkę na rzecz jej akcjonariuszy dywidendy w wysokości ustalonej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D SA z dnia 28 marca 2012 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -„Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

20/2012 | Data: 18-07-2012 Zmiana daty publikacji raportu okresowego za II kwartał 2012 roku

Zmiana daty publikacji raportu okresowego za II kwartał 2012 roku
Zarząd i3D SA (Emitent, Spółka) informuje o zmianie daty publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2012 roku.
 Aktualny termin publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2012 roku został ustalony na dzień 3 sierpnia 2012 roku.
 Pozostałe daty podane w raporcie nr 3/2012 z dnia 23 stycznia 2012 roku pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

19/2012 | Data: 29-06-2012 Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
Zarząd Spółki i3D S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż z dniem 30 czerwca 2012 roku wygaśnięciu ulegnie umowa z Autoryzowanym Doradcą Spółki, tj. Secus Asset Management S.A.
Zakończenie współpracy związane jest ze zrealizowaniem przez Emitenta obowiązku wynikającego z § 18 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Emitent nie zamierza przedłużać okresu obowiązywania w/w umowy ani też, w najbliższym czasie, zawierać nowej umowy w przedmiocie pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy na rzecz Spółki.

Podstawa prawna:
Par. 3 ust. 2 pkt. 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

18/2012 | Data: 15-06-2012 Powołanie członka Rady Nadzorczej oraz wybór Przewodniczącego RN

Zarząd Spółki i3D S.A. niniejszym informuje, że w dniu 15 czerwca 2012 roku członkowie Rady Nadzorczej podjęli uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Emitenta w drodze kooptacji, zgodnie z zapisem § 13 ust 5 Statutu Spółki, o osobę Pana Jacka Kotry.

Pan Jacek Kotra posiada bogate doświadczenie menadżerskie związane z prowadzeniem projektów unijnych oraz naukowych.

NAJWAŻNIEJSZE DOŚWIADCZENIA:

od 2005 roku – obecnie: Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” – Dyrektor Parku
Członek Rady Nadzorczej spółki giełdowej Playmakers SA oraz spółki Akcelerator Sp. z o.o.
Członek grupy eksperckiej ds. Aktualizacji Regionalnego Systemu Innowacji woj. Śląskiego.

Pan Jacek Kotra nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Rada Nadzorcza podjęła również uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej i3D SA. Przewodniczącym Rady Nadzorczej został pan Marcina Juzoń.

Podstawa prawna par. 3 ust. 2 pkt. 11 zał nr 3 Reg. ASO

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

17/2012 | Data: 12-06-2012 Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki i3D S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 11 czerwca 2012 roku powziął informację o fakcie podpisania przez Politechniką Białostocką z siedzibą w Białymstoku umowy ze Spółką, a tym samym informuje o zawarciu istotnego kontraktu z tym podmiotem.

Przedmiotem umowy dostawa, montaż i kalibracja systemu immersyjnej projekcji obrazu do pracowni „AuReLa” na potrzeby Naukowego Centrum Badawczo-Rozwojowego wchodzącego w skład Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej. Umowa została zawarta w wyniku wygrania procedury przetargowej, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 16/2012.
Termin wykonania umowy do dnia 1.10.2012r.
Wartość kontraktu 528.220,00 zł netto.

Podstawa prawna:§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

16/2012 | Data: 28-05-2012 Wybór oferty i3D S.A. ("Spółka") w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Wybór oferty i3D S.A. (\”Spółka\”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Zarząd Spółki i3D S.A. z siedzibą w Gliwicach informuje, że w dniu 28 maja br. otrzymał powiadomienie o wyborze oferty Spółki jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiającym dostawę, montaż oraz kalibrację systemu projekcji obrazu jest Politechnika Białostocka, która zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawrze z i3D S.A. umowę niezwłocznie.

Projekt obejmuje dostawę sprzętu i oprogramowania oraz instalacji, a także kalibracji systemu immersyjnej projekcji obrazu do pracowni „AuReLa” na potrzeby Naukowego Centrum Badawczo – Rozwojowego wchodzącego w skład Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej. Wartość netto kontraktu wynosi 528.220,00 PLN. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 1 października 2012 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

14/2012 | Data: 29-03-2012 Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta na 2012 rok

Zarząd Grupy Kapitałowej i3D S.A. w nawiązaniu do Dokumentu Informacyjnego z dnia 6 czerwca 2011 roku, w którym przekazał do publicznej wiadomości prognozę skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej i3D S.A potwierdza prognozę skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej i3D S.A. na rok 2012 i jednocześnie podaje prognozę zatrudnienia na rok 2012.

Prognoza finansowa Grupy Kapitałowej i3D S.A. na rok 2012:
1. Przychody ogółem netto w 2012 roku – 12,51 mln zł
2. Zysk netto w 2012 roku – 2,496 mln zł.
3. EBITDA – 4,10 mln zł
3. Zatrudnienie na 31.12.2012 r. – 72 osoby

Zarząd na bieżąco będzie monitorował realizację prognozy. W przypadku, gdy co najmniej jedna z prognozowanych pozycji będzie różniła się o co najmniej 20% w stosunku do pozycji zamieszczonej w ostatniej przekazanej do publicznej wiadomości prognozie, zostanie przedstawiona korekta prognozy. Ponadto w publikowanych raportach kwartalnych Zarząd będzie odnosił się do możliwości realizacji prognozy wyników finansowych przekazanych do publicznej wiadomości.

Rok 2011 pokazał, że rozwój Grupy i3D opiera się na solidnych merytorycznych i finansowych fundamentach. W 2012 roku Zarząd zamierza kontynuować konsekwentną realizację założonego planu rozwoju, obejmującego m.in. pozyskanie nowych zagranicznych Klientów, komercjalizację Quazar3D, utrzymanie wysokiego tempa wzrostu i wysokiej rentowność.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt. 15) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

13/2012 | Data: 28-03-2012 Informacja ws. zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki i3D S.A. w siedzibą w Gliwicach

Zarząd i3D S.A. z siedzibą w Gliwicach niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 marca 2012 r. (uchwała nr 18 ZWZ Emitenta) powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Jakuba Bieguńskiego.

Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej związane jest z koniecznością uzupełnienia składu Rady Nadzorczej wobec rezygnacji Pana Mirosława Siwczyka, o której złożeniu Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2012 z dnia 02.01.2012r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

12/2012 | Data: 28-03-2012 Informacja o uchwałach podjętych przez ZWZ Spółki i3D SA, w tym o podziale zysku i zmianie statutu

Zarząd Spółki i3D S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Gliwicach przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („ZWZ”) Spółki, które odbyło się w dniu 28 marca 2012 roku.

Walne Zgromadzenie podjęło w szczególności decyzję (uchwała nr 7 ZWZ Emitenta) o przeznaczeniu kwoty 1.537.200,00 (jeden milion pięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście) złotych do wypłaty akcjonariuszom, proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji.

Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło zmienić (uchwała nr 16 ZWZ Emitenta) treść Statutu Spółki:

– §13 ust.1 Statutu Spółki

było: „Rada Nadzorcza liczy 5 członków.
a. 2 członków Rady będzie desygnowanych przez Finess Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
b. 1 członek Rady będzie desygnowany przez SECUS PRIVATE EQUITY S.A. z siedzibą w Katowicach,
c. Pozostali członkowie Rady będą powoływani i odwoływani uchwałą Walnego Zgromadzenia.”

jest: „Rada Nadzorcza składa się z 5 do 6 członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia”.

– dodać ust.5 §13 Statutu Spółki o następującym brzmieniu

„Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej w granicach określonych przez ust. 1. W głosowaniu uchwały w sprawie dokooptowania członka Rady Nadzorczej biorą udział wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej wybrani lub zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć połowy ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu”.

– § 15 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki

było: „Zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 200.000,00zł (dwieście tysięcy złotych); powyższe nie dotyczy zobowiązań handlowych wynikających z wykonania umów realizowanych przez Spółkę.”

jest: „Zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych); powyższe nie dotyczy zobowiązań handlowych wynikających z wykonania umów realizowanych przez Spółkę.”

– § 15 ust. 2 pkt. 6 Statutu Spółki

było: „Rozporządzenie mieniem o wartości przekraczającej 200.000,00zł (dwieście tysięcy złotych); powyższe nie dotyczy zobowiązań handlowych wynikających z wykonania umów realizowanych przez Spółkę.”

jest: „Rozporządzenie mieniem o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych); powyższe nie dotyczy zobowiązań handlowych wynikających z wykonania umów realizowanych przez Spółkę.”

Podstawa prawna: §4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -„Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” .

Załączniki:

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

7/2012 | Data: 08-03-2012 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki i3D S.A. informuje, iż w dniu 8 marca 2012 roku otrzymał od Pana Bogusława Majki rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej i3D S.A. z dniem 28 marca 2012 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

6/2012 | Data: 29-02-2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i3D S.A.

Zarząd Spółki i3D S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 28 marca 2012 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki, tj. w Gliwicach, przy ul. Konarskiego 18C. Przewidywany porządek obrad oraz pozostałe niezbędne informacje zamieszczono w załącznikach.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:
Załącznik 1 – ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i3D S.A.
Załącznik 2 – projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i3D S.A.
Załącznik 3 – informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.

Załączniki:
Ogłoszenie ZWZ
Projekty uchwał na ZWZ
Informacja o liczbie akcji

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

5/2012 | Data: 29-02-2012 Zmiana daty przekazania raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego Spółki i3D S.A.

Zarząd Spółki i3D S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o zmianie daty publikacji raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego.
Aktualny termin publikacji raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego został ustalony na dzień 13 marca 2012 r.
Pozostałe daty podane w raporcie nr 3/2012 z dnia 23.01.2012 r. pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

3/2012 | Data: 22-01-2012 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 roku
Zarząd Spółki i3D S.A. przedstawia harmonogram publikowania raportów okresowych w 2012 roku.
Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
1. Raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku – 30.01.2012
2. Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku – 30.04.2012
3. Raport roczny za 2011 rok – 30.04.2012
4. Raport kwartalny za II kwartał 2012 roku – 30.07.2012
5. Raport kwartalny za III kwartał 2012 roku – 29.10.2012

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą komunikowane w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

2/2012 | Data: 16-01-2012 i3D S.A. Zmiana Autoryzowanego Doradcy

Zarząd Spółki i3D S.A. informuje, iż w dniu 16 stycznia 2012 roku zawarta została umowa o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy Spółki przez Secus Asset Management S.A. Umowa została zawarta do dnia 30 czerwca 2012 roku. Okres ten może zostać przedłużony za zgodną wolą stron.

Zmiana Autoryzowanego Doradcy wynika z faktu podjęcia przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie skreślenia dotychczasowego Autoryzowanego Doradcy Spółki z listy Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

1/2012 | Data: 02-01-2012 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki i3D S.A. informuje, iż w dniu 2 stycznia 2012 roku otrzymał od Pana Mirosława Siwczyka rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej i3D S.A. z dniem 31 grudnia 2011 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

III/2012 | Data: 29-10-2012 Raport kwartalny za III kwartał 2012 roku

Zgodnie z Harmonogramem publikowania raportów okresowych, Zarząd i3D SA przekazuje w załączeniu raport za III kwartał 2012 roku.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:Raport kwartalny III 2012

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

II/2012 | Data: 03-08-2012 Raport kwartalny za II kwartał 2012 roku

Zgodnie z opublikowanym Harmonogramem przekazywania raportów okresowych, Zarząd i3D SA przekazuje w załączeniu raport za II kwartał 2012 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:
Raport kwartalny IIQ 2012

Osóby reprezentująca spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

I/2012 | Data: 30-04-2012 Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku

Zgodnie z Harmonogramem publikowania raportów okresowych, Zarząd i3D SA przekazuje w załączeniu raport za I kwartał 2012 roku.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki: Raport kwartalny 1 2012

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

9/2012 Korekta Korekta skonsolidowanego raportu rocznego i3D S.A. 9/12

Zarząd i3D S.A. z siedzibą w Gliwicach informuje, że w dokumencie „Załącznik nr 1 – Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2011 i3D SA” stanowiącym element Skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej i3D SA za rok obrotowy 2011, opublikowanym w dniu 13 marca 2012 roku (raport EBI 9/2012), wystąpiły nieznaczne różnice o charakterze formalnym w stosunku do sprawozdania finansowego zaopiniowanego przez biegłego rewidenta, w którym:

1. na końcu wprowadzenia do sprawozdania finansowego widnieją czytelne podpisy członków zarządu oraz osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (w opublikowanym wcześniej sprawozdaniu finansowym strona ta została parafowana przez te osoby);

2. w opublikowanym bilansie skonsolidowanym nie wyodrębniono z pozycji kapitał zapasowy kapitału rezerwowego w wysokości 651 450,00;

3. w zestawieniu zmian w kapitale własnym zamieszczono punkt III „Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)”: dla 2011 roku pozycja ta wyniosła 4 815 897,09 PLN, zaś 2010 roku 888 262,49 PLN (w opublikowanym wcześniej sprawozdaniu finansowym pozycje te nie zostały wyszczególnione).

Powyższe różnice wynikły z omyłkowego załączenia do Skonsolidowanego raportu rocznego i3D SA niewłaściwego Załącznika nr 1. Właściwe sprawozdanie finansowe, zaopiniowane przez biegłego rewidenta i uwzględniające opisane różnice , Zarząd przekazuje niniejszym w załączeniu. Pozostałe dokumenty (tj. skonsolidowany raport roczny 2011 Grupy i3D SA i Załącznik 2) opublikowane w dniu 13 marca 2012 r. (raport EBI 9/2012) nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki: Roczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_2011_i3D_SA_korekta

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

8/2012 Korekta Korekta jednostkowego raportu rocznego

Zarząd i3D S.A. z siedzibą w Gliwicach informuje, że w dokumencie „Załącznik nr 1 – Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 2011 i3D SA” stanowiącym element Jednostkowego raportu rocznego i3D SA za rok obrotowy 2011, opublikowanym w dniu 13 marca 2012 roku (raport EBI 8/2012), wystąpiły nieznaczne różnice o charakterze formalnym w stosunku do sprawozdania finansowego zaopiniowanego przez biegłego rewidenta, w którym:

1) na końcu wprowadzenia do sprawozdania finansowego widnieją czytelne podpisy członków zarządu oraz osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (w opublikowanym wcześniej sprawozdaniu finansowym strona ta została parafowana przez te osoby);
2) w zestawieniu zmian w kapitale własnym:
a) w pkt. 7. „Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu” (podpunkty 7.1. – 7.5. oraz 7.6. i 7.7.) występują przesunięcia poszczególnych pozycji (co nie wpływa jednak na wysokość kapitału własnego na koniec okresu);
b) zamieszczono punkt III „Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)”: dla 2011 roku pozycja ta wyniosła 6 626 013,20 PLN, zaś 2010 roku 3 159 319,43 PLN (w opublikowanym wcześniej sprawozdaniu finansowym pozycje te nie zostały wyszczególnione).

Powyższe różnice wynikły z omyłkowego załączenia do Jednostkowego raportu rocznego i3D SA niewłaściwego Załącznika nr 1. Właściwe sprawozdanie finansowe, zaopiniowane przez biegłego rewidenta i uwzględniające opisane różnice, Zarząd przekazuje niniejszym w załączeniu. Pozostałe dokumenty (tj. jednostkowy raport roczny 2011 i3D SA oraz Załącznik 2 opublikowane w dniu 13 marca 2012 r. (raport EBI 8/2012) nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki: Roczne_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_2011_i3D_SA_korekta

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – WIceprezes Zarządu

23/2012 | Data: 30-07-2012 Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd i3D SA informuje, iż w dniu 30 lipca 2012 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art.160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) od Marcina Juzonia, Członka Rady Nadzorczej Spółki i3D SA, dotyczące sprzedaży przez osobę blisko z nim związaną akcji i3D SA, o następującej treści:
„Ja niżej podpisany, Marcin Juzoń, działając na podstawie art.160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183 poz. 1538) informuję, iż w wyniku umowy cywilnoprawnej, zawartej poza rynkiem NewConnect w dniu 18 lipca 2012 roku osoba blisko ze mną związana – i3D SA, dokonała sprzedaży 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji spółki i3D SA po cenie 0,66 zł (sześćdziesiąt sześć groszy) za każdą akcję. Transakcja została zawarta w Katowicach.
Obowiązek przekazania niniejszej informacji wynika z faktu, iż w Spółce i3D SA wchodzę w skład organu nadzorczego, tj. pełnię funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto wartość transakcji przekroczyła 5 000 euro.”

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarzadu

22/2012 | Data: 25-07-2012 Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd i3D SA informuje, iż w dniu 25 lipca 2012 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art.160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) od Doroty Jędrzejowskiej, Członka Rady Nadzorczej Spółki i3D SA, dotyczące sprzedaży przez osobę blisko z nim związaną akcji i3D SA, o następującej treści:

„Ja niżej podpisany/a, Dorota Jędrzejowska, działając na podstawie art.160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183 poz. 1538) informuję, iż w wyniku umowy cywilnoprawnej, zawartej poza rynkiem NewConnect w dniu 18 lipca 2012 roku osoba blisko ze mną związana – i3D SA, dokonała sprzedaży 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji spółki i3D SA po cenie 0,66 zł (sześćdziesiąt sześć groszy) za każdą akcję. Transakcja została zawarta w Katowicach.

Obowiązek przekazania niniejszej informacji wynika z faktu, iż w Spółce i3D SA wchodzę w skład organu nadzorczego, tj. pełnię funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto wartość transakcji przekroczyła 5 000 euro.”

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Jacek Jędrzejowski Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas Wiceprezes Zarządu

21/2012 | Data: 25-07-2012 Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych
Zarząd i3D SA informuje, iż w dniu 25 lipca 2012 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art.160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) od Jacka Kotry, Członka Rady Nadzorczej Spółki i3D SA, dotyczące sprzedaży przez osobę blisko z nim związaną akcji i3D SA, o następującej treści:

„Ja niżej podpisany, Jacek Kotra, działając na podstawie art.160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183 poz. 1538) informuję, iż w wyniku umowy cywilnoprawnej, zawartej poza rynkiem NewConnect w dniu 18 lipca 2012 roku osoba blisko ze mną związana – i3D SA, dokonała sprzedaży 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji spółki i3D SA po cenie 0,66 zł (sześćdziesiąt sześć groszy) za każdą akcję. Transakcja została zawarta w Katowicach.

Obowiązek przekazania niniejszej informacji wynika z faktu, iż w Spółce i3D SA wchodzę w skład organu nadzorczego, tj. pełnię funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto wartość transakcji przekroczyła 5 000 euro.”

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Jacek Jędrzejowski Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas Wiceprezes Zarządu

20/2012 | Data: 25-07-2012 Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd i3D SA informuje, iż w dniu 25 lipca 2012 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art.160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) od Magdaleny Patryas, Członka Rady Nadzorczej Spółki i3D SA, dotyczące sprzedaży przez osobę blisko z nim związaną akcji i3D SA, o następującej treści:

„Ja niżej podpisana, Magdalena Patryas, działając na podstawie art.160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183 poz. 1538) informuję, iż w wyniku umowy cywilnoprawnej, zawartej poza rynkiem NewConnect w dniu 18 lipca 2012 roku osoba blisko ze mną związana – i3D SA, dokonała sprzedaży 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji spółki i3D SA po cenie 0,66 zł (sześćdziesiąt sześć groszy) za każdą akcję. Transakcja została zawarta w Katowicach.

Obowiązek przekazania niniejszej informacji wynika z faktu, iż w Spółce i3D SA wchodzę w skład organu nadzorczego, tj. pełnię funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto wartość transakcji przekroczyła 5 000 euro.”

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Jacek Jędrzejowski Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas Wiceprezes Zarządu

19/2012 | Data: 25-07-2012 Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Zarząd i3D SA informuje, iż w dniu 25 lipca 2012 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art.160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) od Jakuba Bieguńskiego, Członka Rady Nadzorczej Spółki i3D SA, dotyczące sprzedaży przez osobę blisko z nim związaną akcji i3D SA, o następującej treści:

„Ja niżej podpisany/a, Jakub Bieguński, działając na podstawie art.160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183 poz. 1538) informuję, iż w wyniku umowy cywilnoprawnej, zawartej poza rynkiem NewConnect w dniu 18 lipca 2012 roku osoba blisko ze mną związana – i3D SA, dokonała sprzedaży 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji spółki i3D SA po cenie 0,66 zł (sześćdziesiąt sześć groszy) za każdą akcję. Transakcja została zawarta w Katowicach.

Obowiązek przekazania niniejszej informacji wynika z faktu, iż w Spółce i3D SA wchodzę w skład organu nadzorczego, tj. pełnię funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto wartość transakcji przekroczyła 5 000 euro.”

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Jacek Jędrzejowski Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas Wiceprezes Zarządu

18/2012 | Data: 25-07-2012 Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Zarząd i3D SA informuje, iż w dniu 25 lipca 2012 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art.160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) od Jacka Jędrzejowskiego, Prezesa Zarządu Spółki i3D SA, dotyczące sprzedaży przez osobę blisko z nim związaną akcji i3D SA, o następującej treści:

„Ja niżej podpisany/a, Jacek Jędrzejowski, działając na podstawie art.160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183 poz. 1538) informuję, iż w wyniku umowy cywilnoprawnej, zawartej poza rynkiem NewConnect w dniu 18 lipca 2012 roku osoba blisko ze mną związana – i3D SA, dokonała sprzedaży 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji spółki i3D SA po cenie 0,66 zł (sześćdziesiąt sześć groszy) za każdą akcję. Transakcja została zawarta w Katowicach.

Obowiązek przekazania niniejszej informacji wynika z faktu, iż w Spółce i3D SA wchodzę w skład organu zarządzającego, tj. pełnię funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Ponadto wartość transakcji przekroczyła 5 000 euro.”

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Jacek Jędrzejowski Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas Wiceprezes Zarządu

17/2012 | Data: 25-07-2012 Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Zarząd i3D SA informuje, iż w dniu 25 lipca 2012 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art.160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) od Jacka Jędrzejowskiego, Prezesa Zarządu Spółki i3D SA, dotyczące sprzedaży przez osobę blisko z nim związaną akcji i3D SA, o następującej treści:

„Ja niżej podpisany/a, Jacek Jędrzejowski, działając na podstawie art.160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183 poz. 1538) informuję, iż w wyniku umowy cywilnoprawnej, zawartej poza rynkiem NewConnect w dniu 18 lipca 2012 roku osoba blisko ze mną związana – i3D SA, dokonała sprzedaży 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji spółki i3D SA po cenie 0,66 zł (sześćdziesiąt sześć groszy) za każdą akcję. Transakcja została zawarta w Katowicach.

Obowiązek przekazania niniejszej informacji wynika z faktu, iż w Spółce i3D SA wchodzę w skład organu zarządzającego, tj. pełnię funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Ponadto wartość transakcji przekroczyła 5 000 euro.”

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Jacek Jędrzejowski Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas Wiceprezes Zarządu

16/2012 | Data: 25-07-2012 Zmiana stanu posiadania akcji Spółki i3D SA przez Akcjonariusza

Zmiana stanu posiadania akcji Spółki i3D SA przez Akcjonariusza

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd i3D SA informuje, iż w dniu 25 lipca 2012 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Spółki i3D SA, dotyczące zmiany dotychczasowego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce i3D SA, o następującej treści:

„Działając na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Spółka i3D S.A. informujemy, iż na skutek transakcji sprzedaży 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) szt. akcji i3D SA (Emitent, Spółka) zawartej w dniu 18 lipca 2012 roku poza rynkiem NewConnect, Spółka i3D SA zmniejszyła liczbę posiadanych przez siebie akcji Emitenta oraz procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.
Przed dokonaniem transakcji Spółka i3D SA posiadała 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) szt. akcji Emitenta, które stanowią 8,07% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do wykonywania 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 8,07% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Po dokonaniu transakcji Spółka i3D SA nie posiada żadnych akcji Emitenta.
Jednocześnie informujemy, iż i3D SA nie posiada podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji i3D SA.
Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Niniejsze zawiadomienie dotyczy zmniejszenia udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów.”

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Jacek Jędrzejowski Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas Wiceprezes Zarząd

15/2012 | Data: 24-07-2012 Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Zarząd i3D SA informuje, iż w dniu 24 lipca 2012 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art.160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) od Pana Jacka Jędrzejowskiego, Prezesa Zarządu Spółki i3D SA, dotyczące zakupu przez niego akcji i3D SA, o następującej treści:
„Ja niżej podpisany, Jacek Jędrzejowski, działając na podstawie art.160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183 poz. 1538) informuję, iż w wyniku umowy cywilnoprawnej, zawartej poza rynkiem NewConnect w dniu 18 lipca 2012 roku nabyłem 375.000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) sztuk akcji spółki i3D SA po cenie 0,66 zł (sześćdziesiąt sześć groszy) za każdą akcję. Transakcja została zawarta w Katowicach.
Obowiązek przekazania niniejszej informacji wynika z faktu, iż w Spółce i3D SA wchodzę w skład organu zarządzającego, tj. pełnię funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Ponadto wartość transakcji przekroczyła 5 000 euro.”

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Jacek Jędrzejowski Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas Wiceprezes Zarządu

t.

14/2012 | Data: 24-07-2012 Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd i3D SA informuje, iż w dniu 24 lipca 2012 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art.160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) od Pana Arkadiusza Patryasa, Wiceprezesa Zarządu Spółki i3D SA, dotyczące zakupu przez niego akcji i3D SA, o następującej treści:
„Ja niżej podpisany, Arkadiusz Patryas, działając na podstawie art.160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183 poz. 1538) informuję, iż w wyniku umowy cywilnoprawnej, zawartej poza rynkiem NewConnect w dniu 18 lipca 2012 roku nabyłem 375.000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) sztuk akcji spółki i3D SA po cenie 0,66 zł (sześćdziesiąt sześć groszy) za każdą akcję. Transakcja została zawarta w Katowicach.
Obowiązek przekazania niniejszej informacji wynika z faktu, iż w Spółce i3D SA wchodzę w skład organu zarządzającego, tj. pełnię funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki. Ponadto wartość transakcji przekroczyła 5 000 euro.”

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Jacek Jędrzejowski Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas Wiceprezes Zarządu

13/2012 | Data: 24-07-2012 Zmiana stanu posiadania akcji Spółki i3D SA przez Akcjonariusza

Zmiana stanu posiadania akcji Spółki i3D SA przez Akcjonariusza

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd i3D SA informuje, iż w dniu 24 lipca 2012 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Jacka Jędrzejowskiego, dotyczące zmiany dotychczasowego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce i3D SA, o następującej treści:
„Ja niżej podpisany, Jacek Jędrzejowski, działając na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuję, iż na skutek transakcji zakupu 375.000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) szt. akcji i3D SA (Emitent, Spółka) zawartej w dniu 18 lipca 2012 roku poza rynkiem NewConnect, zwiększyłem liczbę posiadanych przez siebie akcji Emitenta oraz procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Przed dokonaniem transakcji posiadałem 1.276.000 (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy) szt. akcji Emitenta, które stanowią 13,74% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do wykonywania 1.276.000 (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 13,74% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Po dokonaniu transakcji posiadam 1.651.000 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) szt. akcji Emitenta, które stanowią 17,77% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do wykonywania 1.651.000 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 17,77% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Jednocześnie informuję, iż nie posiadam podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji Emitenta.
Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Niniejsze zawiadomienie dotyczy zwiększenia udziału powyżej 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Jacek Jędrzejowski Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas Wiceprezes Zarządu

12/2012 | Data: 24-07-2012 Zmiana stanu posiadania akcji Spółki i3D SA przez Akcjonariusza

Zmiana stanu posiadania akcji Spółki i3D SA przez Akcjonariusza

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:

Zarząd i3D SA informuje, iż w dniu 24 lipca 2012 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Arkadiusza Patryasa, dotyczące zmiany dotychczasowego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce i3D SA, o następującej treści:
„Ja niżej podpisany, Arkadiusz Patryas, działając na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuję, iż na skutek transakcji zakupu 375.000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) szt. akcji i3D SA (Emitent, Spółka) zawartej w dniu 18 lipca 2012 roku poza rynkiem NewConnect, zwiększyłem liczbę posiadanych przez siebie akcji Emitenta oraz procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Przed dokonaniem transakcji posiadałem 1.275.000 (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) szt. akcji Emitenta, które stanowią 13,72% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do wykonywania 1.275.000 (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 13,72% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Po dokonaniu transakcji posiadam 1.650.000 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) szt. akcji Emitenta, które stanowią 17,76% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do wykonywania 1.650.000 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 17,76% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Jednocześnie informuję, iż nie posiadam podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji Emitenta.
Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Niniejsze zawiadomienie dotyczy zwiększenia udziału powyżej 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Jacek Jędrzejowski Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas Wiceprezes Zarządu

11/2012 | Data: 29-03-2012 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i3D SA w dniu 28 marca 2012 roku

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i3D

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd i3D SA przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i3D SA, które odbyło się w dniu 28 marca 2012 roku.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

1.Akcjonariusz: Jacek Jędrzejowski
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 1 276 000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1 276 000
Udział % w liczbie głosów na ZWZ: 18,36%
Udział % w ogólnej liczbie głosów: 13,74%

2. Akcjonariusz: BZWBK Inwestycje Sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 1 465 000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1 465 000
Udział % w liczbie głosów na ZWZ: 21,08%
Udział % w ogólnej liczbie głosów: 15,77%

3. Akcjonariusz: Halina Dodd
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 1 275 000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1 275 000
Udział % w liczbie głosów na ZWZ: 18,34%
Udział % w ogólnej liczbie głosów: 13,72%

4. Akcjonariusz: Arkadiusz Patryas
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 1 275 000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1 275 000
Udział % w liczbie głosów na ZWZ: 18,34%
Udział % w ogólnej liczbie głosów: 13,72%

5. Akcjonariusz: Secus Private Equity SA
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 869 946
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 869 946
Udział % w liczbie głosów na ZWZ: 12,52%
Udział % w ogólnej liczbie głosów: 9,36%

6. Akcjonariusz: JCK Investments Limited
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 600 000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 600 000
Udział % w liczbie głosów na ZWZ: 8,63%
Udział % w ogólnej liczbie głosów: 6,46%

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Jacek Jędrzejowski Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas Wiceprezes Zarządu

9/2012 | Data: 01-03-2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i3D S.A. na dzień 28 marca 2012 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i3D S.A. na dzień 28 marca 2012 roku

Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w związku z art. 402(1) § 1 KSH, Zarząd Spółki i3D S.A. niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28 marca 2012 roku, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Gliwicach, przy ul. Konarskiego 18C. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 10.00.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.i3drelacjeinwestorskie.pl.

Załączniki
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki i3D S.A.
Projekty_uchwal_na_ZWZ Spółki i3D S.A.
Infrmacja_o ogólnej liczbie_akcji głosów w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ i3D SA_informacja o liczbie akcji

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Jacek Jędrzejowski Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas Wiceprezes Zarządu

7/2012 | Data: 24-01-2012 Zmiana stanu posiadania akcji Spółki i3D S.A. w wyniku pośredniego nabycia akcji
6/2012 | Data: 24-01-2012 Zmiana stanu posiadania akcji Spółki i3D S.A. przez Akcjonariusza

Zmiana stanu posiadania akcji Spółki i3D S.A. przez Akcjonariusza

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Spółki i3D S.A. informuje, iż w dniu 23 stycznia 2012 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od spółki JCK Investments Limited o zmianie dotychczasowego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce i3D S.A.

Przez dokonaniem transakcji spółka JCK Investments Limited posiadała 1 180 000 szt. akcji Emitenta, co stanowi 12,70% kapitału zakładowego Emitenta i uprawnia do wykonywania 1 180 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki co stanowi 12,70% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Po dokonaniu transakcji spółka JCK Investments Limited posiada 680 000 szt. akcji Emitenta, które stanowią 7,32% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do wykonywania 680 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 7,32% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Treść otrzymanego zawiadomienia znajduje się w załączniku.

Załączniki:
JCK_zawiadomienie_i3D_ponizej_10_art._69

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

5/2012 | Data: 20-01-2012 Zmiana stanu posiadania akcji Spółki i3D S.A. w wyniku pośredniego nabycia akcji

Zmiana stanu posiadania akcji Spółki i3D S.A. w wyniku pośredniego nabycia akcji

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Spółki i3D S.A. informuje, iż w dniu 20 stycznia 2012 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Banku Zachodniego WBK S.A. dotyczące pośredniego nabycia akcji spółki i3D S.A.
W wyniku pośredniego nabycia akcji Spółki i3D S.A. doszło do przekroczenia 15% udziału głosów w ogólne liczbie głosów w Spółce. Akcje Spółki nabyła BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o., która jest spółką zależną od Banku Zachodniego WBK S.A.

Załączniki:
zawiadomienie_bank_zachodni_wbk

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

4/2012 | Data: 20-01-2012 Zmiana stanu posiadania akcji Spółki i3D S.A. przez Akcjonariusza

Zmiana stanu posiadania akcji Spółki i3D S.A. przez Akcjonariusza

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Spółki i3D S.A. informuje, iż w dniu 19 stycznia 2012 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. o zmianie dotychczasowego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce i3D S.A.

Przez dokonaniem transakcji spółka BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. posiadała 965 000 szt. akcji Emitenta, co stanowi 10,39% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do wykonywania 965 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki co stanowi 10,39% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Po dokonaniu transakcji spółka BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. posiada 1 465 000 szt. akcji Emitenta, które stanowią 15,77% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do wykonywania 1 465 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 15,77% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Załączniki:
Zawiadomienie_-_BZ_WBK_INWESTYCJE

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

3/2012 | Data: 13-01-2012 Zawiadomienie w trybie art.69 ustawy o ofercie publicznej

Zawiadomienie w trybie art.69 ustawy o ofercie publicznej

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Spółki i3D S.A. informuje, iż w dniu 12 stycznia 2012 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od JCK Investments Limited o zmianie dotychczasowego stanu posiadania akcji i3D S.A. oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, o następującej treści:

„Na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Spółka JCK Investments Ltd informuje, iż w wyniku transakcji przyjęcia aportu 1 180 000 szt. akcji spółki i3D S.A. dokonanej w dniu 10 stycznia 2012 roku zmienił się stan posiadania przez JCK Investments Ltd akcji i3D S.A. oraz procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.
Przed przyjęciem aportu JCK Investments Ltd nie posiadała akcji i3D S.A.
Po przyjęciu aportu JCK Investments Ltd posiada 1 180 000 szt. akcji i3D S.A., które stanowią 12,70% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do wykonywania 1 180 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 12,70% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
JCK Investments Ltd w terminie najbliższych 12 miesięcy w ramach przyjętej strategii inwestycyjnej nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w spółce np. w zależności od sytuacji rynkowej.
JCK Investments Ltd nie posiada podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji i3D S.A.
Informacje o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c – nie dotyczy.
Zawiadomienie dotyczy przekroczenia progu 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.”

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

2/2012 | Data: 12-01-2012 Zawiadomienie w trybie art.69 ustawy o ofercie publicznej

Zawiadomienie w trybie art.69 ustawy o ofercie publicznej

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Spółki i3D S.A. informuje, iż w dniu 12 stycznia 2012 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Krzysztofa Majera o następującej treści:

„Na podstawie art. 69 oraz 69a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Krzysztof Majer informuje, iż w dniu 10 stycznia 2012 roku dokonał aportu 590 000 szt. akcji spółki i3D S.A., przy czym łączny, bezpośredni i pośredni stan posiadania akcji i3D S.A. oraz procentowy udział w ogólnej liczbie głosów nie uległ zmianie.
Przed dokonaniem transakcji Krzysztof Majer posiadał bezpośrednio 590 000 szt. akcji i3D S.A., co stanowiło 6,35% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 590 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 6,35% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Po dokonaniu transakcji aportu Krzysztof Majer nie posiada bezpośrednio akcji i3D S.A. oraz posiada pośrednio poprzez spółkę JCK Investments Limited 590 000 szt. akcji i3D S.A., co stanowi 6,35% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 590 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 6,35% głosów na Walnym Zgromadzeniu.”

Podpisy osób reprezetujących spółkę: Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu

1/2012 | Data: 13-01-2012 Zawiadomienie w trybie art.69 ustawy o ofercie publicznej

Zawiadomienie w trybie art.69 ustawy o ofercie publicznej

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Spółki i3D S.A. informuje, iż w dniu 12 stycznia 2012 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Jacka Bubały o następującej treści:

„Na podstawie art. 69 oraz 69a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Jacek Bubała informuje, iż w dniu 10 stycznia 2012 roku dokonał aportu 590 000 szt. akcji spółki i3D S.A., przy czym łączny, bezpośredni i pośredni stan posiadania akcji i3D S.A. oraz procentowy udział w ogólnej liczbie głosów nie uległ zmianie.
Przed dokonaniem transakcji Jacek Bubała posiadał bezpośrednio 590 000 szt. akcji i3D S.A., co stanowiło 6,35% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 590 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 6,35% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Po dokonaniu transakcji aportu Jacek Bubała nie posiada bezpośrednio akcji i3D S.A. oraz posiada pośrednio poprzez spółkę JCK Investments Limited 590 000 szt. akcji i3D S.A., co stanowi 6,35% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 590 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 6,35% głosów na Walnym Zgromadzeniu.”

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu