Raporty 2013

44/2013 | Data: 20-12-2013 Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje o zawarciu długofalowej umowy z King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST)z siedzibą w Riyadh (Arabia Saudyjska), której przedmiotem jest wykonane krótkich, animowanych filmów edukacyjnych w 3D.

Minimalna wartość kontraktu wynosi : 98 600,00 EURO, z terminem realizacji w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

43/2013 | Data: 16-12-2013 Emisja obligacji serii N6 i N12

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 16 grudnia 2013 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii N6 – 9 sztuk i N12 – 16 sztuk, o łącznej wartości nominalnej 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Obligacje serii N6 i N12 są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonymi (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Oprocentowanie dla serii N12: 13% w skali roku, dla serii N6: 12% w skali roku (podstawa okresu odsetkowego 365 dni). Data wykupu: seria N12 – 16 grudnia 2014 roku (12 miesięcy liczone od dnia emisji), seria N6 – 16 czerwca 2014 roku (6 miesięcy liczone od dnia emisji).

Wartość nominalna jednej obligacji serii N6 i N12 wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem emisji obligacji serii N6 i N12 jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii N6 i N12 mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji serii F.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1.260.000 zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych). Łączna wartość zobowiązań Spółki z tytułu emisji obligacji uległa w grudniu br. zmniejszeniu o kwotę 140.000 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

42/2013 | Data: 11-12-2013 Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 10 grudnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Radę Nadzorczą na nową 3-letnią kadencję w składzie:

1. Pan Marcin Juzoń – Członek Rady Nadzorczej,
2. Pan Jakub Bieguński – Członek Rady Nadzorczej,
3. Pan Jacek Kotra – Członek Rady Nadzorczej,
4. Pani Dorota Jędrzejowska – Członek Rady Nadzorczej,
5. Pan Jacek Zając – Członek Rady Nadzorczej, którego kandydatura na członka Rady Nadzorczej została zatwierdzona uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 grudnia 2013 roku.

W załączniku do niniejszego raportu znajdują się życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej powołanych na okres nowej kadencji.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Załącznik 1 – Rada Nadzorcza

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

41/2013 | Data: 11-12-2013 Korekta raportu 40/2013

Zarząd i3D S.A. przekazuje brakujący załącznik do raportu nr 40/2013.

Załączniki:
Załącznik 1 – Zarząd

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

40/2013 | Data: 11-12-2013 Powołanie członków Zarządu Spółki na nową kadencję

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 10 grudnia 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Zarząd na nową 3-letnią kadencję w składzie:

1. Pan Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu,
2. Pan Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu.

W załączniku do niniejszego raportu znajdują się życiorysy zawodowe członków Zarządu powołanych na okres nowej kadencji.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

39/2013 | Data: 11-12-2013 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 grudnia 2013 roku

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 grudnia 2013 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:
NWZA Protokół notarialny załącznik

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

38/2013 | Data: 03-12-2013 Zawiązanie spółki zależnej

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach – w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku – informuje, iż w dniu 2 grudnia 2013 roku zawarta została umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pomiędzy Emitentem a BonusCard Sp. z o.o. (Inwestor). Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.770.000 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt tysięcy) zł, a strony objęły udziały w spółce w następujących proporcjach:
a) Inwestor – 8.200 (osiem tysięcy dwieście) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 (sto) zł każdy udział stanowiących 46,33% (czterdzieści sześć i 33/100 procent) kapitału zakładowego Spółki;
b) i3D – 9.500 (dziewięć tysięcy pięćset) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 (sto) zł każdy udział, stanowiących 53,67% (pięćdziesiąt trzy i 67/100 procent) kapitału zakładowego Spółki.

Inwestor uzyskał zgodę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na wejście kapitałowe do spółki. Spółka zależna będzie działać pod firmą „Plug&Sale” (przedmiot działalności został opisany w raporcie bieżącym nr 37/2013).

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

37/2013 | Data: 27-11-2013 Zawarcie umowy inwestycyjnej

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje o zawarciu w dniu 26 listopada 2013 roku, umowy inwestycyjnej (Umowa) pomiędzy Spółką a BonusCard Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Inwestor). Celem niniejszej Umowy jest zaangażowanie kapitałowe Inwestora w realizację i rozwój projektu i3D związanego z produkcją i sprzedażą wirtualnych luster, świadczeniem usług w zakresie systemów opartych o technologię wirtualnego lustra oraz zastosowaniem technologii VR w marketingu i rozrywce opartych o technologię wirtualnego lustra (projekt „Wirtualne Lustro”).

Zaangażowanie kapitałowe Inwestora nastąpi poprzez utworzenie nowej spółki prawa handlowego, w której udziały obejmie Spółka oraz Inwestor. Inwestor obejmie pakiet udziałów stanowiący 46,33% kapitału zakładowego nowej spółki w zamian za wkład pieniężny w kwocie 820.000,00 (słownie: osiemset dwadzieścia tysięcy) złotych. Spółka obejmie pakiet udziałów stanowiący 53,67% kapitału zakładowego nowej spółki w zamian za wkład niepieniężny (aport w postaci składników majątkowych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych lub wytworzonych przez Spółkę w ramach projektu „Wirtualne Lustro”) w wysokości 950.000,00 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

Inwestor, w ramach działania 3.1. „Inicjowanie działalności innowacyjnej” osi priorytetowej 3 „Kapitał dla innowacji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, realizuje projekt pt. „Inkubator BonusCard – wspieranie innowacyjnych projektów w obszarze chemii, energii, Internet i mobile”, polegający na prowadzeniu działalności inwestycyjnej (fundusz kapitału zalążkowego) o charakterze inkubacji nowych przedsięwzięć, której celem jest powoływanie na polskim rynku nowych podmiotów gospodarczych wspólnie z ich pomysłodawcami.

Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym zatwierdzenia zawarcia Umowy przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

36/2013 | Data: 26-11-2013 Emisja obligacji serii M6 i M12

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 25 listopada 2013 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii M6 – 2 sztuki i M12 – 13 sztuk, o łącznej wartości nominalnej 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Obligacje serii M6 i M12 są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonymi (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki). Oprocentowanie dla serii M12: 13% w skali roku, dla serii M6: 12% w skali roku (podstawa okresu odsetkowego 365 dni). Data wykupu: seria M12 – 25 listopada 2014 roku (12 miesięcy liczone od dnia emisji), seria M6 – 25 maja 2014 roku (6 miesięcy liczone od dnia emisji).

Wartość nominalna jednej obligacji serii M6 i M12 wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem emisji obligacji serii M6 i M12 jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii M6 i M12 mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji serii E.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1.400.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

35/2013 | Data: 14-11-2013 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i3D S.A.

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2013 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Spółki, tj. w Gliwicach, przy ul. Konarskiego 18C. Przewidywany porządek obrad oraz pozostałe niezbędne informacje zamieszczono w załącznikach.

Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3D XII 2013
Informacja o liczbie akcji

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

34/2013 | Data: 08-11-2013 Emisja obligacji serii L1

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 8 listopada 2013 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii L1 w licznie 18 sztuk, o łącznej wartości nominalnej 180.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych). Obligacje serii L1 są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonymi (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki). Oprocentowanie dla serii L1 wynosi 12% w skali roku, (podstawa okresu odsetkowego 365 dni). Data wykupu serii L1 – 12 grudnia 2013 roku.

Wartość nominalna jednej obligacji serii L1 wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem emisji obligacji serii L1 jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1.340.000 tys. zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy złotych).
Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

33/2013 | Data: 29-10-2013 Emisja obligacji serii K6 i K12

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 28 października 2013 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii K6 – 3 sztuki i K12 – 15 sztuk, o łącznej wartości nominalnej 180.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych). Obligacje serii K6 i K12 są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonymi (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki). Oprocentowanie dla serii K12: 13% w skali roku, dla serii K6: 12,8% w skali roku (podstawa okresu odsetkowego 365 dni). Data wykupu: seria K12 – 28 października 2014 roku (12 miesięcy liczone od dnia emisji), seria K6 – 28 kwietnia 2014 roku (6 miesięcy liczone od dnia emisji).
Wartość nominalna jednej obligacji serii K6 i K12 wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Celem emisji obligacji serii K6 i K12 jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii I mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji serii D.
Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1.160.000 tys. zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy złotych).
Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

31/2013 | Data: 04-10-2013 Zmiana daty publikacji raportu okresowego za III kwartał 2013 roku

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje o zmianie daty publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2013 roku.

Pierwotnie ustalony termin publikacji raportu, przekazany w „Harmonogramie publikowania raportów okresowych w 2013 roku”, przypadał na dzień 14 listopada 2013 roku. Aktualny termin publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2013 roku został ustalony na dzień 21 października 2013 roku.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

30/2013 | Data: 21-10-2013 Emisja obligacji serii J

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 1 października 2013 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału 15 obligacji serii J o łącznej wartości nominalnej 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Obligacje serii J są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonymi (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki). Oprocentowanie: 13% w skali roku (podstawa okresu odsetkowego 365 dni). Data wykupu: 2 kwietnia 2014 roku (6 miesięcy liczone od dnia emisji).

Wartość nominalna jednej obligacji serii J wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem emisji obligacji serii J jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1.150.000,00 tys. zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

29/2013 | Data: 01-10-2013 Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 30.09.2013 roku członkowie Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z zapisem §13 ust. 5 Statutu Spółki, podjęli uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Emitenta w drodze kooptacji o osobę Pana Jacka Zająca. Wybór nowego członka Rady Nadzorczej podlegać będzie zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki.
1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką osoba została powołana
Pan Jacek Zając powołany został do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję wspólną, która wygasa równocześnie z wygaśnięciem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej, tj. 2.03.2014 roku.
2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Wykształcenie:
Uniwersytet Antwerpski UAMS/ IBS Moskwa (EMBA)
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Magister Ekonomii)

Doświadczenie zawodowe:
10/2012 – obecnie – Smart Capital Investors sp. z o.o. – Prezes Zarządu
12/2011 – obecnie – Assets Telescopo Jacek Zając
06/2005 – 09/2011 – BRE Leasing Sp. z o.o. – Dyrektor Finansowy
09/2004 – 05/2005 – Commerzbank AG Securities Londyn – Doradca w Dziale Bankowości Inwestycyjnej
02/2000 – 08/2004 – WestLB Bank Polska S.A. – Zastępca Dyrektora do Spraw Bankowości Korporacyjnej i Instytucji Finansowych
06/1999 – 02/2000 – Deutsche Bank Polska S.A. – Starszy Dealer w Dziale Skarbu
06/1996 – 04/1999 – ABN AMRO Bank Polska S.A.- Dealer w Dziale Skarbu
01/1996 – 05/1996 – Bayerische Vereinsbank, Vereinsbank Polska S.A. – Back-Office w Dziale Skarbu
09/1995 – 11/1995 – Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. – Zarządzający Aktywami

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta
Nie wystąpiły.
4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
Od dnia 10.10.2012 r. do chwili obecnej pełni funkcję Prezes Zarządu i jest wspólnikiem Smart Capital Investors sp. z o.o.
5. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
Nie wystąpiły.
6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego
Nie wystąpiły.
7. Informacja, czy osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
Nie wystąpiły.
8. Informacja, czy osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:
Nie figuruje.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

28/2013 | Data: 24-09-2013 Emisja obligacji serii I

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 20 września 2013 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału 24 obligacji serii I o łącznej wartości nominalnej 240.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych). Obligacje serii I są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonymi (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki). Oprocentowanie: 13% w skali roku (podstawa okresu odsetkowego 365 dni). Data wykupu: 20 marca 2014 roku (6 miesięcy liczone od dnia emisji).

Wartość nominalna jednej obligacji serii I wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem emisji obligacji serii I jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii I mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji serii C.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1.000.000,00 tys. zł (słownie: jeden milion złotych).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

27/2013 | Data: 18-09-2013 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki i3D S.A. informuje, iż w dniu 17 września 2013 roku otrzymał od Pani Magdaleny Patryas rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej i3D S.A. z dniem 30 września  2013 roku. Jako powód rezygnacji wskazano przyczyny osobiste.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

26/2013 | Data: 30-08-2013 Emisja obligacji serii H

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2013 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału 20 obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). Obligacje serii H są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonymi (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki). Oprocentowanie: 13% w skali roku (podstawa okresu odsetkowego 365 dni). Data wykupu: 28 lutego 2014 roku (6 miesięcy liczone od dnia emisji).

Wartość nominalna jednej obligacji serii H wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem emisji obligacji serii H jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki, umożliwiający Spółce pozyskiwanie i realizację kolejnych kluczowych kontraktów.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1.000.000,00 tys. zł (słownie: jeden milion złotych).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

24/2013 | Data: 08-08-2013 Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje o zawarciu w dniu 7 sierpnia 2013 roku umowy z firmą 3Logic Sp. z o.o. (Zamawiający), której przedmiotem jest wykonanie, dostawa oraz implementacja zestawu aplikacji interaktywnych na potrzeby projektu z branży wystawienniczej.

Wartość kontraktu wynosi 1.312.300,00 PLN netto (słownie: jeden milion trzysta dwanaście tysięcy trzysta złotych). Termin realizacji zlecenia – do 30 kwietnia 2014 roku.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

23/2013 | Data: 31-07-2013 Emisja obligacji serii G

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 31 lipca 2013 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału 9 obligacji serii G o łącznej wartości nominalnej 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Obligacje serii G są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonymi (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki). Oprocentowanie: 13% w skali roku (podstawa okresu odsetkowego 365 dni). Data wykupu: 31 stycznia 2014 roku (6 miesięcy liczone od dnia emisji).

Wartość nominalna jednej obligacji serii G wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem emisji obligacji serii G jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii G mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji serii B.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 800.000,00 tys. zł (słownie: osiemset tysięcy złotych).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

22/2013 | Data: 30-07-2013 Zawarcie istotnej umowy

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zawarciu w dniu 29 lipca 2013 roku umowy pomiędzy Spółką a Esotiq & Henderson S.A., której przedmiotem jest dostawa oraz instalacja urządzeń „Wirtualne Lustro” wraz z zestawem aplikacji.

Wartość kontraktu wynosi minimum 990.000,00 PLN netto (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), z możliwością otrzymania dodatkowych zleceń do wykonania w ramach ww. projektu. Przewidywany termin realizacji zlecenia – 3 miesiące od dnia zawarcia niniejszej umowy.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -„Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

21/2013 | Data: 02-07-2013 Zawarcie istotnej umowy

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 2 lipca 2013 roku otrzymał informację o zawarciu, z dniem 1 lipca 2013 roku, umowy pomiędzy Spółką a Akademią Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (ASP, Zamawiający). Zawarcie niniejszej umowy jest wynikiem wyboru oferty Emitenta jako najkorzystniejszej w ramach przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Nauki i Sztuki ASP, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2013 z dnia 18 czerwca 2013 roku.

Przedmiotem dostawy będzie oprogramowanie Quazar3D wraz ze stanowiskami pracy i systemami projekcji 3D. Wynagrodzenie dla Spółki za realizację przedmiotu zamówienia wynosi 882.000,00 PLN netto (tj. 994.700,00 PLN brutto). Termin realizacji zamówienia – do 16 sierpnia 2013 roku.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -„Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

20/2013 | Data: 26-06-2013 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2013 roku

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2013 roku.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie i3D S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jednakże w ramach punktu 17 porządku obrad miało miejsce odstąpienie od głosowania nad projektem uchwały nr 20 w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, serii B oraz serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w Programie Motywacyjnym. Uzasadnienie dla zgłoszonego przez Zarząd Spółki wniosku formalnego o odstąpienie od głosowania nad wskazaną uchwałą znajduje się w treści załączonego protokołu z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.
Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło zmienić (uchwała nr 18) treść §14 ust.2 Statutu Spółki:

– było:

„2. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie.”

– jest:

„2. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Radę Nadzorczą.”

Podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Plik Raportu:i3D 2013-06-26-protokół- i3D WZA

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

19/2013 | Data: 20-06-2013 Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje o zawarciu w dniu 20 czerwca 2013 roku umowy z Telekomunikacją Polską S.A., której przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie systemów projekcji holograficznej w postaci Avatara oraz aplikacji na urządzenie Dreamoc.

Wartość kontraktu wynosi minimum 351 000,00 PLN.
Termin realizacji zlecenia – do 15 września 2013 roku.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

18/2013 | Data: 18-06-2013 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 18 czerwca 2013 roku otrzymał informację o wyborze oferty Emitenta jako najkorzystniejszej w ramach przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (Zamawiający). Przedmiotem dostawy będzie oprogramowanie Quazar3D wraz ze stanowiskami pracy i systemami projekcji 3D.

Wartość oferty, złożonej przez Emitenta do niniejszego przetargu wynosi 994.700,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych) brutto. W przypadku zawarcia umowy z Zamawiającym stosowna informacja zostanie przekazana przez Emitenta odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -„Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

17/2013 | Data: 16-06-2013 Emisja obligacji serii F

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 15 czerwca 2013 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału 21 obligacji serii F o łącznej wartości nominalnej 210.000,00 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych). Obligacje serii F są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonymi (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki). Oprocentowanie: 13% w skali roku (podstawa okresu odsetkowego 365 dni). Data wykupu: 16 grudnia 2013 roku (6 miesięcy liczone od dnia emisji).

Wartość nominalna jednej obligacji serii F wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem emisji obligacji serii F jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii F mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji serii A.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 800.000,00 tys. zł (słownie: osiemset tysięcy złotych).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

16/2013 | Data: 07-06-2013 Zmiana godziny rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 26.06.2013 roku

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2013 z dnia 31 maja 2013 roku Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż zmianie uległa godzina rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 roku. Rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia zostało przesunięte z godziny 10:00 na godzinę 12:30.

Dokonana zmiana związana jest z zaplanowanym przez Zarząd Spółki spotkaniem z Inwestorami (w szczególności Inwestorami indywidualnymi), które odbędzie się przed Walnym Zgromadzeniem, tj. w dniu 26 czerwca 2013 roku o godz. 10:00. Ogłoszenie o spotkaniu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dziale „Relacje inwestorskie”.

Data, miejsce i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie ulegają zmianie.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

15/2013 | Data: 31-05-2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i3D S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i3D S.A.
Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2013 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki, tj. w Gliwicach, przy ul. Konarskiego 18C. Przewidywany porządek obrad oraz pozostałe niezbędne informacje zamieszczono w załącznikach.

Załączniki:

Załącznik 1 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Załącznik 2 – Projekty uchwał na ZWZ
Załącznik 3 – i3D_Informacja o liczbie akcji_załącznik 3.pdf

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

14/2013 | Data: 24-05-2013 Emisja obligacji serii E

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 24 maja 2013 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału 9 obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 90 000,00 zł. Obligacje serii E są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonymi (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki). Oprocentowanie: 13% w skali roku (podstawa okresu odsetkowego 365 dni). Data wykupu: 25 listopada 2013 roku (6 miesięcy liczone od dnia emisji).

Wartość nominalna jednej obligacji serii E wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem emisji obligacji serii E jest zwiększenie środków obrotowych na realizację obecnych oraz pozyskiwanie kolejnych kontraktów przez Spółkę.

Łączna wartość wyemitowanych przez Spółkę obligacji (serie od A do E) na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi: 800 000,00 tys. zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

13/2013 | Data: 15-05-2013 Raport kwartalny za I kwartał 2013 roku

Zgodnie z Harmonogramem publikowania raportów okresowych, Zarząd i3D SA przekazuje w załączeniu raport za I kwartał 2013 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Raport kwartalny

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

12/2013 | Data: 29-04-2013 Informacja o wyemitowanych obligacjach Spółki

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach przekazuje do publicznej wiadomości zestawienie informacji nt. obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez Spółkę:

1. Obligacje serii A – 21 obligacji imiennych o łącznej wartości nominalnej 210.000,00 zł; oprocentowanie: 15% w skali roku (podstawa okresu odsetkowego 365 dni); dzień emisji: 15 grudnia 2012 roku (dzień emisji jest jednocześnie dniem przydziału obligacji); data wykupu: 15 czerwca 2013 roku (6 miesięcy liczone od dnia emisji);

2. Obligacje serii B – 9 obligacji imiennych o łącznej wartości nominalnej 90.000,00 zł; oprocentowanie: 15% w skali roku (podstawa okresu odsetkowego 365 dni); dzień emisji: 31 stycznia 2013 roku (dzień emisji jest jednocześnie dniem przydziału obligacji); data wykupu 31 lipca 2013 roku (6 miesięcy liczone od dnia emisji);

3. Obligacje serii C – 24 obligacje imienne o łącznej wartości nominalnej 240.000,00 zł; oprocentowanie: 13% w skali roku (podstawa okresu odsetkowego 365 dni); dzień emisji: 21 marca 2013 roku (dzień emisji jest jednocześnie dniem dokonania przydziału obligacji); data wykupu: 20 września 2013 roku (6 miesięcy liczone od dnia emisji);

4. Obligacje serii D – 17 obligacji imiennych o łącznej wartości nominalnej 170.000,00 zł; oprocentowanie: 13% w skali roku (podstawa okresu odsetkowego 365 dni); dzień emisji: 27 kwietnia 2013 roku (dzień emisji jest jednocześnie dniem przydziału obligacji); data wykupu: 28 października 2013 roku (6 miesięcy liczone od dnia emisji).

Wartość nominalna jednej obligacji (we wszystkich seriach) wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wszystkie wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszystkie wyemitowane przez Spółkę obligacje są niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonymi papierami wartościowymi. Zabezpieczenie obligacji stanowi cesja wierzytelności kontraktów.

Celem emisji obligacji (wszystkich serii) jest zwiększenie środków obrotowych na podstawową działalność operacyjną Spółki.

Powyższe zestawienie zostaje przekazane przez Spółkę w związku z faktem, iż w wyniku ostatniej emisji obligacji serii D, dokonanej w dniu 27 kwietnia 2013 roku, łączna wartość wyemitowanych przez Spółkę obligacji przekroczyła wartość 10% kapitałów własnych Emitenta. Łączna wartość wyemitowanych przez Spółkę obligacji na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi 710.000,00 PLN.

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

11/2013 | Data: 29-04-2013 Zawarcie umowy o współpracy

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje o zawarciu w dniu 25 kwietnia 2013 roku umowy o współpracy pomiędzy Spółką a Fortress S.A. w zakresie rozwijania sprzedaży i centrów kompetencyjnych na Dalekim Wschodzie. W ramach tej współpracy Spółka będzie mogła zintensyfikować swoje działania sprzedażowe dzięki możliwości korzystania z obszernej bazy kontaktów biznesowych Fortress na takich rynkach jak Chiny, Malezja oraz Singapur.

Zawarcie niniejszej umowy związane jest z dokonaną przez Fortress S.A. inwestycją kapitałową w Spółkę, w drodze nabycia w dniu 24 kwietnia 2013 roku pakietu 650.000 akcji Emitenta od dotychczasowego akcjonariusza – Prezesa Zarządu i3D S.A. Pana Jacka Jędrzejowskiego. Inwestycja ta ma charakter długoterminowy, co potwierdza zawarcie ww. umowy o współpracy oraz wspólnym rozwijaniu działalności i3D na perspektywicznych i ważnych dla Spółki rynkach azjatyckich.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

10/2013 | Data: 24-04-2013 Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje o zawarciu w dniu 23 kwietnia 2013 roku umowy z Becker-Warkop, której przedmiotem jest wykonanie unikalnego w skali światowej systemu szkoleniowo-symulacyjnego z jednoczesnym zastosowaniem hełmu oraz rękawic interaktywnych.

Wartość kontraktu wynosi 350.000 PLN netto. Termin realizacji zlecenia – do końca sierpnia 2013 roku.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

7/2013 | Data: 28-03-2013 Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje o zawarciu w dniu 28 marca 2013 roku umowy z Alwasaet Est (Arabia Saudyjska), której przedmiotem jest wykonanie 50 interaktywnych aplikacji edukacyjnych (gier edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym od 3 do 16 lat) dla King Abdulaziz Centre for World Culture (Arabia Saudyjska).
Wartość kontraktu wynosi 165.000 USD (płatności kwartalne, począwszy od II kwartału 2013 roku). Termin realizacji zlecenia – do końca 2013 roku.
W przypadku udanej realizacji niniejszego zlecenia istnieje możliwość otrzymania zamówienia od kontrahenta na wykonanie kolejnych aplikacji.
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

6/2013 | Data: 06-03-2013 Zawarcie istotnej umowy

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 6 marca 2013 roku zawarta została umowa pomiędzy Spółką a Kopalnią Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieliczce (Zamawiający), której przedmiotem jest „Projekt i wykonanie multimediów w komorach Lill Górna i Kazanów wraz z dostawą i montażem systemu oświetlenia i wykonaniem sieci elektrycznych i teletechnicznych oraz wierzchniej warstwy podłogi w komorze Lill Górna w ramach projektu „Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego poprzez udostępnienie komór Lill Górna i Kazanów”. Zawarcie niniejszej umowy jest wynikiem wyboru oferty Emitenta jako najkorzystniejszej w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2013 z dnia 20 lutego 2013 roku.

Celem realizacji projektu jest włączenie w trasę turystyczną kopalni soli w Wieliczce dwóch komór -Kazanów i Lill Górna – przy wykorzystaniu nowoczesnych technik multimedialno-wystawienniczych. Przykładowe elementy koncepcji, opracowanej przez i3D na potrzeby niniejszego przedsięwzięcia, obejrzeć można na stronie internetowej Spółki w zakładce „Case studies”.

Wartość zamówienia wynosi 5.690.000,00 zł (słownie: pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto. Termin realizacji umowy: 14 sierpnia 2013 r.

Podstawa prawna:§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

5/2013 | Data: 20-02-2013 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 20 lutego 2013 roku otrzymał informację o wyborze oferty Emitenta jako najkorzystniejszej w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Kopalnię Soli ,,Wieliczka” Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieliczce (Zamawiający) na „Projekt i wykonanie multimediów w komorach Lill Górna i Kazanów wraz z dostawą i montażem systemu oświetlenia i wykonaniem sieci elektrycznych i teletechnicznych oraz wierzchniej warstwy podłogi  w komorze Lill Górna w ramach projektu „Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego poprzez udostępnienie komór Lill Górna i Kazanów””.

Wartość oferty, złożonej przez Emitenta do niniejszego przetargu wynosi 5.690.000,00 zł (słownie: pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto. W przypadku zawarcia umowy z Zamawiającym stosowna informacja zostanie przekazana przez Emitenta odrębnym raportem bieżącym.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -„Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

3/2013 | Data: 30-01-2013 Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki i3D SA (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje o zawarciu umowy o współpracy z firmą Alwaseat, z siedzibą w Rijadzie (Arabia Saudyjska).

Firma Alwaseat prowadzi działalność w krajach Bliskiego Wschodu oferując m.in. zaawansowane systemy szkoleniowe. W ramach współpracy z i3D, Alwaseat rozszerzy swoją ofertę o technologię wirtualnej rzeczywistości.

Jednocześnie w ramach zawartej umowy i3D w dniu 30 stycznia b.r. przyjęła pierwsze zamówienie na dostawę i instalację dla Uniwersytetu w Rijadzie systemu projekcji trójwymiarowej w oparciu o oprogramowanie Quazar3D. Wartość zamówienia wynosi 105.000,00 EUR. Termin realizacji umowy – kwiecień 2013.

Podstawa prawna:§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

2/2013 Zawarcie istotnej umowy

 Zarząd Spółki i3D SA (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje o zawarciu w dniu 18 stycznia 2013 roku umowy z Urzędem Miasta Żory, której przedmiotem jest realizacja projektu pod nazwą „Kampania promocyjna oferty inwestycyjnej zlokalizowanej na obszarze miasta Żory z wykorzystaniem nowoczesnych technologii IT”.

W ramach usługi przeprowadzenia kampanii Spółka wykona m.in. interaktywną stronę internetową skierowaną do inwestorów, aplikacje dla kart z kodami 3D i map z fotokodami 2D, mobilny przewodnik inwestora (Asystent Inwestora) oraz dostarczy stół multidotykowy wraz ze specjalnie opracowaną aplikacją offline służącą do prezentacji ofert inwestycyjnych.

Wartość kontraktu wynosi 309.300,00 zł netto. Termin realizacji umowy – do 29 maja 2013 roku.

Podstawa prawna:§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

1/2013 | Data: 10-01-2013 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2013 roku

Zarząd i3D SA (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach przedstawia harmonogram publikowania raportów okresowych w 2013 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

1. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku – 14.02.2013
2. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2012 rok – 29.03.2013
3. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku – 15.05.2013
4. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2013 roku – 14.08.2013
5. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 roku – 14.11.2013

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą komunikowane w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

32/2013 | Data: 21-10-2013 Raport kwartalny za III kwartał 2013 roku

Zgodnie z Harmonogramem publikowania raportów okresowych, Zarząd i3D SA przekazuje w załączeniu raport za III kwartał 2013 roku.

Raport kwartalny III 2013

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

25/2013 | Data: 14-08-2013 Raport kwartalny za II kwartał 2013 roku

Zgodnie z Harmonogramem publikowania raportów okresowych, Zarząd i3D SA przekazuje w załączeniu raport za II kwartał 2013 roku.

Raport kwartalny II 2013

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport roczny Grupy i3D 2012 | Data: 29-04-2013

Zarząd i3D S.A., z siedzibą w Gliwicach, przekazuje skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej i3D S.A. za rok obrotowy 2012 wraz załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:
Sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej i3D 2012
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2012 i3D SA
Opinia i Raport biegłego rewidenta 2012 Grupa i3D SA

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

Raport roczny i3D 2012 | Data: 29-04-2013 Jednostkowy raport roczny i3D S.A. za rok 2012

Zarząd i3D S.A., z siedzibą w Gliwicach przekazuje jednostkowy raport i3D S.A. za rok obrotowy 2012 wraz załącznikami.
 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:
Jednostkowy raport roczny 2012
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 2012 i3D SA
Opinia i Raport biegłego rewidenta 2012 i3D SA

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

13/2013 | Data: 15-05-2013 Raport kwartalny za I kwartał 2013 roku

Zgodnie z Harmonogramem publikowania raportów okresowych, Zarząd i3D SA przekazuje w załączeniu raport za I kwartał 2013 roku.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:Raport kwartalny I 2013

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

IV/2013 | Data: 14-02-2013 Raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku

Zgodnie z Harmonogramem publikowania raportów okresowych, Zarząd i3D SA przekazuje w załączeniu raport za IV kwartał 2012 roku.

Podstawa Prawna:§ 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport kwartalny IV 2012

Osoby reprezentujące spółkę
Jacek Jędrzejowski, Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas, Wiceprezes Zarządu

13/2013 | Data: 12-12-2013 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i3D S.A. w dniu 10 grudnia 2013 roku

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i3D S.A., które odbyło się w dniu 10 grudnia 2013 roku.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 4.015.000
(cztery miliony piętnaście tysięcy)

1.    Akcjonariusz: BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 1.465.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.465.000
Udział % w liczbie głosów na NWZ: 36,49%
Udział % w ogólnej liczbie głosów: 15,77%

2.    Akcjonariusz: Earl J. Dodd
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 1.275.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.275.000
Udział % w liczbie głosów na NWZ: 31,76%
Udział % w ogólnej liczbie głosów: 13,72%

3.    Akcjonariusz: Arkadiusz Patryas
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 1.275.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.275.000
Udział % w liczbie głosów na NWZ: 31,76%
Udział % w ogólnej liczbie głosów: 13,72%

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

11/2013 | Data: 14-11-2013 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i3D S.A. na dzień 10 grudnia 2013 roku

Działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 4021 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki i3D S.A. niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 10 grudnia 2013 roku, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Gliwicach, przy ul. Konarskiego 18C. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 13:00.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta: www.i3d.pl (sekcja Relacje inwestorskie/ Inwestorzy/ Walne Zgromadzenia).

Załączniki:
i3D_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_załącznik 1.pdf
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3D XII 2013 – załącznik 2.pdf
i3D_Informacja o liczbie akcji_załącznik 3.pdf

10/2013 | Data: 15-07-2013 Zmiana stanu posiadania akcji Spółki i3D S.A. przez Akcjonariusza

Zarząd i3D S.A. informuje, iż w dniu 15 lipca 2013 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Earl’a Dodd, dotyczące zmiany dotychczasowego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce i3D S.A., o następującej treści:

„Ja niżej podpisany, Earl Dodd, działając na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuję, iż na skutek dokonanego podziału majątku wspólnego przeprowadzonego w związku z postępowaniem rozwodowym z małżonką, zwiększyłem, w dniu 12 lipca 2013 roku, liczbę posiadanych przez siebie akcji i3D S.A. (Emitent, Spółka). Przed dokonaniem ww. podziału majątku wspólnego nie posiadałem akcji Emitenta. Po dokonaniu podziału majątku wspólnego posiadam 1.275.000 (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) szt. akcji Emitenta, które stanowią 13,72% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do wykonywania 1.275.000 (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 13,72% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie informuję, iż nie posiadam podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji Emitenta. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia nie zamierzam dokonywać dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym gromadzeniu Spółki. Niniejsze zawiadomienie dotyczy zwiększenia udziału powyżej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”

9/2013 | Data: 15-07-2013 Zmiana stanu posiadania akcji Spółki i3D S.A. przez Akcjonariusza

Zarząd i3D S.A. informuje, iż w dniu 15 lipca 2013 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pani Haliny Dodd, dotyczące zmiany dotychczasowego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce i3D S.A., o następującej treści:

„Ja niżej podpisana, Halina Dodd, działając na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuję, iż na skutek dokonanego podziału majątku wspólnego przeprowadzonego w związku z postępowaniem rozwodowym z małżonkiem, zmniejszyłam, w dniu 12 lipca 2013 roku, liczbę posiadanych przez siebie akcji i3D S.A. (Emitent, Spółka). Przed dokonaniem ww. podziału majątku wspólnego posiadałam 1.275.000 (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) szt. akcji Emitenta, które stanowią 13,72% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do wykonywania 1.275.000 (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 13,72% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu podziału majątku wspólnego nie posiadam akcji Emitenta. Jednocześnie informuję, iż nie posiadam podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji Emitenta. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Niniejsze zawiadomienie dotyczy zmniejszenia udziału poniżej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”

8/2013 | Data: 27-06-2013 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i3D SA w dniu 26 czerwca 2013 roku

Zarząd i3D S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i3D S.A., które odbyło się w dniu 26 czerwca 2013 roku.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

1.Akcjonariusz: Jacek Jędrzejowski
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 1 001 000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1 001 000
Udział % w liczbie głosów na ZWZ: 17,01%
Udział % w ogólnej liczbie głosów: 10,78%

2. Akcjonariusz: BZWBK Inwestycje Sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 1 465 000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1 465 000
Udział % w liczbie głosów na ZWZ: 24,90%
Udział % w ogólnej liczbie głosów: 15,77%

3. Akcjonariusz: Halina Dodd
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 1 275 000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1 275 000
Udział % w liczbie głosów na ZWZ: 21,67%
Udział % w ogólnej liczbie głosów: 13,72%

4. Akcjonariusz: Arkadiusz Patryas
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 1 650 000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1 650 000
Udział % w liczbie głosów na ZWZ: 28,04%
Udział % w ogólnej liczbie głosów: 17,76%

5. Akcjonariusz: Fortress S.A.
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 464 500
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 464 500
Udział % w liczbie głosów na ZWZ: 7,89%
Udział % w ogólnej liczbie głosów: 5,00%
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

6/2013 | Data: 07-06-2013 Zmiana godziny rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 26.06.2013 roku

Zmiana godziny rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 26.06.2013 roku

W nawiązaniu do raportu bieżącego RB-W_ASO nr 5/2013 z dnia 31 maja 2013 roku Zarząd Spółki i3D S.A. z siedzibą w Gliwicach informuje, iż zmianie uległa godzina rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 roku. Rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia zostało przesunięte z godziny 10:00 na godzinę 12:30.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

5/2013 | Data: 31-05-2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i3D S.A. na dzień 26 czerwca 2013 roku

Działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 4021 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki i3D S.A. niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 26 czerwca 2013 roku, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Gliwicach, przy ul. Konarskiego 18C. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 10:00.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta: www.i3d.pl (sekcja Relacje inwestorskie/ Inwestorzy/ Walne Zgromadzenia).

Załączniki:
Załącznik 1 – i3D_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_załącznik 1.pdf

Załącznik 2 – i3D_Projekty uchwał na ZWZ.pdf

Załącznik 3 – i3D_Informacja o liczbie akcji_załącznik 3.pdf

4/2013 | Data: 26-04-2013 Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd i3D S.A. informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2013 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art.160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) od Pana Jacka Jędrzejowskiego, Prezesa Zarządu Spółki i3D S.A., dotyczące sprzedaży przez niego akcji i3D S.A, o następującej treści: „Ja niżej podpisany, Jacek Jędrzejowski, działając na podstawie art.160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183 poz. 1538) informuję, iż w wyniku umowy cywilnoprawnej, zawartej poza rynkiem NewConnect w dniu 24 kwietnia 2013 roku dokonałem sprzedaży 650.000 (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji spółki i3D S.A. po cenie 2,00 zł (słownie: dwa złote 00/100) za każdą akcję. Transakcja została zawarta w Katowicach. Obowiązek przekazania niniejszej informacji wynika z faktu, iż w Spółce i3D S.A. wchodzę w skład organu zarządzającego, tj. pełnię funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Ponadto wartość transakcji przekroczyła 5 000 euro.”

3/2013 | Data: 26-04-2013 Zmiana stanu posiadania akcji Spółki i3D S.A. przez Akcjonariusza

Zarząd i3D S.A. informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2013 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Jacka Jędrzejowskiego, dotyczące zmiany dotychczasowego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce i3D S.A., o następującej treści: „Ja niżej podpisany, Jacek Jędrzejowski, działając na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuję, iż na skutek transakcji sprzedaży 650.000 (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy) szt. akcji i3D S.A. (Emitent, Spółka) zawartej w dniu 24 kwietnia 2013 roku poza rynkiem NewConnect, zmniejszyłem liczbę posiadanych przez siebie akcji Emitenta oraz procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed dokonaniem transakcji posiadałem 1.651.000 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) szt. akcji Emitenta, które stanowią 17,77% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do wykonywania 1.651.000 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 17,77% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu transakcji posiadam 1.001.000 (słownie: jeden milion i jeden tysiąc) szt. akcji Emitenta, które stanowią 10,78% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do wykonywania 1.001.000 (słownie: jeden milion i jeden tysiąc) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,78% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie informuję, iż nie posiadam podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji Emitenta. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Niniejsze zawiadomienie dotyczy zmniejszenia udziału poniżej 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”

2/2013 | Data: 26-04-2013 Zmiana stanu posiadania akcji Spółki i3D S.A. przez Akcjonariusza

Zarząd i3D S.A. informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2013 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Fortress S.A., dotyczące zmiany dotychczasowego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce i3D S.A., o następującej treści: „Na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Spółka Fortress S.A. informuje, iż w wyniku transakcji zakupu dokonanego poza alternatywnym systemem obrotu New Connect 650 000 szt. akcji spółki i3D S.A. dokonanego w dniu 24 kwietnia 2013 roku zmienił się stan posiadania przez Fortress S.A. akcji i3D S.A. oraz procentowy udział w ogólnej liczbie głosów. Przed dokonaniem transakcji Fortress S.A. nie posiadała akcji i3D S.A. Po dokonaniu transakcji zakupu Fortress S.A. posiada 650 000 szt. akcji i3D S.A., które stanowią 7,00% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do wykonywania 650 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 7,00% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Fortress S.A. nie posiada podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji i3D S.A. Informacje o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c – brak. Zawiadomienie dotyczy przekroczenia progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.”

1/2013 | Data: 20-02-2013 Zmiana stanu posiadania akcji Spółki i3D SA przez Akcjonariusza

Zarząd i3D S.A. informuje, iż w dniu 19 lutego 2013 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od JCK Investments Limited, dotyczące zmiany dotychczasowego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce i3D S.A., o następującej treści:

„Na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Spółka JCK Investments Ltd informuje, iż w wyniku transakcji sprzedaży 377 500 szt. akcji spółki i3D S.A. dokonanej w dniach 13 – 19 lutego 2013 roku zmienił się stan posiadania przez JCK Investments Ltd akcji i3D S.A. oraz procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Przed dokonaniem transakcji JCK Investments Ltd posiadała 465 500 szt. akcji i3D S.A., co stanowiło 5,01% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 465 500 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,01% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po dokonaniu transakcji sprzedaży JCK Investments Ltd posiada 88 000 szt. akcji i3D S.A., które stanowią 0,95% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do wykonywania 88 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,95% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

JCK Investments Ltd nie posiada podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji i3D S.A.

Informacje o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c – brak.

Zawiadomienie dotyczy przekroczenia progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.”