Raporty 2014


52/2014 | Data: 30-12-2014 Emisja obligacji

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 30 grudnia 2014 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii AT1 w liczbie 36 sztuk, serii AT6 w liczbie 8 sztuk oraz serii AT12 w liczbie 2 sztuk o łącznej wartości nominalnej 230.000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych).

Obligacje serii AT1, AT6 oraz AT12, są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonymi (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Oprocentowanie dla serii AT1 wynosi 9%, dla serii AT6 wynosi11%, dla serii AT12 wynosi 11%, (podstawa okresu odsetkowego 365 dni). Data wykupu serii AT1 to 31 styczeń 2015 roku, serii AT6 to 16 czerwiec 2015 roku, serii AT12 to 18 grudzień 2015 roku. Wartość nominalna jednej obligacji serii AT wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem emisji obligacji serii AT jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii AT mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1 995 000,00zł (słownie: milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

51/2014 | Data: 20-12-2014 Emisja obligacji

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 20 grudnia 2014 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii AS1 w liczbie 15 o łącznej wartości nominalnej 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Obligacje serii AS1, są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonymi (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Oprocentowanie dla serii AS1 wynosi 9%, (podstawa okresu odsetkowego 365 dni). Data wykupu serii AS1 to 31 styczeń 2015 roku. Wartość nominalna jednej obligacji serii AS1 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem emisji obligacji serii AS1 jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii AS1 mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1 990 000,00zł (słownie: milion dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

50/2014 | Data: 16-12-2014 Emisja obligacji

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 16 grudnia 2014 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii AP1  w liczbie 19, serii SP2 w liczbie  17 sztuk.  Serii AP3 w liczbie 10 sztuk, serii AP6 w liczbie 24 sztuki, serii AP12 w liczbie 22 sztuki obligacji o łącznej wartości nominalnej 460.000,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Obligacje serii AP1, AP2, AP3, AP6, AP12 są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonymi (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Oprocentowanie dla serii AP1 wynosi 9%, dla serii AP2 wynosi 9,5%, dla serii AP3 wynosi 10%, dla serii AP6 wynosi 11%, dla serii AP12 wynosi 11%w skali roku (podstawa okresu odsetkowego 365 dni). Data wykupu serii AP1 to 31 styczeń 2015 roku, serii AP2 to 28 luty 2015 roku, serii AP3 to 20 marzec 2015 roku, serii AP6 to 16 czerwiec 2015 roku, serii AP12 to 16 grudzień 2015 roku. Wartość nominalna jednej obligacji serii AP wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem emisji obligacji serii AP jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii AP mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1 915 000,00zł (słownie: milion dziewięćset piętnaście tysięcy złotych).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

49/2014 | Data: 05-12-2014 Zawarcie istornej umowy

Zarząd Spółki i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje o zawarciu w dniu 04.12.2014 roku umowy na dostawę multimediów, oprogramowania i aplikacji dla podmiotu z branży przemysłu ciężkiego.

Wartość kontraktu wynosi ok 600 000,00 PLN netto. Termin realizacji zlecenia – II  kwartał 2015.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

48/2014 | Data: 25-11-2014 Emisja obligacji

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 25 listopada 2014 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii AO1 w liczbie 37 sztuki, serii AO2 w liczbie 10 sztuk, o łącznej wartości nominalnej 235 000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych).

Obligacje serii AO1 i AO2 są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonym (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Oprocentowanie dla serii AO1 wynosi 9 %, dla serii AO2 wynosi 9,5%, w skali roku (podstawa okresu odsetkowego 365 dni). Data wykupu serii AO1 to 30 grudnia 2014 roku, serii AO2 to 31 stycznia 2015 roku. Wartość nominalna jednej obligacji serii AO wynosi  5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem emisji obligacji serii AO jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii AO mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

47/2014 | Data: 14-11-2014 Raport kwartalny

Zgodnie z Harmonogramem publikowania raportów okresowych, Zarząd i3D S.A. przekazuje w załączeniu raport za III kwartał 2014 roku.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

46/2014 | Data: 10-11-2014 Umorzenie obligacji

Zarząd Spółki (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 07.11.2014 r. dokonał wcześniejszego umorzenia 7 obligacji serii N12 na kwotę 70 000, 22 obligacje serii AN2 na kwotę 110 000, 5 obligacji serii P12 na kwotę 50 000, 15 obligacji serii R12 na kwotę 75 000.

Wykup został przeprowadzony na podstawie pkt. „Ograniczenie zbywalności Obligacji” Warunków emisji obligacji serii N12, AN2, P12 i R12. Na wykup Obligacji przeznaczone zostały środki własne Emitenta.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

45/2014 | Data: 06-11-2014 Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje o zawarciu umowy, której przedmiotem jest stworzenie platformy w oparciu o rozwiązania technologii wirtualnej rzeczywistości promującej sprzedaż oraz służącej komunikacji z klientami w branży FMCG.

Wartość kontraktu wynosi 890.000 PLN netto. Termin realizacji zlecenia – II kwartał 2015.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

44/2014 | Data: 29-10-2014 Emisja obligacji serii AN2, AN3 i AN4

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 28 października 2014 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii AN2 w liczbie 22 sztuki, serii AN3 w liczbie 10 sztuk, serii AN4 w liczbie 5 sztuk, o łącznej wartości nominalnej 185 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Obligacje serii AN2, AN3 i AN4 są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonym (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Oprocentowanie dla serii AN2 wynosi 9,5%, dla serii AN3 wynosi 10%, dla serii AN4 wynosi 10,5%, w skali roku (podstawa okresu odsetkowego 365 dni). Data wykupu serii AN2 to 30 grudnia 2014 roku, serii AN3 to 31 stycznia 2015 roku, serii AN4 to 28 luty 2015 roku. Wartość nominalna jednej obligacji serii AN wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem emisji obligacji serii AN jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii AN mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 2.305.000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta pięć tysięcy złotych).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

43/2014 | Data: 17-10-2014 Emisja obligacji serii AM2 i AM3

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 17 października 2014 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii AM2 w liczbie 4 sztuk, serii AM3 w liczbie 6 sztuk, o łącznej wartości nominalnej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Obligacje serii AM2 i AM3 są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonym (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Oprocentowanie dla serii AM2 wynosi 9,5%, dla serii AM3 wynosi 10%, w skali roku (podstawa okresu odsetkowego 365 dni). Data wykupu serii AM2 to 30 grudnia 2014 roku, serii AM3 to 31 stycznia 2015 roku. Wartość nominalna jednej obligacji serii AM wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem emisji obligacji serii AM jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii AM mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 2.425.000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

42/2014 | Data: 14-10-2014 Emisja obligacji serii AL1, AL2, AL3, AL6 i AL12

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 13 października 2014 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii AL1 w liczbie 7 sztuk, serii AL2 w liczbie 2 sztuk, AL3 w liczbie 1 sztuki, AL6 w liczbie 10 sztuk i AL12 w liczbie 10 sztuk, o łącznej wartości nominalnej 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).

Obligacje serii AL1, AL2, AL3, AL6 i AL12 są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonym (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Oprocentowanie dla serii AL1 wynosi 9,5%, dla serii AL2 wynosi 9%, dla serii AL3 wynosi 10%, dla serii AL6 wynosi 11%, dla serii AL12 wynosi 11%, w skali roku (podstawa okresu odsetkowego 365 dni). Data wykupu serii AL1 to 25 listopada 2014 roku, serii AL2 to 16 grudnia 2014 roku, serii AL3 to 31 stycznia 2015 roku, serii AL6 to 2 kwietnia 2015 roku, dla serii AL12 to 11 października 2015 roku. Wartość nominalna jednej obligacji serii AL wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem emisji obligacji serii AL jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 2.325.000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

41/2014 | Data: 03-10-2014 Emisja obligacji serii AK1, AK2 i AK6

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 2 października 2014 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii AK1 w liczbie 7 sztuk, serii AK2 w liczbie 16 sztuk i AK6 w liczbie 10 sztuk, o łącznej wartości nominalnej 165 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Obligacje serii AK1, AK2 i AK6 są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonym (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Oprocentowanie dla serii AK1 wynosi 9,5%, dla serii AK2 wynosi 10%, dla serii AK6 wynosi 11%, w skali roku (podstawa okresu odsetkowego 365 dni). Data wykupu serii AK1 to 25 listopada 2014 roku, serii AK2 to 16 grudnia 2014 roku, serii AK6 to 2 kwietnia 2015 roku. Wartość nominalna jednej obligacji serii AK wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem emisji obligacji serii AK jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii AK mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 2.025.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

40/2014 | Data: 01-10-2014 Powołanie członków Rady Nadzorczej

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 30.09.2014 roku członkowie Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z zapisem §13 ust. 5 Statutu Spółki, podjęli uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Emitenta w drodze kooptacji o osobę Pana Jacka Bubały oraz Grzegorza Krupy. Wybór nowych członków Rady Nadzorczej podlegać będzie zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki.

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką osoba została powołana

Pan Jacek Bubała oraz pan Grzegorz Krupa powołani zostali do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki na kadencję wspólną, która wygasa równocześnie z wygaśnięciem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej, tj. 10.12.2016 roku.

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Załącznik nr 1

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Nie wystąpiły.

4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem

Załącznik nr 1

5. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

Nie wystąpiły.

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

Nie wystąpiły.

7. Informacja, czy osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Nie wystąpiły.

8. Informacja, czy osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Nie figuruje.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

39/2014 | Data: 01-10-2014 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki i3D S.A. informuje, iż w dniu 30.09.2014 roku otrzymał od Pana Jacka Kotry rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej i3D S.A. z dniem 30.09.2014 roku. Jako powód rezygnacji wskazano przyczyny osobiste.

Podstawa prawna:§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

38/2014 | Data: 23-09-2014 Emisja obligacji serii AJ1, AJ3 i AJ6

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 22 września 2014 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii AJ1 w liczbie 29 sztuk, serii AJ3 w liczbie 61 sztuk i AJ6 w liczbie 2 sztuk, o łącznej wartości nominalnej 460 000,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Obligacje serii AJ1, AJ3 i AJ6 są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonym (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Oprocentowanie dla serii AJ1 wynosi 9%, dla serii AJ3 wynosi 10%, dla serii AJ6 wynosi 11%, w skali roku (podstawa okresu odsetkowego 365 dni). Data wykupu serii AJ1 to 28 październik 2014 roku, serii AJ3 to 16 grudnia 2014 roku, serii AJ6 to 20 marca 2015 roku. Wartość nominalna jednej obligacji serii AJ wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem emisji obligacji serii AJ jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii AJ mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1.940.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

37/2014 | Data: 22-08-2014 Emisja obligacji serii AH1

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 22 sierpnia 2014 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii AH1 w liczbie 12 obligacji o łącznej wartości nominalnej 120.000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych). Obligacje serii AH1 są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonymi (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Oprocentowanie dla serii AH1 wynosi 9%, w skali roku (podstawa okresu odsetkowego 365 dni). Data wykupu serii AH1 to 22 wrzesień 2014 roku.

Wartość nominalna jednej obligacji serii AH1 wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem emisji obligacji serii AH1 jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii AH1 mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji serii AE1.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 2.060.000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

36/2014 | Data: 14-08-2014 Raport kwartalny za II kwartał 2014 roku

godnie z Harmonogramem publikowania raportów okresowych, Zarząd i3D S.A. przekazuje w załączeniu raport za II kwartał 2014 roku.

Raport kwartalny

Podstawa Prawna:§ 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

35/2014 | Data: 06-08-2014 Emisja obligacji serii AG12

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 5 sierpnia 2014 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii AG12 w liczbie 25 obligacji o łącznej wartości nominalnej 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Obligacje serii AG12 są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonym (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Oprocentowanie dla serii AG12 wynosi 11%, w skali roku (podstawa okresu odsetkowego 365 dni). Data wykupu serii AG12 to 5 sierpień 2015 roku. Wartość nominalna jednej obligacji serii AG12 wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem emisji obligacji serii AG12 jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii AG12 mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji serii AD1.
Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 2.055.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

34/2014 | Data: 31-07-2014 Emisja obligacji serii AF12

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 31 lipca 2014 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii AF12 w liczbie 20 obligacji o łącznej wartości nominalnej 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Obligacje serii AF12 są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonym (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Oprocentowanie dla serii AF12 wynosi 11%, w skali roku (podstawa okresu odsetkowego 365 dni). Data wykupu serii AF12 to 31 lipca 2015 roku. Wartość nominalna jednej obligacji serii AF12 wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem emisji obligacji serii AF12 jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii AF12 mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji serii P.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1.885.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

33/2014 | Data: 30-07-2014 Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje o zawarciu w dniu 30 lipca 2014 roku umowy na dostawę multimediów, oprogramowania i aplikacji dla instytucji finansowej z sektora bankowego.

Minimalna wartość kontraktu wynosi 2 100 000,00 zł netto (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych). Termin realizacji zlecenia – grudzień 2014 r.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

32/2014 | Data: 21-07-2014 Emisja obligacji serii AE1 i AE2

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 21 lipca 2014 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii AE1 w liczbie 23 obligacje oraz obligacji serii AE2 w liczbie 32 obligacje, o łącznej wartości nominalnej 275.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Obligacje serii AE1 i AE2 są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonym (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Oprocentowanie dla serii AE1 wynosi 9%, dla AE2 wynosi 10% w skali roku (podstawa okresu odsetkowego 365 dni). Data wykupu serii AE1 to 22 sierpień 2014 roku, data wykupu serii AE2 to 22 września 2014 roku. Wartość nominalna jednej obligacji serii AE1 i AE2 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem emisji obligacji serii AE1 i AE2 jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii AE1 i AE2 mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji serii W i V.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1.785.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

31/2014 | Data: 04-07-2014 Emisja obligacji serii AD1 i AD3

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 2 lipca 2014 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii AD1 w liczbie 8 obligacji, AD3 w liczbie 3 obligacje, o łącznej wartości nominalnej 110.000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych).

Obligacje serii AD3 i AD1 są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonym (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Oprocentowanie dla serii AD3 wynosi 10%, dla AD1 wynosi 9% w skali roku (podstawa okresu odsetkowego 365 dni). Data wykupu serii AD3 to 2 październik 2014 roku, data wykupu serii AD1 to 5 sierpnia 2014 roku. Wartość nominalna jednej obligacji serii AD3 i AD1 wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem emisji obligacji serii AD3 i AD1 jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii AD3 i AD1 mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji serii T.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1.790.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

30/2014 | Data: 27-06-2014 Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje o zawarciu w dniu 27 czerwca 2014 roku umowy w ramach przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu specjalistycznego, komputerowego oraz oprogramowania dla Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej w ramach projektu „Centrum Technologii Informatycznych P.Ł.”. Przedmiotem usługi i dostawy, która realizowana będzie we współpracy z firmą Barco jest Jaskinia 3D.

Wartość kontraktu wynosi 650 000,00 zł netto (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Termin realizacji zlecenia – 90 dni.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

29/2014 | Data: 21-06-2014 Emisja obligacji serii AC3

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 20 czerwca 2014 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii AC3 w liczbie 16 obligacji, o łącznej wartości nominalnej 80.000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).
Obligacje serii AC3 są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonym (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Oprocentowanie dla serii AC3 wynosi 10% w skali roku (podstawa okresu odsetkowego 365 dni). Data wykupu serii AC3 to 20 września 2014 roku. Wartość nominalna jednej obligacji serii AC3 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem emisji obligacji serii AC3 jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii AC3 mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji serii S.
Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1.770.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych).
Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

28/2014 | Data: 17-06-2014 Emisja obligacji serii AB3 i AB6

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 16 czerwca 2014 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii AB3 w liczbie 8 obligacji oraz serii AB6 w liczbie 10 obligacji, o łącznej wartości nominalnej 90.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

Obligacje serii AB3 i AB6 są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonym (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Oprocentowanie dla serii AB3 wynosi 10% w skali roku, dla serii AB6 wynosi 11% w skali roku (podstawa okresu odsetkowego 365 dni). Data wykupu serii AB3 to 20 września 2014 roku, serii AB6 to 16 grudnia 2014 roku. Wartość nominalna jednej obligacji serii AB3 i AB6 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem emisji obligacji serii AB3 i AB6 jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii AB3 i AB6 mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji serii S.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1.770.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

27/2014 | Data: 06-06-2014 Emisja obligacji serii AA3

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 6 czerwca 2014 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii AA3 w liczbie 17 obligacji, o łącznej wartości nominalnej 170.000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Obligacje serii AA3 są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonym (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Oprocentowanie dla serii AA3 wynosi 10% w skali roku (podstawa okresu odsetkowego 365 dni). Data wykupu serii AA3 to 20 września 2014 roku. Wartość nominalna jednej obligacji serii AA3 wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem emisji obligacji serii AA3 jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1.790.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

26/2014 | Data: 03-06-2014 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zarząd Spółki i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 02.06.2014 r. otrzymał informację o wyborze oferty Emitenta jako najkorzystniejszej w ramach przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu specjalistycznego, komputerowego oraz oprogramowania dla Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej w ramach projektu „Centrum Technologii Informatycznych P.Ł.” . Przedmiotem usługi i dostawy, która realizowana będzie we współpracy z firmą Barco jest Jaskinia 3D.
Wartość oferty złożonej przez Emitenta do niniejszego przetargu wynosi : 650 000,00 zł netto (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych netto).
Termin realizacji zlecenia: 90 dni od dnia podpisania umowy.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

25/2014 | Data: 02-06-2014 Emisja obligacji serii Z3 i Z6

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 30 maja 2014 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii Z3 i Z6 w liczbie 10 obligacji, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Obligacje serii Z są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonym (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Oprocentowanie dla serii Z3 wynosi 10% a Z6 wynosi 11% w skali roku (podstawa okresu odsetkowego 365 dni). Data wykupu serii Z3 – 30 sierpnia 2014 roku a Z6 – 30 listopada 2014 r.

Wartość nominalna jednej obligacji serii Z3 i Z6 wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem emisji obligacji serii Z3 i Z6 jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii Z3 i Z6 mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji serii U1.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1.620.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy złotych).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

24/2014 | Data: 23-05-2014 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 maja 2014 roku

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 maja 2014 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

23/2014 | Data: 20-05-2014 Emisja obligacji serii W2

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 20 maja 2014 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii W2 w liczbie 17 obligacji, o łącznej wartości nominalnej 170.000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych). Obligacje serii W są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonym (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Oprocentowanie dla serii W wynosi 10%, w skali roku (podstawa okresu odsetkowego 365 dni). Data wykupu serii W2 – 20 lipca 2014 roku.

Wartość nominalna jednej obligacji serii W2 wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem emisji obligacji serii W2 jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii W mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji serii S2

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1.605.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset pięć tysięcy złotych).
Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

22/2014 | Data: 19-05-2014 Pozyskanie istotnego zlecenia

Zarząd Spółki i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 19.05.2014 r. Spółka i3D S.A. otrzymała zlecenie na wykonanie projektu wystawienniczego dla firmy Alwasaet est., którego ostatecznym odbiorcą jest ośrodek naukowy w Rijadzie.

Wartość zlecenia wynosi 2,6 mln Euro. Końcowy termin realizacji projektu wynosi 15 miesięcy. Zgodnie z ustaleniami w ciągu miesiąca od przyjęcia zlecenia strony podpiszą szczegółową umowę w tym zakresie.

Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

20/2014 | Data: 29-04-2014 Emisja obligacji serii V3

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2014 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii V3 w liczbie 11 obligacji, o łącznej wartości nominalnej 110.000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych). Obligacje serii V3 są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonym (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Oprocentowanie dla serii V3 wynosi 10%, w skali roku (podstawa okresu odsetkowego 365 dni). Data wykupu serii V3 – 21 lipca 2014 roku.

Wartość nominalna jednej obligacji serii V3 wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem emisji obligacji serii V3 jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii V3 mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji serii K6 i R2.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1.605.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset  pięć tysięcy złotych).
Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

19/2014 | Data: 25-04-2014 Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje o zawarciu w dniu 25 kwietnia 2014 roku umowy z firmą z branży górniczej, której przedmiotem jest wykonanie aplikacji interaktywnej wraz z wykorzystaniem systemu Oculus.

Wartość kontraktu wynosi 350.000 zł PLN netto (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Termin realizacji zlecenia – do 25 sierpnia 2014 roku.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

18/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i3D S.A.

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 22 maja 2014 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki, tj. w Gliwicach, przy ul. Konarskiego 18C. Przewidywany porządek obrad oraz pozostałe niezbędne informacje zamieszczono w załącznikach.

Podstawa prawna:§ 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie i3D

Informacja o liczbie akcji

17/2014 | Data: 23-04-2014 Emisja obligacji serii U1, U6 i U12

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2014 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii U1 w liczbie 5 obligacji, serii U6 w liczbie 1 obligacji, serii U12 w liczbie 1 obligacji, o łącznej wartości nominalnej 70.000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych). Obligacje serii U1, U6 i U12 są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonym (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Oprocentowanie dla serii U1 wynosi 10%, dla serii U6 wynosi 11%, dla serii U12 wynosi 12,5%,w skali roku (podstawa okresu odsetkowego 365 dni). Data wykupu serii U1 – 30 maja 2014 roku, serii U6 – 21 października 2014 roku, serii U12 – 21 kwietnia 2015 roku.

Wartość nominalna jednej obligacji serii U1, U6, U12 wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem emisji obligacji serii U1, U6, U12 jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii U1, U6, U12 mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji serii S1.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1.635.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści pięć tysięcy złotych).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

16/2014 | Data: 02-04-2014 Emisja obligacji serii T2, T3 i T12

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 2 kwietnia 2014 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii T2 w liczbie 7 obligacji, serii T3 w liczbie 18 obligacji, serii T12 w liczbie 10 obligacji, o łącznej wartości nominalnej 175.000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Obligacje serii T2, T3 i T12 są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonym (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Oprocentowanie dla serii T2 wynosi 10%, dla serii T3 wynosi 11%, dla serii T12 wynosi 13%,w skali roku (podstawa okresu odsetkowego 365 dni). Data wykupu serii T2 – 2 czerwca 2014 roku, serii T3 – 2 lipca 2014 roku, serii T12 – 2 kwietnia 2015 roku.

Wartość nominalna jednej obligacji serii T2, T3 i T12 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem emisji obligacji serii T2, T3 i  T12 jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii T2, T3, T12 mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji serii J.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1.635.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści pięć tysięcy złotych).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

13/2014 | Data: 20-03-2014 Emisja obligacji serii S1, S3, S6 i S12

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 20 marca 2014 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii S1 w liczbie 7 obligacji, serii S3 w liczbie 8 obligacji, serii S6 – 1 obligacja oraz serii S12 w liczbie 15 obligacji, o łącznej wartości nominalnej 310.000 zł (słownie: trzysta dziesięć tysięcy złotych). Obligacje serii S1, S3, S6 i S12 są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonym (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Oprocentowanie dla serii S1 wynosi 10%, dla serii S3 wynosi 11%, dla serii S6 wynosi 11,5%, dla serii S12 wynosi 13% w skali roku (podstawa okresu odsetkowego 365 dni). Data wykupu serii S1 – 21 kwietnia 2014 roku, serii S3 – 20 czerwca 2014 roku, serii S6 – 20 września 2014 roku, serii S12 – 20 marca 2015 roku.

Wartość nominalna jednej obligacji serii S1, S3, S6 i S12 wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Celem emisji obligacji serii S1, S3, S6 i S12 jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii S1, S3, S6 i S12 mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji serii I.
Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1.610.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset dziesięć tysięcy złotych).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

12/2014 | Data: 19-03-2014 Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje o zawarciu w dniu 19 marca 2014 roku umowy z firmą z branży odzieżowej, której przedmiotem jest dostawa urządzeń wraz z dedykowanym oprogramowaniem w ramach projektu, w którego zakresie jest stworzenie nowoczesnego laboratorium projektowo-technologicznego.

Wartość kontraktu wynosi 1.420.000 zł PLN netto (słownie: milion czterysta dwadzieścia tysięcy złotych). Termin realizacji zlecenia – do 15 czerwca 2014 roku.
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

11/2014 | Data: 19-03-2014 Emisja obligacji serii S2

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 19 marca 2014 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii S2 w liczbie 17 sztuk, o łącznej wartości nominalnej 170.000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych). Obligacje serii S2 są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonym (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Oprocentowanie dla serii S2 wynosi 11% w skali roku (podstawa okresu odsetkowego 365 dni). Data wykupu serii S2 – 20 maja 2014 roku.

Wartość nominalna jednej obligacji serii S2 wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem emisji obligacji serii S2 jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii S2 mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji serii R1.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1.540.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy złotych).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

10/2014 | Data: 28-02-2014 Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje o zawarciu 2 długofalowych umów z Alwasaet est z siedzibą w Riyadh (Arabia Saudyjska), których przedmiotem jest wykonanie krótkich, animowanych filmów edukacyjnych w 3D.

Minimalna wartość zamówienia dla każdej z umów wynosi 98 600,00 EURO, z terminem realizacji do końca 2014 roku.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”.

9/2014 | Data: 28-02-2014 Korekta raportu 8/2014

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w wyniku omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 8/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku podana została błędna łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej. Na dzień publikacji raportu nr 8/2014 wartość ta wynosi: 1.580.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych). Pozostała treść raportu nie ulega zmianie.

8/2014 | Data: 28-02-2014 Emisja obligacji serii R

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 28 lutego 2014 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii R2 w liczbie 22 sztuk, o łącznej wartości nominalnej 110.000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych) oraz R12 w liczbie 28 sztuk, o łącznej wartości nominalnej 140.000 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych). Obligacje serii R2 i R12 są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonym (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Oprocentowanie dla serii R2 wynosi 10% w skali roku, dla serii R12 wynosi 13% w skali roku, (podstawa okresu odsetkowego 365 dni). Data wykupu serii R2 – 28 kwietnia 2014 roku, dla serii R12 – 28 lutego 2015 roku.

Wartość nominalna jednej obligacji serii R2 i R12 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem emisji obligacji serii R2 i R12 jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii R2 i R12 mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji serii H.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1.780.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

7/2014 | Data: 28-02-2014 Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje o zawarciu w dniu 28 lutego 2014 roku umowy z firmą z branży eventowej (Zamawiający), której przedmiotem jest realizacja filmu holograficznego dla instytucji muzealnej.

Wartość kontraktu wynosi 635.000,00 PLN netto (słownie: sześćset trzydzieści pięć tysięcy złotych). Termin realizacji zlecenia – do 1 sierpnia 2014 roku.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

6/2014 | Data: 21-02-2014 Emisja obligacji serii R1

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 21 lutego 2014 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii R1 w liczbie 21 sztuk, o łącznej wartości nominalnej 210.000 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych). Obligacje serii R1 są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonymi (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Oprocentowanie dla serii R1 wynosi 11% w skali roku, (podstawa okresu odsetkowego 365 dni). Data wykupu serii R1 – 19 marca 2014 roku,.

Wartość nominalna jednej obligacji serii R1 wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem emisji obligacji serii R1 jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii R1 mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji serii O1.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1.530.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy złotych).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

4/2014 | Data: 21-02-2014 Zmiana daty publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2013 roku

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje o zmianie daty publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 roku.

Pierwotnie ustalony termin publikacji raportu, podany w „Harmonogramie przekazywania raportów okresowych w 2014 roku”, przypadał na dzień 14 lutego 2014 roku. Aktualny termin publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 roku został ustalony na dzień 10 lutego 2014 roku.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

3/2014 | Data: 31-01-2014 Emisja obligacji serii P6 i P12

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 31 stycznia 2014 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii P6 w liczbie 10 sztuk i serii P12 w liczbie 5 sztuk, o łącznej wartości nominalnej 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Obligacje serii P6 i P12 są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonymi (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Oprocentowanie dla serii P6 wynosi 12% w skali roku, dla serii P12 wynosi 13% w skali roku (podstawa okresu odsetkowego 365 dni). Data wykupu serii P6 – 31 lipca 2014 roku, serii P12 – 31 stycznia 2015 roku.

Wartość nominalna jednej obligacji serii P6 i P12 wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem emisji obligacji serii P6 i P12 jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii P6 i P12 mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji serii G.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1.520.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia tysięcy złotych).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2/2014 | Data: 11-01-2014 Emisja obligacji serii O1

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 11 stycznia 2014 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii O1, o łącznej wartości nominalnej 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Obligacje serii O1 są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonymi (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Oprocentowanie dla serii O1: 11% w skali roku (podstawa okresu odsetkowego 365 dni). Data wykupu serii O1 – 21 lutego 2014 roku (41 dni liczone od dnia emisji).

Wartość nominalna jednej obligacji serii O1 wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem emisji obligacji serii O1 jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1.460.000 zł (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych).

1/2014 | Data: 10-01-2014 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach przedstawia harmonogram publikowania raportów okresowych w 2014 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

1. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku – 14.02.2014
2. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2013 rok – 31.03.2014
3. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku – 15.05.2014
4. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2014 roku – 14.08.2014
5. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 roku – 14.11.2014

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą komunikowane w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

47/2014 | Data: 14-11-2014 Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku

Zgodnie z Harmonogramem publikowania raportów okresowych, Zarząd i3D S.A. przekazuje w załączeniu raport za III kwartał 2014 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport kwartalny III 2014

36/2014 | Data: 14-08-2014 Raport kwartalny za II kwartał 2014 roku

Zgodnie z Harmonogramem publikowania raportów okresowych, Zarząd i3D S.A. przekazuje w załączeniu raport za II kwartał 2014 roku.

Podstawa Prawna:§ 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport kwartalny II 2014

21/2014 | Data: 15-05-2014 Raport kwartalny za I kwartał 2014 roku

Zgodnie z Harmonogramem publikowania raportów okresowych, Zarząd i3D SA przekazuje w załączeniu raport za I kwartał 2014 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport kwartalny I 2014

15/2014 | Data: 31-03-2014 Skonsolidowany raport roczny Grupy kapitałowej i3D S.A. za 2013 rok

Zarząd i3D S.A., z siedzibą w Gliwicach, przekazuje skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej i3D S.A. za rok obrotowy 2013 wraz załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:
Skonsolidowany raport Roczny
Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe 2013
Opinia i Raport biegłego rewidenta 2013

14/2014 | Data: 31-03-2014 Jednostkowy raport roczny i3D S.A. za rok 2013

Zarząd i3D S.A., z siedzibą w Gliwicach przekazuje jednostkowy raport i3D S.A. za rok obrotowy 2013 wraz załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:

Jednostkowy Raport Roczny
Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
Opinia biegłego rewidenta

5/2014 | Data: 10-02-2014 Raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku

Zgodnie z Harmonogramem publikowania raportów okresowych, Zarząd i3D S.A. przekazuje w załączeniu raport za IV kwartał 2013 roku.

Raport kwartalny IV 2013

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

8/2014 | Data: 17-12-2014 Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd i3D S.A. informuje, iż w dniu 30 lipca 2014 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art.160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) od Członka Rady Nadzorczej i3D S.A. iż w dniu:
15 grudnia 2014r. dokonał zakupu 340 szt. akcji i3D S.A. po cenie średniej 1,09 zł za każdą akcję,
Akcje zostały nabyte w wyniku transakcji sesyjnych zawartych na rynku NewConnect w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

7/2014 | Data: 28-10-2014 Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd i3D S.A. informuje, iż w dniu 27 października 2014 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art.160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) od Członka Rady Nadzorczej i3D S.A. iż w dniu: 23 października 2014 r. dokonał zakupu 30 szt. akcji i3D S.A. po średniej cenie 0,89 za każdą akcję 23 października 2014 r. dokonał zakupu 1 000 szt. akcji i3D S.A. po średniej cenie 0,98 za każdą akcję Akcje zostały nabyte w wyniku transakcji sesyjnych zawartych na rynku NewConnect w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

6/2014 | Data: 24-10-2014 Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd i3D S.A. informuje, iż w dniu 23 października 2014 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art.160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) od Członka Rady Nadzorczej i3D S.A. iż w dniu: 17 października 2014r. dokonał zakupu 5 086 szt. akcji i3D S.A. po cenie średniej 0,92 zł za każdą akcję, 20 października 2014r. dokonał zakupu 265 szt. akcji i3D S.A. po cenie średniej 0,83 zł za każdą akcję. 21 października 2014 r. dokonał zakupu 3 000 szt. akcji i3D S.A. po średniej cenie 0,88 za każdą akcję 22 października 2014 r. dokonał zakupu 1 000 szt. akcji i3D S.A. po średniej cenie 0,90 za każdą akcję 23 października 2014 r. dokonał zakupu 4 589 szt. akcji i3D S.A. po średniej cenie 0,95 za każdą akcję Akcje zostały nabyte w wyniku transakcji sesyjnych zawartych na rynku NewConnect w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

5/2014 | Data: 30-07-2014 Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd i3D S.A. informuje, iż w dniu 30 lipca 2014 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art.160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) od Członka Rady Nadzorczej i3D S.A. iż w dniu: 28 lipca 2014r. dokonał zakupu 4 000 szt. akcji i3D S.A. po cenie średniej 1,27 zł za każdą akcję, 29 lipca 2014r. dokonał zakupu 1 960 szt. akcji i3D S.A. po cenie średniej 1,297 zł za każdą akcję. 30 lipca 2014 r. dokonał zakupu 4 350 szt. akcji i3D S.A. po średniej cenie 1,354 za każdą akcję Akcje zostały nabyte w wyniku transakcji sesyjnych zawartych na rynku NewConnect w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

4/2014 | Data: 23-05-2014 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i3D S.A. w dniu 22 maja 2014 roku

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i3D S.A., które odbyło się w dniu 22 maja 2014 roku. Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 2.276.000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy) 1. Akcjonariusz: Arkadiusz Patryas Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 1.275.000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.275.000 Udział % w liczbie głosów na NWZ: 56,02% Udział % w ogólnej liczbie głosów: 13,72% 2. Akcjonariusz: Jacek Jędrzejowski Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 1.001.000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.001.000 Udział % w liczbie głosów na NWZ: 43,98% Udział % w ogólnej liczbie głosów: 10,78%

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

3/2014 | Data: 18-02-2014 Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd i3D S.A. informuje, iż w dniu 21 maja 2014 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art.160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 z późn. zm. od Członka Rady Nadzorczej Spółki , iż w dniu: 16 maja 2014r. dokonał zakupu 5.700 szt. akcji i3D S.A. po cenie średniej 1,20 zł za każdą akcję, 19 maja 2014r. dokonał zakupu 500 szt. akcji i3D S.A. po cenie średniej 1,29 zł za każdą akcję. Akcje zostały nabyte w wyniku transakcji sesyjnych zawartych na rynku NewConnect w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

2/2014 | Data: 18-02-2014 Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd i3D S.A. informuje, iż w dniu 17 lutego 2014 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art.160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) od Pana Jacka Zająca, Członka Rady Nadzorczej i3D S.A., dotyczące kupna przez niego akcji i3D S.A., o następującej treści: „Ja niżej podpisany, Jacek Zając, działając na podstawie art.160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183 poz. 1538) informuję, iż w dniu 12 lutego 2014 roku dokonałem kupna 5 914 (słownie: pięć tysięcy dziewięćset czternaście) sztuk akcji spółki i3D S.A. po średniej cenie 1,25 zł (słownie: jeden złoty 25/100) za każdą akcję. Transakcja została zawarta w Warszawie jako transakcja sesyjna, dokonana w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect Obowiązek przekazania niniejszej informacji wynika z faktu, iż w Spółce i3D S.A. wchodzę w skład organu nadzorczego, tj. pełnię funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto wartość transakcji przekroczyła 5 000 euro.”

 

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

1/2014 | Data: 18-02-2014 Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd i3D S.A. informuje, iż w dniu 17 lutego 2014 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art.160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) od Pana Jacka Zająca, Członka Rady Nadzorczej i3D S.A., dotyczące kupna przez niego akcji i3D S.A., o następującej treści: „Ja niżej podpisany, Jacek Zając, działając na podstawie art.160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183 poz. 1538) informuję, iż w dniu 10 lutego 2014 roku dokonałem kupna 24.409 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące czterysta dziewięć) sztuk akcji spółki i3D S.A. po średniej cenie 1,40 zł (słownie: jeden złoty 40/100) za każdą akcję. Transakcja została zawarta w Warszawie jako transakcja sesyjna, dokonana w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect Obowiązek przekazania niniejszej informacji wynika z faktu, iż w Spółce i3D S.A. wchodzę w skład organu nadzorczego, tj. pełnię funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto wartość transakcji przekroczyła 5 000 euro.”

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych