Raporty 2015


47/2015 | Data: 23-12-2015 Emisja obligacji serii BN6

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 22 grudnia 2015 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii BN6 w liczbie 50 sztuk o łącznej wartości nominalnej 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Obligacje serii BN6 są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonymi (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Data wykupu serii BN6 to 22 czerwiec 2016 roku. Wartość nominalna jednej obligacji serii BN6 wynosi 1000 zł (słownie: tysiąc złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem emisji obligacji serii BN6 jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii BN6 mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1 543 000,00zł (słownie: milion pięćset czterdzieści trzy tysiące złotych ).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

46/2015 | Data: 21-12-2015 Emisja obligacji serii BN2

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 21 grudnia 2015 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii BN2 w liczbie 135 sztuk o łącznej wartości nominalnej 135 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych).

Obligacje serii BN2 są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonymi (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Data wykupu serii BN2 to 16 luty 2016 roku. Wartość nominalna jednej obligacji serii BN2 wynosi 1000 zł (słownie: tysiąc złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem emisji obligacji serii BN2 jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii BN2 mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1 493 000,00zł (słownie: milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych ).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jędrzejowski- Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

45/2015 | Data: 11-12-2015 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki i3D S.A. informuje, iż w dniu 11.12.2015 roku otrzymał od Pani Doroty Jędrzejowskiej rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej i3D S.A. z dniem 11.12.2015 roku. Jako powód rezygnacji wskazano przyczyny osobiste.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Za

44/2015 | Data: 10-12-2015 Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 10.12.2015 roku członkowie Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z zapisem §13 ust. 5 Statutu Spółki, podjęli uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Emitenta w drodze kooptacji o osobę Pana Jarosława Zająca. Wybór nowego członka Rady Nadzorczej podlegać będzie zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki.

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką osoba została powołana

Pan Jarosław Zając powołany został do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję wspólną, która wygasa równocześnie z wygaśnięciem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej, tj. 10.12.2016 roku.

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Załącznik nr 1

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Nie wystąpiły.

4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem

Załącznik nr 1

5. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

Nie wystąpiły.

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

Nie wystąpiły.

7. Informacja, czy osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Nie wystąpiły.

8. Informacja, czy osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Nie figuruje.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski- Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

43/2015 | Data: 20-11-2015 Korekta Raportu bieżącego nr 42/2015

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 42/2015 z dnia 20 listopada 2015 roku w treści Uchwały nr 6 podana została błędna kwota podwyżRaportszenia kapitału zakładowego. Poprawna kwota to 600 000,00 zł ( słownie: sześćset tysięcy złotych) . Pozostała treść raportu nie ulega zmianie.

 

Poprawiony raport.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

42/2015 | Data: 20-11-2015 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 listopada 2015 roku

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 listopada 2015 rok

Załącznik.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

41/2015 | Data: 18-11-2015 Emisja obligacji serii BM 2.5

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 18 listopada 2015 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii BM 2.5 w liczbie 10 sztuk o łącznej wartości nominalnej 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Obligacje serii BM 2.5 są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonymi (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Data wykupu serii BM 2.5 to 31 styczeń 2016 roku. Wartość nominalna jednej obligacji serii BM 2.5 wynosi 1000 zł (słownie: tysiąc złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem emisji obligacji serii BM 2.5 jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii BM 2.5 mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1 470 000,00zł (słownie: milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych ).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

40/2015 | Raport Kwartalny za III kwartał 2015 roku

Zgodnie z Harmonogramem publikowania raportów okresowych, Zarząd i3D S.A. przekazuje w załączeniu raport za III kwartał 2015 roku.

Raport III.2015

39/2015 | Data: 16-10-2015 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i3D S.A

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 19 listopada 2015 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki, tj. w Gliwicach, przy ul. Bojkowskiej 43c. Przewidywany porządek obrad oraz pozostałe niezbędne informacje zamieszczono w załącznikach.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3D XI 2015

Informacja o liczbie akcji

38/2015 | Data: 14-10-2015 Emisja obligacji serii BL2 i BL5

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 14 października  2015 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii Bl2 i BL5  w liczbie 207 sztuk o łącznej wartości nominalnej 207 000,00 zł (słownie: dwieście siedem tysięcy złotych).

Obligacje serii  BL2 i BL5 są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonymi (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Data wykupu serii BL2 to 16 grudzień 2015 roku, data wykupu serii BL5 to 20 marzec 2016 r. Wartość nominalna jednej obligacji serii BL2 i BL5 wynosi 1000 zł (słownie:  tysiąc złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem emisji obligacji serii BL2 i BL5  jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii BL2 i BL5 mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1 657 000,00zł (słownie:  milion sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy  złotych ).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – WIceprezes Zarządu

37/2015 | Data: 14-10-2015 Emisja obligacji serii BK6

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 1 października  2015 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii BK6  w liczbie 128 sztuk o łącznej wartości nominalnej 128 000,00 zł (słownie:  sto dwadzieścia osiem  tysięcy złotych).

Obligacje serii  BK6 są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonymi (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Data wykupu serii BK6 to 20 marzec 2016 roku. Wartość nominalna jednej obligacji serii BK6 wynosi 1000 zł (słownie:  tysiąc złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem emisji obligacji serii BK6 jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii BK6 mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1 820 000,00zł (słownie:  milion osiemset dwadzieścia  tysięcy  złotych ).

 

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

36/2015 | Data: 28-09-2015 Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje o zawarciu w dniu 28.09.2015 roku umowy na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę wraz z montażem i uruchomieniem interaktywnych stanowisk dla Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu (woj. świętokrzyskie).

Wartość zlecenia wynosi 370 530,00 PLN netto.

Termin realizacji zlecenia – IV kwartał 2015.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

35/2015 | Data: 22-09-2015 Podpisanie umowy inwestycyjnej

Działając na podstawie §3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach, informuje, że w dniu 21 września 2015 r. została podpisana umowa inwestycyjna z zagranicznym funduszem inwestycyjnym. W ramach realizacji umowy zostaną podjęte działania zmierzające do wzmocnienia pozycji rynkowej grupy kapitałowej i3D S.A. m.in. poprzez podwyższenie docelowego kapitału akcyjnego spółki i3D S.A. w związku z emisją obligacji zamiennych na akcje oraz wprowadzenie na nowe rynki zbytu. Umowa została zawarta na okres 10 lat, przy czym zobowiązania inwestycyjne Inwestora powinny zostać zrealizowane do dnia 28 lutego 2017 r.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

34/2015 | Data: 18-09-2015 Emisja obligacji BJ6

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 16 września 2015 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii BJ6  w liczbie 35 sztuk o łącznej wartości nominalnej 35 000,00 zł (słownie:  trzydzieści pięć  tysięcy złotych).

Obligacje serii  BJ6 są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonymi (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Data wykupu serii BJ6 to 20 marzec 2016 roku. Wartość nominalna jednej obligacji serii BJ6 wynosi 1000 zł (słownie:  tysiąc złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem emisji obligacji serii BJ6 jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii BJ6 mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1 828 200,00zł (słownie:  milion osiemset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście złotych ).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

33/2015 | Data: 03-09-2015 Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje o otrzymaniu i podjęciu w dniu 2 września 2015 roku zlecenia na wdrożenie oprogramowania i aplikacji symulatora jazdy samochodem w oparciu o Quazar3D dla uczelni w Pradze.

Wartość zlecenia wynosi 597 000,00 zł netto.

Termin realizacji zlecenia – IV kwartał 2015 r.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

32/2015 | Data: 01-09-2015 Emisja obligacji seri BI6

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2015 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii BI6 w liczbie 50 sztuk o łącznej wartości nominalnej 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Obligacje serii BI6 są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonymi (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Data wykupu serii BI6 to 29 luty 2016 roku. Wartość nominalna jednej obligacji serii BI6 wynosi 1000 zł (słownie: tysiąc złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem emisji obligacji serii BI6 jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii BI6 mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1 844 200,00zł (słownie: milion osiemset czterdzieści cztery tysiące dwieście złotych ).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

30/2015 | Data: 06-08-2015 Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje o zawarciu w dniu 6 sierpnia 2015 roku aneksu do umowy na dostawę multimediów, oprogramowania i aplikacji dla instytucji finansowej z sektora bankowego. 

Minimalna wartość nowego zlecenia wynosi 360 000,00 zł netto.

Termin realizacji zlecenia – IV kwartał 2015 r.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

29/2015 | Data: 05-08-2015 Emisja obligacji serii BH1, BH6 i BH12

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 05 sierpnia 2015 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii BH1, BH6 praz BH12 w liczbie 49 sztuk o łącznej wartości nominalnej 185 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Obligacje serii BH1, BH6 oraz BH12 są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonymi (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Data wykupu serii BH1 to 31 sierpień 2015 roku, serii BH6 to 31 styczeń 2016 roku, serii BH12 to 31 lipiec 2016 roku. Wartość nominalna jednej obligacji serii BH1 wynosi 1000 zł (słownie: tysiąc złotych), obligacji serii BH6 oraz BH12 wynosi 5000 złotych ( Słownie: pięć tysięcy złotych) Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem emisji obligacji serii BH1, BH6 oraz BH12 jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii BH1, BH6 oraz BH12 mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1 919 200,00zł (słownie: milion dziewięćset dziewiętnaście tysięcy dwieście złotych ).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

28/2015 | Data: 31-07-2015 Emisja obligacji serii BG1 i BG6

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 28 lipca 2015 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii BGX6 w liczbie 40 sztuk o łącznej wartości nominalnej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Obligacje serii BGX6 są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonymi (zabezpieczenie stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Data wykupu serii BGX6 to 27 styczeń 2016 roku. Wartość nominalna jednej obligacji serii BGX6 wynosi 5000 złotych ( Słownie: pięć tysięcy złotych) Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem emisji obligacji serii BGX6 jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii BGX6 mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 2 358 200,00 złotych (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych ).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

27/2015 | Data: 28-07-2015 Emisja obligacji serii BGX6

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 28 lipca 2015 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii BGX6 w liczbie 40 sztuk o łącznej wartości nominalnej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Obligacje serii BGX6 są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonymi (zabezpieczenie stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Data wykupu serii BGX6 to 27 styczeń 2016 roku. Wartość nominalna jednej obligacji serii BGX6 wynosi 5000 złotych ( Słownie: pięć tysięcy złotych) Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem emisji obligacji serii BGX6 jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii BGX6 mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 2 358 200,00 złotych (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych ).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

26/2015 | Data: 16-07-2015 Emisja obligacji serii BF6

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 16 lipca 2015 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii BF6 w liczbie 20 sztuk o łącznej wartości nominalnej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Obligacje serii BF6 są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonymi (zabezpieczenie stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Data wykupu serii BF6 to 15 styczeń 2016 roku. Wartość nominalna jednej obligacji serii BF6 wynosi 5000 złotych ( Słownie: pięć tysięcy złotych) Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem emisji obligacji serii BF6 jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii BF6 mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji.

 

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 2 158 200,00 złotych (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych ).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

25/2015 | Data: 01-07-2015 Emisja obligacji serii BE1, BE3, BE3*, BE6

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 30 czerwca 2015 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii BE1, BE3, BE3* oraz BE6 w liczbie 1522 sztuk o łącznej wartości nominalnej 495 200,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych).

Obligacje serii BE1, BE3, BE3* oraz BE6 są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonymi (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Data wykupu serii BE1 to 31 lipiec 2015 roku serii BE3 to 30 wrzesień 2015 roku, serii BE3* to 30 wrzesień 2015 roku, serii BE6 to 30 grudzień 2015roku. Wartość nominalna jednej obligacji serii BE1, BE3 wynosi 100 zł (słownie: sto złotych), Obligacji serii BE3* oraz BE6 wynosi 5000 złotych ( Słownie: pięć tysięcy złotych) Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem emisji obligacji serii BE1, BE3, BE3* oraz BE6 jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii BE1, BE3, BE3* oraz BE6 mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 2 108 200,00 złotych(słownie: dwa miliony sto osiem tysięcy dwieście złotych ).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

24/2015 | Data: 26-06-2015 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2015 roku

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2015 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Protokół ZWZ

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

23/2015 | Data: 26-06-2015 Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje o zawarciu w dniu 25.06.2015 r. umowy na dostawę aparatury dla „Pracowni Wirtualnej i Wzbogaconej Rzeczywistości” dla jednostki naukowej.

Wartość zlecenia wynosi: 2 409 947,04 PLN netto.

Termin realizacji zlecenia – IV kwartał 2015.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

22/2015 | Data: 18-06-2015 Emisja obligacji serii BD1, BD1.5, BD2, BD3, BD5

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 18 czerwca 2015 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii BD1, BD1.5, BD2, BD3 oraz BD5 w liczbie 190 sztuk o łącznej wartości nominalnej 190 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

Obligacje serii BD1, BD1.5, BD2, BD3 oraz BD5 są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonymi (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Data wykupu serii BD to 16 lipiec 2015 roku serii BD1.5 to 30 lipiec 2015 roku, serii BD2 to 16 sierpień 2015 roku, serii BD3 to 16 wrzesień 2015 roku oraz serii BD5 to 16 listopad 2015 roku. Wartość nominalna jednej obligacji serii BD wynosi 1000 zł (słownie: tysiąc złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem emisji obligacji serii BD1, BD1.5, BD2, BD3 oraz BD5 jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii BD1, BD1.5, BD2, BD3 oraz BD5 mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1 780 500,00zł (słownie: milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych ).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

21/2015 | Data: 30-05-2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i3D S.A.

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2015 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki, tj. w Gliwicach, przy ul. Bojkowskiej 43c. Przewidywany porządek obrad oraz pozostałe niezbędne informacje zamieszczono w załącznikach.

Załączniki:

Załącznik 1 – ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i3D S.A.

Załącznik 2 – projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i3D S.A.

Załącznik 3 – informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.

Podstawa prawna:
4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

20/2015 | Data: 25-05-2015 Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje o zawarciu umowy o charakterze ciągłym na usługi w zakresie tworzenia koncepcji i rozwoju dla norweskiej firmy z branży e-commerce.

Minimalna wartość zlecenia wynosi 150 000,00 EUR.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

19/2015 | Data: 20-05-2015 Emisja obligacji BC1

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 20 maja 2015 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii BC1 w liczbie 8 sztuk o łącznej wartości nominalnej 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

Obligacje serii BC1 są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonymi (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Data wykupu serii BC1 to 30 czerwiec 2015 roku. Wartość nominalna jednej obligacji serii BC1 wynosi 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem emisji obligacji serii BC1 jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii BC1 mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji.

 

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1 955 500,00zł (słownie: milion dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych ).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

17/2015 | Data: 14-05-2015 Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje o zawarciu w dniu 14.05.2015 r. umowy na oprogramowanie aplikacji interaktywnych na potrzeby obiektu muzealnego.

Wartość zlecenia wynosi 431 000,00 PLN netto.

Termin realizacji zlecenia – IV kwartał 2015.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

16/2015 | Data: 30-04-2015 Emisja obligacji serii BB2

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2015 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii BB2 w liczbie 805 sztuk o łącznej wartości nominalnej 80.500,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych).

Obligacje serii BB2 są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonymi (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Data wykupu serii BB2 to 30 czerwiec 2015 roku. Wartość nominalna jednej obligacji serii BB2 wynosi 100 zł (słownie: sto złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem emisji obligacji serii BB2 jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii BB2 mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1 995 500,00zł (słownie: milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych ).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

13/2015 | Data: 21-04-2015 Emisja obligacji serii BA2

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 21 kwietnia 2015 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii BA2 w liczbie 8 sztuk o łącznej wartości nominalnej 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy).

Obligacje serii BA2 są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonymi (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Data wykupu serii BA2 to 16 czerwiec 2015 roku. Wartość nominalna jednej obligacji serii BA2 wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem emisji obligacji serii BA2 jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii BA2 mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1 915 000,00zł (słownie: milion dziewięćset piętnaście tysięcy złotych).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

12/2015 | Data: 03-04-2015 Emisja obligacji serii AZ1, AZ2, AZ3, AZ6, AZMS1 oraz AZMS2

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 03 kwietnia 2015 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii AZ1 w liczbie 10 sztuk, serii AZ2 w liczbie 4 sztuk, serii AZ3 w liczbie 10 sztuk, serii AZ6 w liczbie 25 sztuk, serii AZMS1 w liczbie 9 sztuk oraz serii AZMS2 w liczbie 10 sztuk o łącznej wartości nominalnej 340.000,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy).

Obligacje serii AZ1, AZ2, AZ3, AZ6, AZMS1 oraz AZMS2 są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonymi (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Data wykupu serii AZ1 to 20 maj 2015 roku, serii AZ2 to 16 czerwiec 2015 roku, serii AZ3 to 31 lipiec 2015, serii AZ6 to 11 październik 2015, serii AZMS1 to 31 maja 2015 oraz serii AZMS2 to 30 czerwiec 2015 roku. Wartość nominalna jednej obligacji serii AZ oraz AZMS wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem emisji obligacji serii AZ oraz AZMS jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii AZ oraz AZMS mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1 945 000,00zł (słownie: milion dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

11/2015 | Data: 01-04-2015 Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje o zawarciu w dniu 01.04.2015 roku umowy na wykonanie interaktywnych aplikacji graficznych w ramach realizacji projektu dla instytucji muzealnej.

Wartość zlecenia wynosi minimun 105 000,00 PLN netto.

Termin realizacji zlecenia – II kwartał 2015.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

10/2015 | Data: 23-03-2015 Emisja obligacji serii AW1, AW2, AW3, AW4, AW7 oraz AW12

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 20 marca 2015 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii AW1 w liczbie 12 sztuk, serii AW2 w liczbie 6 sztuk, serii AW3 w liczbie 10 sztuk, serii AW4 w liczbie 12 sztuk, serii AW7 w liczbie 29 sztuk oraz serii AW12 w liczbie 20 sztuk o łącznej wartości nominalnej 445.000,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści pięć tysięcy).

Obligacje serii AW1, AW2, AW3, AW4, AW7 oraz AW12 są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonymi (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Data wykupu serii AW1 to 21 kwiecień 2015 roku, serii AW2 to 20 maj 2015 roku, serii AW3 to 16 czerwiec 2015, serii AW4 to 31 lipiec 2015, serii AW7 to 11 październik 2015 oraz serii AW12 to 20 marzec 2016 roku. Wartość nominalna jednej obligacji serii AW wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem emisji obligacji serii AW jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii AW mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 2 030 000,00zł (słownie: dwa miliony trzydzieści tysięcy złotych).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

09/2015 | Data: 17-03-2015 Zmiana daty publikacji raportu rocznego za rok 2014 roku

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje o zmianie daty publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 roku.

Pierwotnie ustalony termin publikacji raportu, podany w „Harmonogramie przekazywania raportów okresowych w 2015 roku”, przypadał na dzień 31 marca 2015 roku. Aktualny termin publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 roku został ustalony na dzień 24 kwietnia 2015 roku.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

08/2015 | Data: 11-03-2015 Zawarcie istotnej umowy NR 7/2015 | Data: 11-03-2015

Zarząd Spółki i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje o zawarciu w dniu 10.03.2015 roku umowy na stworzenie filmów animowanych w technologii 3D dla firmy z branży wystawienniczej.

Wartość zlecenia wynosi 145 000,00 PLN netto.

Termin realizacji zlecenia – III kwartał 2015.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

07/2015 | Data: 11-03-2015 Rezygnacja członków Rady Nadzorczej oraz powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki i3D S.A. informuje, iż w dniu 10 marca 2015 roku otrzymał od Pana Jacka Zająca oraz Pana Grzegorza Krupy rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej i3D S.A. z dniem 10 marca 2015 roku. Jako powód rezygnacji wskazano przyczyny osobiste.

Jednocześnie Zarząd i3D S.A. informuje, iż w dniu 10 marca 2015 roku członkowie Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z zapisem §13 ust. 5 Statutu Spółki, podjęli uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Emitenta w drodze kooptacji o osobę Pana Marka Łężniaka. Wybór nowego członka Rady Nadzorczej podlegać będzie zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki.

  1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką osoba została powołana

Pan Marek Łężniak powołany został do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję wspólną, która wygasa równocześnie z wygaśnięciem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej, tj. 10.12.2016 roku.

  1. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Pieniądz i Bankowość Uniwersytetu Warszawskiego

Doświadczenie zawodowe:

Pracownik Giełdy Papierów Wartościowych oraz międzynarodowych firm (Pepsico i Philip Morris). Obecnie związany z rynkiem dłużnych papierów wartościowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie związane z zarządzaniem płynnością i kapitałem obrotowym, księgowością i sprawozdawczością oraz zarządzaniem ryzykiem.

  1. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Nie wystąpiły.

  1. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem

Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Smart Venture S.A.

  1. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

Nie wystąpiły.

  1. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

Nie wystąpiły.

  1. Informacja, czy osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Nie wystąpiły.

  1. Informacja, czy osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Nie figuruje.

 

Podstawa prawna: 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

06/2015 | Data: 09-03-2015 Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje o zawarciu w dniu 06.03.2015 roku umowy na zaprojektowanie kontentu multimedialnego, wykonanie oraz instalację aplikacji w Małopolskim Parku Technologii Informacyjnych.

Wartość zlecenia wynosi 350 000,00 PLN netto.

Termin realizacji zlecenia – II kwartał 2015.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

05/2015 | Data: 02-03-2015 Emisja obligacji serii AV1, AV3 oraz AV5

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 2 marzec 2015 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii AV1 w liczbie 29 sztuk, serii AV3 w liczbie 10 sztuk oraz serii AV5 w liczbie 36 sztuk o łącznej wartości nominalnej 375.000,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy).

Obligacje serii AV1, AV3 oraz AV5 są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonymi (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Data wykupu serii AV1 to 02 kwietnia 2015 roku, serii AV3 to 16 czerwiec 2015 roku a serii AV5 to 31 lipca 2015 roku. Wartość nominalna jednej obligacji serii AV wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem emisji obligacji serii AV jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii AV mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 2 025 000,00zł (słownie: dwa miliony dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

04/2015 | Data: 27-02-2015 Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje o zawarciu w dniu 27.02.2015 roku umowy na instalację oprogramowania Flooid do zarządzania treściami multimedialnymi w dwóch galeriach handlowych na rzecz podmiotu zarządzającego.

Minimalna wartość zlecenia wynosi ok 180 000,00 PLN netto.

Termin realizacji zlecenia – II  kwartał 2015.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

03/2015 | Data: 13-02-2015 Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku

Zgodnie z Harmonogramem publikowania raportów okresowych, Zarząd i3D S.A. przekazuje w załączeniu raport za IV kwartał 2014 roku.

Podstawa Prawna:§ 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Zalącznik:

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

02/2015 | Data: 02-02-2015 Emisja obligacji

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 2 lutego 2015 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii AU1 w liczbie 38 sztuk, serii AU2 w liczbie 36 sztuk, serii AU3 w liczbie 16 sztuk oraz serii AU6 w liczbie 18 o łącznej wartości nominalnej 540.000,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy złotych).

Obligacje serii AU1, AU2, AU3 oraz AU6, są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonymi (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Oprocentowanie dla serii AU1 wynosi 9%, dla serii AU2 wynosi9,5%, dla serii AU3 wynosi 10%, dla serii AU6 wynosi 11% (podstawa okresu odsetkowego 365 dni). Data wykupu serii AU1 to 28 luty 2015 roku, serii AU2 to 20 marzec 2015 roku, serii AU3 to 2 kwiecień 2015 roku, dla serii AU6 to 31 lipiec 2015 roku. Wartość nominalna jednej obligacji serii AU wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem emisji obligacji serii AU jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii AU mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 2 015 000,00zł (słownie: dwa miliony piętnaście tysięcy złotych).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

01/2015 | Data: 27-01-2015 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach przedstawia harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

1. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku – 13.02.2015

2. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2014 rok – 31.03.2015

3. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 roku – 15.05.2015

4. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2015 roku – 14.08.2015

5. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 roku – 13.11.2015

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą komunikowane w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:§6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

31/2015 | Data: 14-08-2015 Raport Kwartalny za II kwartał 2015 roku

Zgodnie z Harmonogramem publikowania raportów okresowych, Zarząd i3D S.A. przekazuje w załączeniu raport za II kwartał 2015 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załącznik:
Raport kwartalny II 2015

18/2015 | Raport kwartalny za I kwartał 2015 r.

Zgodnie z Harmonogramem publikowania raportów okresowych, Zarząd i3D S.A. przekazuje w załączeniu raport za I kwartał 2015 roku.

i3D Raport kwartalny I 2015

Podstawa Prawna:§ 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Jacek Jędrzejowski – prezes zarządu
Arkadiusz Patryas – wiceprezes zarządu

15/2015 | Data: 24-04-2015 Skonsolidowany raport roczny Grupy kapitałowej i3D S.A. za 2014 rok

Zarząd i3D S.A., z siedzibą w Gliwicach, przekazuje skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej i3D S.A. za rok obrotowy 2014 wraz załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:
Pismo zarzadu
Oswiadczenia zarzadu
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2014 grupa i3d
Sprawozdanie zarzadu z dzialalnosci grupy 2014
Wybrane skonsolidowane dane finansowe 2014
Opinia i raport bieglego rewidenta grupa i3d 2014

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

14/2015 | Data: 24-04-2015 Jednostkowy raport roczny i3D S.A. za rok 2014

Zarząd i3D S.A., z siedzibą w Gliwicach przekazuje jednostkowy raport i3D S.A. za rok obrotowy 2014 wraz załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:
Pismo zarzadu
Oświadczenia zarzadu
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 2014
Sprawozdanie zarządu z działalności jednostki 2014
Wybrane jednostkowe dane finansowe 2014
i3D SA Sprawozdanie z działalnosci jednostki 2014
Opinia i raport bieglego rewidenta i3d 2014

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jedrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

3/2015 | Data: 13-02-2015 Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku

Zgodnie z Harmonogramem publikowania raportów okresowych, Zarząd i3D S.A. przekazuje w załączeniu raport za IV kwartał 2014 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport kwartalny III 2014

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jedrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

3/2015 | Data: 16-10-2015 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i3D S.A. na dzień 19 listopada 2015 roku

Działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 4021 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki i3D S.A. niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 19 listopada 2015 roku, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Gliwicach, przy ul. Bojkowskiej 43 c. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11:00.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta: www.i3d.pl (sekcja Relacje inwestorskie/ Inwestorzy/ Walne Zgromadzenia).

i3D_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3D XI 2015

i3D_Informacja o liczbie akcji

2/2015 | Data: 30-05-2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i3D S.A. na dzień 25 czerwca 2015 roku

Działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 4021 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki i3D S.A. niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 25 czerwca 2015 roku, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Gliwicach, przy ul. Bojkowskiej 43 c. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11:00.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta: www.i3d.pl (sekcja Relacje inwestorskie/ Inwestorzy/ Walne Zgromadzenia).

Załączniki:

Załącznik 1 – ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i3D S.A.

i3D_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_załącznik 1

Załącznik 2 – projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i3D S.A.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie i3D – Załącznik nr 2

Załącznik 3 – informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.

i3D_Informacja o liczbie akcji_załącznik 3

1/2015 | Data: 29-01-2015 Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd i3D S.A. informuje, iż w dniu 29 stycznia 2015 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art.160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) od Członka Rady Nadzorczej i3D S.A. iż w dniu:

29 stycznia 2015 r. dokonał zakupu 2420 szt. akcji i3D S.A. po średniej cenie 0,73 za każdą akcję

Akcje zostały nabyte w wyniku transakcji sesyjnych zawartych na rynku NewConnect w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych