Bieżące raporty

28/2016 | Data:28-10-2016 Emisja obligacji serii BX

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 28 października 2016 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii BX w liczbie 10 sztuk o łącznej wartości nominalnej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Obligacje serii BX są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonymi (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktu handlowego Spółki). Data wykupu serii BX to 28 luty 2017 roku. Wartość nominalna jednej obligacji serii BX wynosi 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem emisji obligacji serii BX jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii BX mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 2 080 000,00zł (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy złotych ).

Podstawa prawna: §3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Jedrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

27/2016 | Data:31-08-2016 Częściowy wykup i umorzenie obligacji serii BV

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2016 roku Spółka dokonała częściowego, przedterminowego wykupu i umorzenia obligacji serii BV o wartości nominalnej 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1 980 000,00 (milion dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych)

Podstawa prawna: §3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Jedrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

26/2016 | Data:31-08-2016 Emisja obligacji serii BW

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2016 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii BW w liczbie 45 sztuk o łącznej wartości nominalnej 450 000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

Obligacje serii BW są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonymi (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Data wykupu serii BW to 28 luty 2017 roku. Wartość nominalna jednej obligacji serii BW wynosi 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem emisji obligacji serii BW jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii BW mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 2 015 000,00 ( dwa miliony piętnaście tysięcy złotych)

Podstawa prawna: §3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Jedrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

24/2016 | Data: 01-08-2016 Obligacje serii BV – informacja dodatkowa

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż po dokonaniu przydziału obligacji serii BV (obligacje 6-cio miesięczne, na kwotę 160 000,00 zł.) obligatariusz, który objął emisję, następnie ze względu na sytuacje osobistą złożył do Spółki wniosek o anulowanie zapisu i zwrot środków. Zarząd Spółki wyrażając zrozumienie dla nagłej sytuacji podjął decyzję o dokonaniu wcześniejszego wykupu obligacji serii BV w możliwie najkrótszym terminie. Stosowny komunikat o wcześniejszej spłacie Spółka opublikuje wraz ze spłatą przedmiotowych obligacji.

Podstawa prawna: §3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Jedrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

23/2016 | Data: 30-07-2016 Emisja obligacji serii BV

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 29 lipca 2016 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii BV w liczbie 16 sztuk o łącznej wartości nominalnej 160 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych). 

Obligacje serii BV są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonymi (zabezpieczenie stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Data wykupu serii BV to 31 styczeń 2017 roku. Wartość nominalna jednej obligacji serii BV wynosi 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem emisji obligacji serii BV jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii BV mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1 640 000,00 zł (słownie: milion sześćset czterdzieści tysięcy złotych ).

Podstawa prawna: §3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Jedrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

22/2016 | Data: 23-07-2016 Emisja obligacji serii BU

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 22 lipca 2016 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii BU w liczbie 20 sztuk o łącznej wartości nominalnej 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 

Obligacje serii BU są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonymi (zabezpieczenie stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Data wykupu serii BU to 31 styczeń 2017 roku. Wartość nominalna jednej obligacji serii BU wynosi 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem emisji obligacji serii BU jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii BU mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1 600 000,00zł (słownie: milion sześćset tysięcy złotych ).

Podstawa prawna: §3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Jedrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

21/2016 | Data: 16-07-2016 Emisja obligacji serii BT

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 15 lipca 2016 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii BT w liczbie 10 sztuk o łącznej wartości nominalnej 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Obligacje serii BT są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonymi (zabezpieczenie stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Data wykupu serii BT to 31 stycznia 2017 roku. Wartość nominalna jednej obligacji serii BT wynosi 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem emisji obligacji serii BT jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii BT mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1 580 000,00zł (słownie: milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych ).

Podstawa prawna: §3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jedrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

20/2016 | Data: 08-07-2016 Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje o podpisaniu aneksu do umowy na zaprojektowanie i wdrożenie interaktywnych aplikacji w nowopowstającym Parku Naukowym (Raport nr 5/2016 z dnia 29.02.2016 r.), który rozszerza zakres przedmiotu umowy.

Wartość dodatkowego zlecenia wynosi 530 000 PLN netto.

Termin realizacji zlecenia – II kwartał 2017.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jedrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

19/2016 | Data: 08-07-2016 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki i3D S.A. informuje, iż w dniu 07 lipca 2016 roku otrzymał od Pana Jacka Bubały rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej i3D S.A. z dniem 01 lipca 2016 roku.

Podstawa prawna:
3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jedrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

18/2016 | Data: 21-06-2016 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2016 roku

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2016 roku.

Podstawa prawna: 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Załączniki: i3DSA – Akt Notarialny Protokół ZWZ

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jedrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

17/2016 | Data: 16-06-2016 Emisja obligacji serii BR

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 15 czerwca 2016 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii BR w liczbie 35 sztuk o łącznej wartości nominalnej 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Obligacje serii BR są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonymi (zabezpieczenie stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Data wykupu serii BR to 15 grudzień 2016 roku. Wartość nominalna jednej obligacji serii BR wynosi 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem emisji obligacji serii BR jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii BR mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1 620 000,00zł (słownie: milion sześćset dwadzieścia tysięcy złotych ).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jedrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

14/2016 | Data: 16-06-2016 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki i3D S.A. informuje, iż w dniu 15 czerwca 2016 roku otrzymał od Pana Marka Łężniaka rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej i3D S.A. z dniem 17 czerwca 2016 roku.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jedrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

13/2016 | Data: 16-06-2016 Zmiana daty publikacji raportu rocznego za rok 2015

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje o zmianie daty publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 roku.

Pierwotnie ustalony termin publikacji raportu, podany w „Harmonogramie przekazywania raportów okresowych w 2016 roku”, przypadał na dzień 30 czerwca 2016 roku. Aktualny termin publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 roku został ustalony na dzień 16 czerwca 2016 roku.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jedrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

12/2016 | Data: 25-05-2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i3D S.A na dzień 21 czerwca 2016

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2016 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki, tj. w Gliwicach, przy ul. Bojkowskiej 43c. Przewidywany porządek obrad oraz pozostałe niezbędne informacje zamieszczono w załącznikach.

Podstawa prawna: 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
i3D_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_załącznik 1.pdf rozmiar: 378.1 KB
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie i3D – Załącznik nr 2.pdf rozmiar: 404.2 KB
i3D_Informacja o liczbie akcji_załącznik 3.pdf rozmiar: 214.2 KB

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jedrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

11/2016 | Data: 17-05-2016 Odstąpienie od umowy inwestycyjnej

W nawiązaniu do komunikatu nr 35/2015 z dnia 22.09.2015 r. o zawarciu przez i3D umowy inwestycyjnej (Umowa), Zarząd i3D S.A. z siedzibą w Gliwicach (Spółka) informuje, iż z uwagi na niewywiązywanie się Inwestora z obowiązków wynikających z Umowy, Spółka podjęła decyzję o odstąpieniu od przedmiotowej Umowy.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jedrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

09/2016 | Data: 25-03-2016 Emisja obligacji serii BP

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 24 marca 2016 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii BP w liczbie 15 sztuk o łącznej wartości nominalnej 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Obligacje serii BP są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonymi (zabezpieczenie stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Data wykupu serii BP to 31 grudzień 2016 roku. Wartość nominalna jednej obligacji serii BP wynosi 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem emisji obligacji serii BP jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii BP mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1 120 000,00zł (słownie: milion sto dwadzieścia tysięcy złotych ).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jedrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

08/2016 | Data: 23-03-2016 Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje o zawarciu w dniu 23.03.2016 roku umowy na wykonanie aplikacji interaktywnych wraz z lustrami wirtualnymi w celu realizacji projektu muzealnego.

Minimalna wartość zlecenia wynosi 225 000 PLN netto.

Termin realizacji zlecenia – II kwartał 2016.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jedrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

07/2016 | Data: 11-03-2016 Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 10.03.2016 roku członkowie Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z zapisem §13 ust. 5 Statutu Spółki, podjęli uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Emitenta w drodze kooptacji o osobę Pana Thierry Ollivier. Wybór nowego członka Rady Nadzorczej podlegać będzie zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki.

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką osoba została powołana

Pan Thierry Ollivier powołany został do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję wspólną, która wygasa równocześnie z wygaśnięciem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej, tj. 10.12.2016 roku.

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Załącznik nr 1

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta
Nie wystąpiły.

4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
Załącznik nr 1

5. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
Nie wystąpiły.

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego
Nie wystąpiły.

7. Informacja, czy osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
Nie wystąpiły.

8. Informacja, czy osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:
Nie figuruje.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Powołanie członka Rady Nadzorczej – Załącznik nr 1

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jedrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

06/2016 | Data: 08-03-2016 Emisja obligacji serii BO10

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 07 marca 2016 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii BO10 w liczbie 30 sztuk o łącznej wartości nominalnej 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).

Obligacje serii BO10 są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonymi (zabezpieczenie stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Data wykupu serii BO10 to 31 grudzień 2016 roku. Wartość nominalna jednej obligacji serii BO10 wynosi 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem emisji obligacji serii BO10 jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii BO10 mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1 393 000,00zł (słownie: milion trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych ).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jedrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

05/2016 | Data: 29-02-2016 Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje o zawarciu w dniu 29.02.2016 roku umowy na zaprojektowanie i wdrożenie interaktywnych aplikacji w nowopowstającym Parku Naukowym.

Minimalna wartość zlecenia wynosi 858 468,60 PLN netto.

Termin realizacji zlecenia – IV kwartał 2016.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jedrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

04/2016 | Data: 22-02-2016 Raport Kwartalny za IV kwartał 2015 roku

Zgodnie z Harmonogramem publikowania raportów okresowych, Zarząd i3D S.A. przekazuje w załączeniu raport za IVkwartał 2015 roku.

Raport kwartalny IVQ2015

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jedrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

03/2016 | Data: 15-01-2016 Wykup i umorzenie obligacji serii BH, BG oraz BM

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 15 stycznia 2016 roku Spółka dokonała przedterminowego wykupu i umorzenia obligacji serii BH, BG oraz BM o łącznej wartości nominalnej 265 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1 278 000,00zł (słownie: milion dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych ).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jedrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

02/2016 | Data: 13-01-2016 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach przedstawia harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

1.Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku – 12.02.2016

2. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok – 30.06.2016

3. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku – 13.05.2016

4. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2016 roku – 12.08.2016

5. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 roku – 14.11.2016

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą komunikowane w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

01/2016 | Data: 13-01-2016 Emisja obligacji serii BNX6

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 12 stycznia 2016 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii BNX6 w liczbie 70 sztuk o łącznej wartości nominalnej 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Obligacje serii BNX6 są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonymi (zabezpieczenie stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Data wykupu serii BNX6 to 30 czerwiec 2016 roku. Wartość nominalna jednej obligacji serii BNX6 wynosi 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem emisji obligacji serii BNX6 jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii BNX6 mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1 543 000,00zł (słownie: milion pięćset czterdzieści trzy tysiące złotych ).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jedrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

 

29/2016 | Data: 2016-11-14 Raport kwartalny za III kwartał 2016 r.

Zgodnie z Harmonogramem publikowania raportów okresowych, Zarząd i3D S.A. przekazuje w załączeniu raport za III kwartał 2016 roku.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki: i3D Raport kwartalny IIIQ 2016

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jedrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu


16/2016 | Data: 2016-06-16 Skonsolidowany raport roczny Grupy kapitałowej i3D S.A. za 2015 rok

Zarząd i3D S.A., z siedzibą w Gliwicach przekazuje jednostkowy raport i3D S.A. za rok obrotowy 2015 wraz załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki
List Zarządu
Oświadczenia Zarządu – Grupa i3D
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta – Grupa i3D
Wprowadzenie do skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy i3D
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej i3D

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jedrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu


25/2016 | Data: 2016-08-12 Raport kwartalny za II kwartał 2016 r.

Zgodnie z Harmonogramem publikowania raportów okresowych, Zarząd i3D S.A. przekazuje w załączeniu raport za II kwartał 2016 roku.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki: i3D Raport kwartalny IIQ 2016

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jedrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu


16/2016 | Data: 2016-06-16 Skonsolidowany raport roczny Grupy kapitałowej i3D S.A. za 2015 rok

Zarząd i3D S.A., z siedzibą w Gliwicach przekazuje jednostkowy raport i3D S.A. za rok obrotowy 2015 wraz załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki
List Zarządu
Oświadczenia Zarządu – Grupa i3D
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta – Grupa i3D
Wprowadzenie do skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy i3D
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej i3D

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jedrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu


15/2016 | Data: 2016-06-16 Jednostkowy raport roczny i3D S.A. za rok 2015

Zarząd i3D S.A., z siedzibą w Gliwicach, przekazuje skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej i3D S.A. za rok obrotowy 2015 wraz załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki
List Zarządu
Oświadczenie Zarządu – i3D
Wybrane jednostkowe dane finansowe i3D
Opinia i raport niezaleznego biegłego rewidenta – i3D
i3D SA Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego
i3D SA Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki w roku obrotowym 2015

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jedrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu


10/2016 | Data: 2016-05-13 Raport kwartalny za I kwartał 2016 r.

Zgodnie z Harmonogramem publikowania raportów okresowych, Zarząd i3D S.A. przekazuje w załączeniu raport za I kwartał 2016 roku.

Podstawa Prawna:
5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki: i3D Raport kwartalny IQ2016

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jedrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

2/2016 | Data: 15-07-2016 Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje o podpisaniu  aneksu do umowy na zaprojektowanie i wdrożenie interaktywnych aplikacji w nowopowstającym Parku Naukowym (Raport  nr 5/2016 z dnia 29.02.2016 r.), który rozszerza zakres przedmiotu umowy.

Wartość dodatkowego zlecenia wynosi   530 000 PLN netto.

Termin realizacji zlecenia –  II  kwartał 2017.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

1/2016 | Data: 25-05-2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i3D S.A. na dzień 21 czerwca 2016 roku

Działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 4021 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki i3D S.A. niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 25 czerwca 2015 roku, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Gliwicach, przy ul. Bojkowskiej 43 c. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11:00.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta: www.i3d.pl (sekcja i3d/ Walne Zgromadzenia).

Załączniki:
Załącznik 1 : i3D_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_załącznik 1
Załącznik 2: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie i3D – Załącznik nr 2
Załącznik 3: informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach przedstawia harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

1.Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku – 12.02.2016

2. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok – 30.06.2016

3. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku – 13.05.2016

4. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2016 roku – 12.08.2016

5. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 roku – 14.11.2016

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą komunikowane w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu