Bieżące raporty20/2017 | Data: 2017-06-28 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2017 roku

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2017 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:
i3D_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_załącznik 1.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jedrzejowski, Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas, Wiceprezes Zarządu17/2017 | Data: 2017-05-31 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i3D S.A na dzień 28 czerwca 2017 r.

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki, tj. w Gliwicach, przy ul. Bojkowskiej 43c. Przewidywany porządek obrad oraz pozostałe niezbędne informacje zamieszczono w załącznikach.

Podstawa prawna:
4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
i3D_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_załącznik 1.pdf
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie i3D – Załącznik nr 2.pdf
i3D_Informacja o liczbie akcji_załącznik 3.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jedrzejowski, Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas, Wiceprezes Zarządu16/2017 | Data: 2017-05-29 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki i3D S.A. informuje, iż w dniu 26 maja 2017 roku otrzymał od Pana Jakuba Bieguńskiego rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej i3D S.A. z dniem 26.05.2017 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jedrzejowski, Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas, Wiceprezes Zarządu15/2017 | Data: 2017-05-22 Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 22.05.2017 roku członkowie Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z zapisem §13 ust. 5 Statutu Spółki, podjęli uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Emitenta w drodze kooptacji o osobę Pana Albina Pawłowskiego. Wybór nowego członka Rady Nadzorczej podlegać będzie zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki.

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką osoba została powołana

Pan Albin Pawłowski powołany został do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję wspólną, która wygasa równocześnie z wygaśnięciem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej.

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Załącznik nr 1

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Nie wystąpiły.

4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem

Załącznik nr 1

5. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

Nie wystąpiły.

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

Nie wystąpiły.

7. Informacja, czy osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Nie wystąpiły.

8. Informacja, czy osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Nie figuruje.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
i3D_Powołanie członka Rady Nadzorczej Załącznik nr 1.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jedrzejowski, Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas, Wiceprezes Zarządu13/2017 | Data: 2017-04-28 Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 28.04.2017 roku członkowie Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z zapisem §13 ust. 5 Statutu Spółki, podjęli uchwałę w sprawie powiększenia składu Rady Nadzorczej Emitenta w drodze kooptacji o osobę Pani Joanny Stępień. Wybór nowego członka Rady Nadzorczej podlegać będzie zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki.

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką osoba została powołana

Pani Joanna Stępień powołana została do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję wspólną, która wygasa równocześnie z wygaśnięciem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej.

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Załącznik nr 1

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Nie wystąpiły.

4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem

Załącznik nr 1

5. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

Nie wystąpiły.

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

Nie wystąpiły.

7. Informacja, czy osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Nie wystąpiły.

8. Informacja, czy osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Nie figuruje.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Załącznik nr 1

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jedrzejowski, Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas, Wiceprezes Zarządu12/2017 | Data: 2017-04-28 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki i3D S.A. informuje, iż w dniu 28.04.2017 roku otrzymał od Pana Thierry Ollivier rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej i3D S.A. z dniem 28.04.2017 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jedrzejowski, Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas, Wiceprezes Zarządu11/2017 | Data: 2017-04-19 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 kwietnia 2017 roku

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 kwietnia 2017 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Protokół NWZA 19.04.2017

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jedrzejowski, Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas, Wiceprezes Zarządu10/2017 | Data: 2017-03-30 Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego.

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, że w dniu 30 marca 2017 podpisał umowę ze spółką Audytorzy i Doradcy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, wpisaną przez Sąd Rejonowy Katowice–Wschód VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000260564 oraz na listę podmiotów uprawnionych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 3130, na badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016.

Wyboru spółki Audytorzy i Doradcy Sp. z o.o. jako audytora upoważnionego do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 r. dokonała na mocy uchwały nr 1/03/2017 w dniu 17 marca 2017 r. Rada Nadzorcza i3D S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jedrzejowski, Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas, Wiceprezes Zarządu9/2017 | Data: 2017-03-29 Korekta raportu bieżącego nr 7/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i3D S.A. oraz raportu bieżącego nr 8/2017 Ogłoszenie zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 kwietnia 2017 roku

Niniejszym raportem Zarząd Spółki i3D S.A. („Emitent”, „Spółka”) koryguje treść załącznika „i3D Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf” do raportu bieżącego nr 7/2017 z dnia 21 marca 2017 roku oraz nr 8/2017 z dnia 28 marca 2017. W wyniku omyłki Emitent podał błędną datę dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tzw. „Dzień Rejestracji”.

Było:

„Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 4061 Kodeksu spółek handlowych, jest dzień 02 kwietnia 2017 roku („Dzień Rejestracji”).

I. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela, zgłoszone w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 02 kwietnia 2017 roku oraz

b) zwróciły się – nie wcześniej niż w dniu 21 marca 2017 roku i nie później niż w dniu 2 kwietnia 2017 roku – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.”

Powinno być:

„Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 4061 Kodeksu spółek handlowych, jest dzień 03 kwietnia 2017 roku („Dzień Rejestracji”).

II. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela, zgłoszone w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

c) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 03 kwietnia 2017 roku oraz

d) zwróciły się – nie wcześniej niż w dniu 21 marca 2017 roku i nie później niż w dniu 3 kwietnia 2017 roku – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

W związku z powyższym Emitent przekazuje w załączeniu prawidłową treść Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 19 kwietnia 2017 roku. Pozostałe załączniki do raportu bieżącego nr 07/2017 pozostają w formie niezmienionej.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
i3D Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jedrzejowski, Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas, Wiceprezes Zarządu
8/2017 | Data: 2017-03-28 Ogłoszenie zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 kwietnia 2017 roku

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, że w dniu 28 marca 2017 roku akcjonariusz posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego zgodnie z art. 401§1 Kodeksu spółek handlowych zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 kwietnia 2017 o nowy punkt:

1. Zmiana Statutu Spółki w zakresie uprawnienia dotyczącego zbywania akcji lub udziałów w spółkach zależnych. (§ 12 ust. 1 Statutu Spółki).

W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, iż porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został uzupełniony o wyżej wymieniony punkt.

W załączeniu Spółka przekazuje ujednolicony tekst ogłoszenia wraz z ujednoliconym porządkiem obrad oraz ujednolicone projekty uchwał objęte porządkiem obrad.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
i3D Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3D

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jedrzejowski, Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas, Wiceprezes Zarządu
7/2017 | Data: 2017-03-21 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i3D S.A.

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2017 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki, tj. w Gliwicach, przy ul. Bojkowskiej 43c. Przewidywany porządek obrad oraz pozostałe niezbędne informacje zamieszczono w załącznikach.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:
i3D Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3D
i3D Informacja o liczbie akcji załącznik 3

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jedrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu
6/2017 | Data: 2017-03-15 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 marca 2017 roku

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 marca 2017 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:
Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jedrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu
5/2017 | Data: 2017-03-01 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki i3D S.A. informuje, iż w dniu 01 marca 2017 roku otrzymał od Pana Marcina Juzonia rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej i3D S.A. z dniem 01.03.2017 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jedrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu


4/2017 | Data: 2017-02-17 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i3D S.A.

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 15 marca 2017 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki, tj. w Gliwicach, przy ul. Bojkowskiej 43c. Przewidywany porządek obrad oraz pozostałe niezbędne informacje zamieszczono w załącznikach.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:
i3D Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3D
i3D Informacja o liczbie akcji załącznik 3

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jedrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

2/2017 | Data: 2017-01-17 Emisja obligacji serii CA

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 16 stycznia 2017 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii CA w liczbie 25 sztuk o łącznej wartości nominalnej 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Obligacje serii CA są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonymi (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktu handlowego Spółki). Data wykupu serii CA to 15 styczeń 2018 roku. Wartość nominalna jednej obligacji serii CA wynosi 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem emisji obligacji serii CA jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii CA mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1 798 425,05zł (słownie: milion siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych 05/100 groszy).

Podstawa prawna: §3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jedrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

1/2017 | Data: 2017-01-05 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach przedstawia harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

1.Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku – 13.02.2017
2. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2016 rok – 31.05.2017
3. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku – 15.05.2017
4. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2017 roku – 14.08.2017
5. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku – 14.11.2017

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą komunikowane w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jedrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

22/2017 | Data: 2017-11-14 Raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

Zgodnie z Harmonogramem publikowania raportów okresowych, Zarząd i3D S.A. przekazuje w załączeniu raport za III kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
i3D Raport kwartalny III.Q2017.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jedrzejowski, Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas, Wiceprezes Zarządu


21/2017 | Data: 2017-08-14 Raport kwartalny za II kwartał 2017 r.

Zgodnie z Harmonogramem publikowania raportów okresowych, Zarząd i3D S.A. przekazuje w załączeniu raport za II kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
i3D Raport kwartalny II.Q2017.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jedrzejowski, Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas, Wiceprezes Zarządu


19/2017 | Data: 2017-05-31 Skonsolidowany raport roczny Grupy kapitałowej i3D S.A. za rok 2016

Zarząd i3D S.A., z siedzibą w Gliwicach przekazuje skonsolidowany raport i3D S.A. za rok obrotowy 2016 wraz załącznikami.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:
List Zarządu.pdf
Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta – Grupa i3D.pdf
Oświadczenie Zarządu do skonsolidowanego raportu rocznego.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działaności Grupy kapitałowej i3D 2016.pdf
Wprowadzenie do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy i3D.pdf
Wybrane skonsolidowane dane finansowe.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu


18/2017 | Data: 2017-05-31 Jednostkowy raport roczny i3D S.A. za rok 2016

Zarząd i3D S.A., z siedzibą w Gliwicach przekazuje jednostkowy raport i3D S.A. za rok obrotowy 2016 wraz załącznikami.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:
List Zarządu.pdf
Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta – i3D.pdf
Oświadczenie Zarządu do jednostkowego raportu rocznego.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki 2016.pdf
Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego i3D S.A.pdf
Wybrane jednostkowe dane finansowe.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu


14/2017 | Data: 2017-05-15 Raport kwartalny za I kwartał 2017 r.

Zgodnie z Harmonogramem publikowania raportów okresowych, Zarząd i3D S.A. przekazuje w załączeniu raport za I kwartał 2017 roku.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
i3D_Raport kwartalny I.Q2017.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu


3/2017 | Data: 2017-02-13 Raport kwartalny za IV kwartał 2016 r.

Zgodnie z Harmonogramem publikowania raportów okresowych, Zarząd i3D S.A. przekazuje w załączeniu raport za IV kwartał 2016 roku.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
i3D Raport kwartalny IV 2016

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu


15/2017 | Data: 2017-11-14 Zawiadomienie w trybie ustawy o ofercie publicznej - zbycie akcji emitenta

Zarząd spółki i3D S.A. („Spółka”) informuję, iż otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o zbyciu 200.000 sztuk akcji należących do Jacka Jędrzejowskiego, o łącznej wartości nominalnej 40.000 zł stanowiących 2,15% jej kapitału zakładowego, upoważniających do 200.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 2,15% ogólnej liczby głosów w Spółce, po uśrednionej cenie 0,44 zł za jedną akcję. Zbycie nastąpiło w związku z realizacją umowy o pozyskaniu finansowania dla Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu14/2017 | Data: 2017-10-26 Zawiadomienie w trybie ustawy o ofercie publicznej - zbycie akcji emitenta

Zarząd spółki i3D S.A. („Spółka”) informuję, iż otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o zbyciu 500.305 sztuk akcji należących do Arkadiusza Patryasa, o łącznej wartości nominalnej 100.061 zł stanowiących 5,39% jej kapitału zakładowego, upoważniających do 500.305 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,39% ogólnej liczby głosów w Spółce, po uśrednionej cenie 0,80 zł za jedną akcję. Zbycie nastąpiło w związku z realizacją umowy o pozyskaniu finansowania dla Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu13/2017 | Data: 2017-07-19 Zawiadomienie w trybie ustawy o ofercie publicznej - zbycie akcji emitenta

Zarząd spółki i3D S.A. („Spółka”) informuję, iż otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o zbyciu 200.000 sztuk akcji należących do Jacka Jędrzejowskiego, o łącznej wartości nominalnej 40.000 zł stanowiących 2,15% jej kapitału zakładowego, upoważniających do 200.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 2,15% ogólnej liczby głosów w Spółce, po uśrednionej cenie 0,87 zł za jedną akcję. Zbycie nastąpiło w związku z realizacją umowy o pozyskaniu finansowania dla Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej – informacje bieżące i okresowe

Załączniki:
Powiadomienie o transakcji

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu11/2017 | Data: 2017-06-28 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i3D S.A. w dniu 28 czerwca 2017 roku

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i3D S.A., które odbyło się w dniu 28 czerwca 2017 roku. Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 2.295 005 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięć)
1. Akcjonariusz: Arkadiusz Patryas Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 1 269 005 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.269.005 Udział % w liczbie głosów na ZWZ: 55,29% Udział % w ogólnej liczbie głosów: 13,66%
2. Akcjonariusz: Jacek Jędrzejowski Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 1.001.000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.001.000 Udział % w liczbie głosów na NWZ: 43,62% Udział % w ogólnej liczbie głosów: 10,78%

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu10/2017 | Data: 2017-05-31 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i3D S.A na dzień 28 czerwca 2017

Działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 4021 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki i3D S.A. niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28 czerwca 2017 roku, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Gliwicach, przy ul. Bojkowskiej 43 c. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11:00.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta: www.i3d.pl (sekcja i3d/ Walne Zgromadzenia).

Załączniki:
i3D_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_załącznik 1.pdf
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie i3D – Załącznik nr 2.pdf
i3D_Informacja o liczbie akcji_załącznik 3.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu9/2017 | Data: 2017-04-19 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i3D S.A. w dniu 19 kwietnia 2017 roku

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i3D S.A., które odbyło się w dniu 19 kwietnia 2017 roku. Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 2.292 500 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset)
1. Akcjonariusz: Arkadiusz Patryas Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 1.275.000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.275.000 Udział % w liczbie głosów na NWZ: 55,63% Udział % w ogólnej liczbie głosów: 13,72%
2. Akcjonariusz: Jacek Jędrzejowski Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 1.001.000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.001.000 Udział % w liczbie głosów na NWZ: 43,66% Udział % w ogólnej liczbie głosów: 10,78%

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu7/2017 | Data: 2017-04-10 Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje o otrzymaniu zamówienia od wiodącej firmy telekomunikacyjnej na dostawę systemu Digital Signage.
Wartość zlecenia wynosi 290 588,88 PLN netto.
Termin realizacji zlecenia – II kwartał 2017.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jedrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu
6/2017 | Data: 2017-03-28 Ogłoszenie zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 kwietnia 2017 roku

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, że w dniu 28 marca 2017 roku akcjonariusz posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego zgodnie z art. 401§1 Kodeksu spółek handlowych zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 kwietnia 2017 o nowy punkt:

1. Zmiana Statutu Spółki w zakresie uprawnienia dotyczącego zbywania akcji lub udziałów w spółkach zależnych. (§ 12 ust. 1 Statutu Spółki).

W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, iż porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został uzupełniony o wyżej wymieniony punkt.

W załączeniu Spółka przekazuje ujednolicony tekst ogłoszenia wraz z ujednoliconym porządkiem obrad oraz ujednolicone projekty uchwał objęte porządkiem obrad.

Załączniki:
i3D Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3D

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jedrzejowski, Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas, Wiceprezes Zarządu
5/2017 | Data: 2017-03-21 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i3D S.A. na dzień 19 kwietnia 2017 roku

Działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 4021 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki i3D S.A. niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 19 kwietnia 2017 roku, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Gliwicach, przy ul. Bojkowskiej 43 c. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11:00.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta: www.i3d.pl (sekcja Relacje inwestorskie/ Inwestorzy/ Walne Zgromadzenia).

Załączniki:
Załącznik 1 – ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i3D S.A.
Załącznik 2 – projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i3D S.A.
Załącznik 3 – informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w dniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Jedrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu
4/2017 | Data: 2017-03-16 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i3D S.A. w dniu 15 marca 2017 roku

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i3D S.A., które odbyło się w dniu 15 marca 2017 roku. Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 2.292 500 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset)
1. Akcjonariusz: Arkadiusz Patryas Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 1.275.000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.275.000 Udział % w liczbie głosów na NWZ: 55,63% Udział % w ogólnej liczbie głosów: 13,72%
2. Akcjonariusz: Jacek Jędrzejowski Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 1.001.000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.001.000 Udział % w liczbie głosów na NWZ: 43,66% Udział % w ogólnej liczbie głosów: 10,78%

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Jedrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu


2/2017 | Data: 2017-02-17 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i3D S.A. na dzień 15 marca 2017 r.

Działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 4021 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki i3D S.A. niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 15 marca 2017 roku, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Gliwicach, przy ul. Bojkowskiej 43 c. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11:00.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta: www.i3d.pl (sekcja i3D/Walne Zgromadzenia).

Załączniki:
Załącznik 1 – ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i3D S.A.
Załącznik 2 – projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i3D S.A.
Załącznik 3 – informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w dniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Jedrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu


1/2017 | Data: 2017-01-05 Zmiana stanu posiadania akcji i3D S.A. przez Akcjonariusza

Zmiana stanu posiadania akcji i3D S.A. przez Akcjonariusza

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki i3D S.A. informuje, iż otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Saxum S.A. (dawniej Fortress S.A.) o zmianie dotychczasowego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce i3D S.A.

Treść zawiadomienia w załączniku.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Jedrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach przedstawia harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

1.Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku – 13.02.2017
2. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2016 rok – 31.05.2017
3. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku – 15.05.2017
4. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2017 roku – 14.08.2017
5. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku – 14.11.2017

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą komunikowane w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas – Wiceprezes Zarządu